The page cannot be displayed because you are using Internet Explorer version 8 or lower.

Please consider upgrading your browser here

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Accepter

 
 
 
 

Hvad er fonden?

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Uddelinger

Novo Nordisk Fondens uddelinger går primært til at støtte forskning inden for biomedicin, bioteknologi, almen medicin, sygepleje og kunsthistorie ved offentlige vidensinstitutioner. Derudover støtter fonden innovation samt humanitære og sociale formål, herunder Steno Diabetes Centers forskningshospitalsvirksomhed.

Forskerne, der modtager støtte, har publikationsfrihed og bestemmer selv hvordan forskningen i deres projekt skal prioriteres. Ejerskab til resultaterne af forskningen tilfalder den vidensinstitution, forskeren er tilknyttet.

Uddelingerne foregår hovedsagelig på to måder; som tematiske bevillinger og efter opslag:

 

Tematiske bevillinger

Fonden uddeler også tematiske bevillinger, hvor det overordnede forskningstema er bestemt af fondsbestyrelsen, og hvor bedømmelsen varetages af internationale eksperter.

Disse bevillinger tilfalder primært områder inden for biomedicin og bioteknologi, som i forvejen er styrkeområder for Danmark – både inden for forskning og inden for erhvervslivet i form af stærke bioteknologiske og biofarmaceutiske virksomheder. Fonden ønsker, at der opstår ny frontlinjeforskning, og at der udvikles dynamiske forskningsmiljøer, som kan tiltrække og fastholde de allerbedste forskere. Dette skal føre til forskning af højeste karat, som i nogle tilfælde også kan fungere som afsæt for innovation.

Læs mere under Forskningscentre og Enkeltsatsninger.

 

Bevillinger efter opslag

Fonden støtter forskning og innovation i åben konkurrence. Uddelingerne i åben konkurrence følger almindeligvis en årlig cyklus, og uddelinger inden for et forskningsfelt annonceres med opslag. Disse bevillinger er et supplement til den offentlige støtte til forskning ved universiteter, hospitaler, og andre ikke-kommercielle vidensinstitutioner med forskerstab og etableret organisation.

Fondsbestyrelsen beslutter komiteernes virke og mandat

Fondsbestyrelsen nedsætter, i overensstemmelse med vedtægterne, hver enkelt komite og godkender forretningsordenen, som udarbejdes når komiteen etableres. Forretningsordenen sætter, sammen med de årlige mandatbreve og komitefortegnelser, som beskrives nedenfor, rammerne for komiteernes arbejde.

Med forretningsordenen sikres implementeringen af fondsbestyrelsens vision og mål i komiteerne, og forretningsordenen fastlægger blandt andet regler for følgende: 

 • Etablering og evt. ophør af komiteen
 • Udpegning af medlemmer
 • Antal medlemmer og længden af deres medlemskab
 • Medlemmers ansvar og rettigheder
 • Habilitet og tavshedspligt
 • Evaluering af ansøgninger
 • Komiteens rammer for udmøntning af bestyrelsens beslutninger
Fondsbestyrelsen BESKIKKER medlemmerne af komiteerne og udvalg

Fondsbestyrelsen beskikker komitemedlemmerne for perioder af 1-5 år alt afhængigt af den enkelte komite, og medlemmerne kan genbeskikkes en enkelt gang. Komitemedlemmer kan maksimalt beskikkes i op til 10 år i samme komite, og udtræder ved udgangen af det kalenderår hvor de fylder 70 år.

Valget sker på baggrund af en indstilling fra komiteen eller sekretariatet med beskrivelse af det potentielle medlems videnskabelige virke, så det sikres, at der er høj faglig indsigt indenfor det relevante fagområde.

Fondsbestyrelsen beslutter de virkemidler, som den enkelte komite skal udmønte

Rammerne for uddelinger er defineret for hvert virkemiddel. Fondsbestyrelsen beslutter formålet, ansøgnings- og evalueringskriterier, evalueringsproces, budget og støttefelter for hvert virkemiddel i fondens virkemiddelportefølje. De virkemidler, som bestyrelsen ønsker, at en bestemt komite udmønter, beskrives årligt i en komitefortegnelse, samt i uddybende mandatbreve fra fondens bestyrelsesformand til den pågældende komite.

Et virkemiddel er en metode, som fonden anvender til at støtte et af de områder, der falder inden for fondens formål, eksempelvis via et projekt, program eller stipendie. Fondens virkemidler udbydes til ansøgning i åben konkurrence via fondens hjemmeside. Et virkemiddels formål, ansøgnings- og evalueringskriterier, evalueringsproces, budget og støttefelter, er uddybende beskrevet i opslag, vejledninger og komiteernes mandatbreve.

Fondsbestyrelsen fastsætter hvert år et budget for de enkelte virkemidler

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet fastlægger fondsbestyrelsen de økonomiske rammer for det kommende år for hvert enkelt virkemiddel i hver enkelt komite.

Komiteerne udmønter fondsbestyrelsens beslutning

Komiteerne og udvalgene udmønter fondsbestyrelsens beslutning ved blandt de modtagne ansøgninger at identificere de forskere og projekter, som lever op til de kriterier, som fondsbestyrelsen har fastsat.

Fondsbestyrelsen monitorerer løbende komiteernes virke

Fondsbestyrelsen sikrer korrekt virke af komiteerne ved at følge op på deres aktiviteter. Dette sker blandt andet ved, at fondens sekretariat løbende påser, at den enkelte komite agerer indenfor de rammer, som fondsbestyrelsen har besluttet. Fondsbestyrelsens kontrol sker blandt andet ved at:

 • Fondens sekretariat deltager i alle komitemøderne, hvor ansøgningerne bliver drøftet, og gør opmærksom på, hvis en påtænkt udmøntning ikke er indenfor rammerne af fondsbestyrelsens beslutning.
 • Komiteformændene er ansvarlige for, at der tages referat af alle evalueringsmøder, hvor komiteens indstillinger fremgår. Sekretariatet forestår udarbejdelsen af referatet.
 • Sekretariatet forestår efterfølgende effektueringen af uddelingerne og fører i den forbindelse en kontrol med, at udmøntningen er indenfor rammerne af fondsbestyrelsens beslutning.
 • Alle fondssekretariatets aktiviteter, inklusive uddelinger i åben konkurrence via komiteerne og statistik herfor, beskrives i sekretariatets løbende kvartalsrapporter til bestyrelsen. Ved hvert fondsbestyrelsesmøde redegør sekretariatet for komiteernes arbejde.
 • Fondsbestyrelsen gennemgår og godkender årsrapporten, hvor der er redegjort for komiteernes arbejde.
ANSØGNINGS- OG EVALUERINGSPROCESSEN

Ansøgninger til Novo Nordisk Fondens uddelinger efter opslag skal indsendes via fondens elektroniske ansøgningssystem. Ved ansøgningsfristens udløb videresender fondens sekretariat de indkomne ansøgninger til medlemmerne af en af de komiteer eller udvalg, som udmønter fondsbestyrelsens uddelingsbeslutninger.

Medlemmerne af komiteerne og udvalgene har typisk én til tre måneder til at behandle ansøgningerne.

Fonden har habilitetsregler for at sikre, at kun habile bedømmere deltager i diskussionen af en given ansøgning, samt retningslinjer for behandling af indkomne ansøgninger om støtte.