menu
https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/retningslinjer-for-habilitet/

Retningslinjer for habilitet

Retningslinjer for habilitet

Indholdsfortegnelse

1. Hvem kan ikke søge om eller modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden

a) Ansatte i Novo Nordisk Fonden, Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og i andre selskaber, som Novo Nordisk Fonden direkte eller indirekte har en formel eller reel kontrollerende indflydelse over.

b) Bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk Fonden, samt disses ægtefæller og hjemmeboende børn.

c) Komite- og udvalgsmedlemmer (herefter “komitemedlemmer”). Dog kan komitemedlemmer godt være samarbejdspartner eller vejleder på en ansøgning. Ligeledes kan komitemedlemmer være ansøger og medansøger på en ansøgning indsendt til en anden komite eller udvalg, end den/det de er medlem af.

2. Inhabilitet ved bedømmelse af ansøgninger

a) Komitemedlemmer og eksterne bedømmere anses for inhabile, hvis vedkommende har en:

i. personlig,
ii. professionel eller
iii. økonomisk

interesse i sagens udfald, f.eks. hvis vedkommende er leder i forhold til ansøger, er ansat på den faglige enhed, hvor ansøger er leder, eller har en familiær relation til ansøger. I denne sammenhæng anses følgende at udgøre familiære relationer:

i. børn/børnebørn etc.
ii. forældre, søskende, niecer/nevøer etc.,
iii. bedsteforældre, onkler/tanter, fætre/kusiner etc.,
iv. ægtefælle, partner, samlever og dennes forældre, søskende, børn etc.

b) Komitemedlemmer må ikke deltage i bedømmelsen af ansøgninger fra en ansøger, som vedkommende har haft forskningssamarbejde med eller har publiceret sammen med (bog, videnskabelig artikel, rapport eller lignende) inden for de seneste fem år. Om der er tale om en interessekonflikt vil dog afhænge af samarbejdets art og omfang.

c) Et komitemedlem, der er inhabil i forhold til en ansøgning, er også inhabil i forhold til andre ansøgninger, der konkurrerer med ansøgningen. Dette gælder dog kun i tilfælde, hvor puljen af ansøgninger udgør 5 ansøgninger eller derunder. Hvis den eller de ansøgninger, vedkommendes inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan den pågældende deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.

3. Proces i tilfælde af inhabilitet

a) Komitemedlemmer og eksterne bedømmere skal senest 10 hverdage efter modtagelse af ansøgninger til bedømmelse gøre formanden for komiteen og fondens sekretariat opmærksom på eventuel inhabilitet eller en mulig interessekonflikt.

b) Hvis et komitemedlem har en mulig interessekonflikt ved en ansøgning, der skal behandles, afgør komiteen eller udvalget ved en almindelig flertalsbeslutning, om interessekonflikten medfører inhabilitet. Den person, som behandlingen angår, må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, og skal forlade mødelokalet under behandlingen og afstemningen om spørgsmålet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

c) I tilfælde af inhabilitet kan komitemedlemmet ikke deltage i behandlingen af ansøgningen, herunder eventuelle interviews, og skal forlade lokalet, hvor bedømmelsen finder sted.

d) Komiteens beslutningsdygtighed prioriteres over inhabilitet. I det tilfælde hvor komiteen eller udvalget ikke er beslutningsdygtig, eller det af hensyn til komiteens eller udvalgets sammensætning kan give anledning til væsentlig betænkelighed for bedømmelsen, kan komiteen eller udvalget, afhængigt af inhabilitetens art og omfang, beslutte at lade et eller flere inhabile medlemmer indgå i bedømmelsen af ansøgningerne.

e) Såfremt dette ikke kan realiseres, træffer komiteens eller udvalgets formand beslutning om proces. Dette skal ske i samråd med Novo Nordisk Fondens repræsentant(er) på mødet.