menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/sociale-og-humanitaere-indsatser/

Sociale og humanitære indsatser

Sociale og humanitære indsatser

Sociale indsatser

Vores indsatser på det sociale område er rettet mod at forbedre udsatte børn og unges livskvalitet og livsmuligheder i Danmark. Der vil være et særligt fokus på indsatser, der medvirker til at fremme sund vægt blandt børn og unge, og indsatser, der har til formål at øge læringsmuligheder for sårbare børn og unge. Fonden vil støtte vidensopbygning, forskning og implementering af forskningsbaserede indsatser, der har potentialet til senere skalering.

Strategiske fokusområder: Sund vægt og læringsmuligheder for børn og unge
Vores støtte på det sociale område er rettet mod at forbedre udsatte børn og unges livsmuligheder inden for Danmarks grænser gennem sundhedsinitiativer, uddannelse og andre relevante læringstilbud.

 • Sund vægt-indsatser: har som vision at alle børn skal have ret til at vokse op med sund vægt og bevare den gennem livet. Med sund vægt menes vægt som giver fysisk, psykisk og social trivsel, og som udgør et godt afsæt for et sundt voksenliv. Overvægt blandt børn er forbundet med en øget risiko for kroniske livsstilssygdomme, depression, lavt selvværd og forskellige psykiatriske lidelser, inklusive spiseforstyrrelser, samt en signifikant større risiko for at blive mobbet. Årsagerne kan ikke forsimples til at handle om kalorieindtag og fysisk aktivitet, da overvægt er under stærk påvirkning af faktorer som social ulighed, trivsel, søvn, skærmtid, mad- og drikkevaner, bevægelse, fysiske rammer og hvordan vores samfund som helhed er indrettet. Ved at støtte sådanne indsatser, og være med til at sætte sund vægt på den offentlige dagsorden, er Novo Nordisk Fonden med til at støtte børns muligheder for at leve sunde liv.
 • Indsatser med fokus på læring: har til formål at forbedre læringsmuligheder for udsatte børn og unge i Danmark. Forskelle i børns forudsætninger for udvikling og læring kan opdages tidligt i barnets liv, da udsatte børn generelt har større vanskeligheder med sproglige, kognitive og socio-følelsesmæssige færdigheder. Forskellene er vedvarende gennem skolesystemet, og når børnene forlader skolen efter 9. klasse, har mellem 15-20% af dem ikke de nødvendige læringsfunktioner, der kræves for at kunne påbegynde videreuddannelse. Ved at tage fat på forskelle i forudsætninger for læring i en tidlig alder hjælper fonden med at forbedre fremtidsudsigterne for socialt udsatte børn.

Fondens bevillinger på det sociale område
På det sociale område arbejder fonden gennem åbne kald, hvor der kan søges om midler, samt gennem større strategiske partnerskaber:

 • Tematiske kald: er rettet mod indsatser inden for fondens strategiske fokusområder og giver rum til at afprøve innovative tilgange samt at fremme forskning og læring fra indsatserne. Temaerne kan variere og fokusere på forskellige målgrupper.
 • Strategiske partnerskaber er samarbejder med udvalgte partnere, der er rettet mod indsatser inden for fondens strategiske fokusområder. Fonden samarbejder med en bred vifte af aktører inden for research, myndigheder, kommuner, regioner samt sundhedspersonale.
 • Etablering af et nationalt center: Fonden arbejder på etableringen et nationalt center til fremme af sund vægt gennem samarbejdsorienteret forskning, innovation og udvikling af evidensbaserede interventioner samt forebyggelsesindsatser med særligt fokus på børn og deres familier.

Humanitære indsatser

Vores støtte til humanitære- og udviklingsindsatser er rettet mod at forbedre udsatte børn og unges livsmuligheder i udvalgte geografier uden for Danmark gennem sundhedsinitiativer, uddannelse og andre relevante læringstilbud.

