menu
https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/anbefalinger-for-god-fondsledelse-skema/

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse

Indholdsfortegnelse

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Anbefaling

Tilgang

Anbefaling

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold.

Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og om Fondens erhvervsdrivende formål. Direktionen udtaler sig på Fondens vegne om de uddelingspolitikker og -strategier som bestyrelsen har vedtaget, samt om alle operationelle forhold i relation til fondens virke, mens ledende medarbejdere kan udtale sig om forhold, der ligger inden for deres fagområder, herunder bevillinger og publikationer.

Anbefaling

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen beslutter dels investeringsstrategien, dels uddelingsstrategi og -politik en gang årligt.

Fondsbestyrelsen har besluttet en politik for engageret ejerskab og herunder for hvorledes fondens rolle som det stabile fundament for de operationelle virksomheder udleves.

Fondsbestyrelsen har desuden vedtaget en Code of Conduct med en tilknyttet whistleblowerordning.

Anbefaling

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med direktionen bestyrelsesmøderne, hvilket blandt andet sker på grundlag af et årshjul og faste formandsskabsmøder før indkaldelsen af hvert bestyrelsesmøde. Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Anbefaling

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet, som har ansvaret for planlægningen af bestyrelsens arbejde.

I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for fonden, forventer bestyrelsen, at dette sker ved en bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.

Anbefaling

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen har i en kompetence- profil fastlagt, hvilke kriterier og kompetencekrav, der bør være opfyldt af medlemmerne af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden for at den samlet set bedst muligt kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Anbefaling

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Nomineringskomiteen forestår således processen for identifikation og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Nomineringskomiteen forelægger et oplæg til proces for bestyrelsen, orienterer løbende bestyrelsen om status samt forelægger forslag til nye bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsen. Vedtægterne indeholder ingen udpegningsret.

Anbefaling

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Ved bestyrelsesmødet i marts vælges de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en skriftlig indstilling fra Nomineringskomiteen. Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved indstillingen tages hensyn til fornyelse/kontinuitet og mangfoldighed. Fondsbestyrelsen har desuden vedtaget en diversitetspolitik.

Anbefaling

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Fondens hjemmeside og årsrapporten for 2019 redegør for sammensætningen af bestyrelsen og der gives oplysninger om navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer og uafhængighed.

Der er ingen myndighed, til-skudsyder eller lignende som har ret til at udpege et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem.

Anbefaling

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Fonden er ikke samtidig ledelsesmedlemmer i en af fondens dattervirksomheder, idet højst tre ud af ni medlemmer er medlem af bestyrelsen i et datterselskab.

To vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af bestyrelsen i Novo Holdings A/S. Den ene af disse er yderligere medlem af bestyrelsen i New Xellia Group A/S.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S, og et andet medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er medlem af bestyrelsen i Novozymes A/S.

Anbefaling

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Fire ud af seks vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige.

Anbefaling

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

Tilgang

Ledelse: Ingen har inden for de seneste tre år været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden.

Anbefaling

 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

Tilgang

Vederlag: To bestyrelsesmedlemmer har inden for de seneste fem år modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens ledelse.

Anbefaling

 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

Tilgang

Forretningsrelation: Ingen har inden for det seneste år haft en væsentlig for-retningsrelation med fonden/koncernen eller en datter-virksomhed eller associeret virksomhed til fonden.

Anbefaling

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

Tilgang

Revisor: Ingen er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revisor.

Anbefaling

 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

Tilgang

Anciennitet: Ingen har været medlemmer af fondens ledelse i mere end 12 år.

Anbefaling

 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

Tilgang

Familie: Ingen er i nær familie eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær.

Anbefaling

 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

Tilgang

Gavegiver: Ingen er stifter eller væsentlig gavegiver.

Anbefaling

 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Tilgang

Donationer: Ingen er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Anbefaling

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Tilgang

Fonden følger ikke anbefalingen.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af ni medlemmer, hvoraf seks er vedtægtsvalgte og tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden for de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et år, hvilket giver en god mulighed for at koordinere succession i bestyrelserne i hele Novo Nordisk Fond koncernen.

Valgperioden for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er på fire år.

Anbefaling

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsesmedlemmer kan i henhold til vedtægterne genvælges indtil det fyldte 70. år.

Anbefaling

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Selvevalueringen, der sædvanligvis faciliteres af formandskabet, sker på grundlag af spørgeskemaer, og resultatet drøftes i bestyrelsen. I både 2018 og 2019 blev evalueringen faciliteret internt.

Anbefaling

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Direktionen evalueres af bestyrelsen i forbindelse med selv-evalueringen. Derudover evaluerer formandskabet direktionens arbejde og resultater.

Anbefaling

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag samt vederlag for yderligere opgaver som f.eks. komite arbejde. Bestyrelsen modtager ikke variable vederlag.

Direktionen modtager et fast vederlag og evt. en kontant bonus for opnåelsen af nogle på forhånd aftale årsmål. Disse mål er ikke afhængig af de regnskabsmæssige resultater. Vederlaget afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Anbefaling

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Årsrapporten indeholder en oversigt over alle vederlag, som de enkelte fondsbestyrelsesmedlemmer og direktionens vederlag fra fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden, bortset fra oplysninger om løn til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Anbefaling
Tilgang