The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Governance

God fondsledelse

Novo Nordisk Fonden er omfattet af Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse. Læs i skemaet, hvordan fonden følger anbefalingerne.

NOVO NORDISK FONDEN

Novo Nordisk Fonden stammer tilbage fra 1920’erne, hvor August Krogh og H.C. Hagedorn etablerede Nordisk Insulinlaboratorium og senere Nordisk

Insulinfond, og brødrene Thorvald og Harald Pedersen etablerede Novo Terapeutisk Laboratorium (senere Novos Fond).

JURIDISKE RAMMER FOR FONDEN

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de der indgår i fondens formålsbestemmelse.

Fonden er underlagt Erhvervsfondsloven, hvorfor Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Fonden.

FORMÅL

Novo Nordisk Fondens formål er:

 1. at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, der er beskæftiget med forskning i, udvikling, produktion og salg af farmaka og relaterede produkter og ydelser, af Novozymes A/S, der er beskæftiget med at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, og af andre fremtidige aktie- eller anpartsselskaber, hvori Fondens datterselskab, Novo Holdings A/S, måtte besidde en væsentlig ejerandel, eller over hvilke Novo Holdings A/S måtte udøve væsentlig indflydelse, gennem fuldmagt eller på anden måde
 2. at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning
 3. at yde støtte til forskningshospitalsvirksomhed inden for diabetes i Danmark,
 4. og i øvrigt at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og sociale formål

 

FONDSBESTYRELSEN

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af i alt 10 medlemmer, hvoraf de syv er vedtægtsvalgte og de tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens syv vedtægtsvalgte medlemmer (hvoraf to skal have læge- eller naturvidenskabelig indsigt) vælges af de vedtægtsvalgte medlemmer for et år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil, der beskriver de foretrukne kompetencer for medlemmer af bestyrelsen. Kompetenceprofilen er tilgængelig i menuen til venstre på hjemmesiden. Derudover er det fondens mål inden 2019 at have mindst et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem af udenlandsk nationalitet og mindst to vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer af hvert køn.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand på det ordinære bestyrelsesmøde i marts. Disse udgør bestyrelsens formandskab, som står for planlægningen af bestyrelsesmøderne.I marts 2017 blev Sten Scheibye valgt som formand og Steen Risgaard valgt som næstformand.

Fondsbestyrelsen har nedsat en nomineringskomite bestående af to eller flere medlemmer valgt af bestyrelsen blandt sine medlemmer. Et medlem er udpeget som formand. Bestyrelsen har i marts 2017 valgt Sten Scheibye som formand for nomineringskomiteen og Marianne Philip som medlem. Nomineringskomiteen bistår fondsbestyrelsen med gennemgang af kompetenceprofilen for ​​fondsbestyrelsen, forslag til valg af fondsbestyrelsesmedlemmer samt gennemgang af indstillinger fra Novo Holdings A/S vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen i Novo Holdings A/S.

Med udgangspunkt i kompetenceprofilen fremlægger nomineringskomiteen forslag til nominering af eksisterende og nye vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsen. Ordinært valg af vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker hvert år og finder sted på et ordinært bestyrelsesmøde i marts. Ifølge vedtægterne fratræder bestyrelsesmedlemmer ved udgangen af vedkommendes valgperiode, men kan genvælges indtil det fyldte 70. år.

Herudover omfatter Fondens bestyrelse tre medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejderne i Fondens dattervirksomheder, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, i henhold til dansk lovgivning. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen

 • godkender den overordnede strategi for fonden
 • beslutter, hvem der skal modtage alle store uddelinger, og beslutter en ramme for andre virkemidler, hvor et udvalg identificerer modtageren
 • fører tilsyn med kommercielle aktiviteter i Novo Holdings A/S, herunder selskaberne i Novo Gruppen
 • fører tilsyn med aktiviteterne i fonden og den administrerende direktør
 • sikrer en forsvarlig organisation af fonden

Fondsbestyrelsen fastlægger fondens støtteområder og nedsætter en række sagkyndige komiteer og udvalg bestående af faglige eksperter på højt internationalt niveau, ligesom Fonden gør brug af eksterne internationale eksperter. Således har enhver ansøgning, som modtager en bevilling fra Fonden gennemgået fagfællebedømmelse, som sikrer, at enhver ansøgning er bedømt på dens kvalitet, potentiale og gennemførlighed samt ansøgers kvalifikationer, inden beslutning om bevilling tages.