Strategiske fokusområder: Indsatser for unge og bekæmpelse af ikke-smitsomme sygdomme
Den globale flygtningekrise er en af de største humanitære udfordringer i vor tid med mere end 68,5 millioner flygtninge og fordrevne på verdensplan. Med så stort et behov, har Fonden måtte prioritere strategisk og geografisk for at kunne gøre mest muligt gavn:

 • Indsatser for unge (Youth Empowerment) har fokus på at styrke unges faglige og sociale kompetencer, så de er bedre rustet til at træffe positive livsvalg og indgå som aktive medborgere i samfundet. Geografisk støtter fonden indsatser i lande påvirket af konflikten i Syrien med Jordan som første fokusland og på sigt Libanon og Syrien. Målgruppen er unge syriske flygtninge samt udsatte unge i værtslandene. Fonden vil støtte indsatser, der bl.a. yder psykosocial støtte, teknisk og erhvervsfaglig uddannelse og arbejder for bedre adgang til uddannelse og beskæftigelse, så de unge i højere grad får mulighed for at blive en positiv forandringskraft i en region præget af konflikt.
 • Indsatser til bekæmpelsen af ikke-smitsomme sygdomme som diabetes har fokus på at forebygge og behandle disse sygdomme ved bl.a. at bidrage til at styrke kapacitet og fokus i sundhedsvæsnet i en række udviklingslande. Herunder udvalgte lande i Østafrika, inklusiv Tanzania, og lande påvirket af langvarig humanitær krise – Jordan, Libanon og på sigt Syrien.
  Forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme er høj og stigende i hele verden. Denne type sygdomme er samtidig en af de hyppigst forekommende dødsårsager, ikke mindst i udviklingslande. Mennesker som lever med sygdomme som diabetes, er samtidig særligt sårbare i langstrakte humanitære kriser, da disse sygdomme kræver fortsat behandling og pleje.

Fondens bevillinger på det humanitære område
På det humanitære område arbejder fonden gennem akutte og tematiske kald, hvor der kan søges om midler og gennem større strategiske partnerskaber på både uddannelses- og sundhedsområdet:

 • Akutte kald fokuserer på at støtte sårbare mennesker i humanitære kriser over hele verden. Denne ansøgningsmulighed giver organisationerne mulighed for at søge uden for fondens tematiske prioriteter, da fokus er på alle lande i verden ramt af akutte kriser.
 • Tematiske kald er rettet mod indsatser inden for fondens strategiske fokusområder og giver rum til at afprøve innovative tilgange samt at fremme forskning og læring fra indsatserne.
 • Strategiske partnerskaber med udvalgte partnere, hovedsageligt danskbaserede humanitære organisationer, der kan implementere indsatser i større skala i tæt samarbejde med de mest egnede lokale partnere og andre internationale partnere som fx FN. Partnerskaberne er rettet mod indsatser inden for fondens strategiske fokusområder.

Fokus på kvalitet, læring og resultater i sociale og humanitære indsatser

For Novo Nordisk Fonden er det afgørende, at de indsatser fonden støtter er af højeste kvalitet og skaber bedst mulige resultater for målgruppen. Fra Novo Nordisk Fondens side stiller vi derfor altid krav om, at vores bevillingsmodtagere arbejder i overensstemmelse med fondens adfærdskodeks. Derfor skal alle bevillingsmodtagere skrive under på, at de vil overholde fondens Code of Conduct.

Det er samtidig afgørende, at de sociale og humanitære indsatser er baseret på viden og læring om de mest effektive indsatser og samtidig systematisk bidrager til at opsamle og dokumentere ny viden og læring fra indsatserne, som gøres bredt tilgængelige.

Endelig lægger Novo Nordisk fonden vægt på, at indsatserne bidrager til at fremme lokal inddragelse og ejerskab samt har en klar strategi for at afslutte indsatsen igen på ansvarlig vis og sikre blivende resultater (exit strategi).

På det humanitære område omfatter fondens krav til ansøgerne også de såkaldte Core Humanitarian Standards. Denne principbaserede tilgang har til formål at sikre, at udviklings- og nødhjælp gør mest muligt gavn for modtagerne, og er et redskab til løbende at kunne vurdere og forbedre kvaliteten af de humanitære indsatser. Læs mere her.

Novo Nordisk Fonden har nedsat et rådgiverpanel af førende danske og internationale eksperter betegnet Humanitarian and Development Aid Advisory Panel (HUMDAP). Læs mere her.