Fondsbestyrelsen fastlægger forretningsordener og hvert år rammerne for komiteernes/udvalgenes virke herunder for deres specifikke virkemidler samt uddelingsbeløb til disse.

Valgperioden for komiteer og udvalg er op til 4 år med mulighed for genvalg for yderligere op til 2 år. Den samlede periode som formand og medlem kan dog ikke overstige 10 år.

Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder samt et antal yderligere møder med mere strategiske emner.

Bestyrelsen fastsætter og godkender bestyrelseshonoraret for det forgangne regnskabsår på et ordinært bestyrelsesmøde i marts, hvor årsrapporten også bliver behandlet. Det er Fondens honorarpolitik, at bestyrelsesmedlemmerne modtager et rimeligt basis-honorar for arbejdet i bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen modtager 3 gange basishonoraret, næstformanden modtager 2 gange basishonoraret og de øvrige medlemmer modtager 1 gange basishonoraret. Hertil kommer at formanden for Nomineringskomiteen modtager 0,5 gange basishonoraret og det andet medlem af Nomineringskomiteen modtager 0,25 gange basishonoraret. Endelige modtager de 2 læge- og/eller naturvidenskabelige bestyrelsesmedlemmer honorar for arbejde som medlemmer af fondens videnskabelige komiteer som nærmere fastsat af fondsbestyrelsen i tillæg til deres bestyrelseshonorar.

I 2016 udgjorde basishonoraret kr. 250.000, honoraret til næstformanden kr. 500.000 og honoraret til formanden kr. 750.000.

I marts 2017 principgodkendte fondsbestyrelsen, at basishonoraret for 2017 skal være kr. 300.000, næstformandens honorar kr. 600.000 og formandens honorar kr. 900.000, mens honoraret til formanden for Nomineringskomiteen skulle være kr. 150,000 og honoraret til det andet medlem af Nomineringskomiteen skulle være kr. 75,000.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen med henblik på at identificere områder, hvor arbejdet i bestyrelsen kan forbedres. Selvevalueringen faciliteres af formandskabet.

Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, der regelmæssigt evalueres for at sikre, at den til enhver tid lever op til Fondens virksomhed.

Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold. Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og om Fondens erhvervsdrivende formål. Direktøren udtaler sig på Fondens vegne om de af bestyrelsen vedtagne uddelingspolitikker og -strategier samt om alle operationelle forhold i relation til Fondens virke, mens ledende medarbejdere kan, efter sædvanlig koordinering med direktøren, udtale sig om forhold, der ligger inden for deres fagområder, herunder bevillinger og publikationer.

Novo Nordisk Fonden har fastlagt en CSR politik omfattende Fondens uddelingsaktiviteter.

DIREKTION

Den daglige ledelse af Fonden varetages af en direktør, som har ansvaret for alle operationelle anliggender i Fonden samt implementering af de af bestyrelsen vedtagne politikker og strategier.

Fondsbestyrelsen godkender ansættelsen af direktøren efter indstilling fra formandskabet. Formandskabet forestår evalueringen af direktørens præstationer.

REVISION

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af fondsbestyrelsen efter indstilling fra formandskabet. Valget af revisor sker hvert år og finder sted på det ordinære bestyrelsesmøde i marts, hvor koncernregnskabet også bliver behandlet.

PricewaterhouseCoopers blev i marts 2017 genvalgt som Fondens revisor for en etårig periode.

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte ikraft den 1. januar 2015. Efterfølgende har Komiteen for god fondsledelse udarbejdet et sæt ’Anbefalinger for god fondsledelse’, som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (’følg eller forklar’-princippet).

I marts 2017 konstaterede bestyrelsen, at Novo Nordisk Fonden følger alle anbefalinger, bortset fra anbefalingen om valgperioder for bestyrelsesmedlemmer. Komiteen har anbefalet, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. Novo Nordisk Fondens bestyrelse besluttede i 2004 med fondsmyndighedens godkendelse, at valgperioden for de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev ændret fra 3 år til 1 år. Det er bestyrelsens vurdering, at en valgperiode på 1 år giver en god mulighed for at koordinere succession i bestyrelser mv. i hele Novo Nordisk Fonden koncernen, både i de erhvervsdrivende selskaber, i Fondens komiteer og i fondsbestyrelsen.

For en gennemgang af Fondens overholdelse af de enkelte anbefalinger henvises menuen til venstre på hjemmesiden.

KONCERNSTRUKTUR

Novo Nordisk Fonden stiftede i 1999 et helejet datterselskab, Novo Holdings A/S (i 1999 kaldet Novo A/S, men ændret navn til Novo Holdings A/S i 2017), gennem indskud i selskabet af en del af Fondens obligationsbeholdning. Pr. 31. december 1999 blev fondens samlede beholdning af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S overført til Novo Holdings A/S. I november 2000 blev Novo Nordisk A/S spaltet i to fortsættende selskaber, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Ved udgangen af 2016 besad Novo Holdings A/S ca. 27,5% af aktiekapitalen i Novo Nordisk A/S og 75% af stemmerne i Novo Nordisk A/S. Tilsvarende besad Novo Holdings A/S 25,5% af aktiekapitalen i Novozymes A/S og 70,7% af stemmerne i Novozymes A/S. Herved er der ikke taget højde for Novo Nordisk A/S’ og Novozymes A/S’ beholdning af egne aktier.

Fondens aktier i Novo Holdings A/S er ikke omsætningspapirer og må ikke afhændes, så længe Fonden består. Fondsbestyrelsen skal stedse være pligtig gennem Fondens stemmeret i Novo Holdings A/S til at

 • forhindre enhver kapitaludvidelse i Novo Holdings A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemæssige majoritet i Novo Holdings A/S
 • forhindre enhver afhændelse af Novo Holdings A/S’ A-aktier i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S
 • sikre, at enhver beslutning i Novo Holdings A/S træffes i overensstemmelse med og respekterer bestemmelserne i Fondens vedtægter.

Det påhviler i øvrigt fondsbestyrelsen gennem passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo Holdings A/S, at sikre en rimelig konsolidering bl.a. med henblik på, at Fonden, herunder eventuelt gennem Novo Holdings A/S, i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nødvendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og derigennem bevare en bestemmende indflydelse i selskaberne.

I det omfang hensynet til en bevarelse og udvikling af Novo Nordisk og Novozymes erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som konkurrencedygtige virksomheder på internationalt plan efter fondsbestyrelsens overbevisning måtte nødvendiggøre dette, kan fonden i forbindelse med kapitaludvidelse i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S, fusion e.l. af disse med andre selskaber give afkald på en bestemmende indflydelse i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S. En væsentlig indflydelse for fonden gennem Novo Holdings A/S i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S bør dog fortsat tilstræbes opretholdt.

NOVO Holdings A/S’ FORMÅL

Novo Holdings A/S har til formål at administrere de af Fonden i Novo Holdings A/S indskudte obligationer, at administrere og udøve stemmeret på Novo Holdings A/S’ A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og derigennem sikre Fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast. Dette formål skal opnås gennem Novo Holdings A/S’

 • tilsikring af, at alle virksomheder, hvori selskabet har en væsentlig indflydelse, bidrager aktivt til Novo Gruppens udvikling og driver deres virksomhed i overensstemmelse med Novo Gruppens visioner og værdier
 • opretholdelse af en væsentlig indflydelse i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S
 • overholdelse af de regler og principper, som er fastlagt i Novo Nordisk Fondens vedtægter vedrørende udøvelse af stemmerettigheder på A- og B-aktier i henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og
 • investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder og i fast ejendom i ind- og udland.

Bestyrelsen for Novo Holdings A/S er ansvarlig for og varetager alle operationelle og strategiske anliggender i relation til sådanne investeringsaktiviteter.

UDØVELSE AF EJERSKAB OG STEMMEPOLITIK

Da Novo Holdings A/S er et helejet datterselskab af Novo Nordisk Fonden, udgør bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden i realiteten den ordinære generalforsamling i Novo Holdings A/S.

I henhold til fondens vedtægter kan og bør Fondsbestyrelsen foranledige medlemmer af fondsbestyrelsen indvalgt i bestyrelsen for Novo Holdings A/S. I henhold til fondsbestyrelsens kompetenceprofil tilstræbes det, at Fondens formand og næstformand til enhver tid er indvalgt i bestyrelsen for Novo Holdings A/S.

Udøvelse af ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S påhviler Novo Holdings A/S. Fonden vil dog altid blive involveret, såfremt en beslutning kræver Fondens godkendelse.

De respektive bestyrelser for Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er ansvarlige for og varetager alle operationelle og strategiske anliggender i relation til Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Sidst opdateret 12. september 2017 af RWA