Apply for grants

Efteruddannelsespulje 2025/26

Ansøgningsrunde åbner
3 June 2024
Ansøgningsrunde lukker
9 October 2024 2:00pm (CET)
Svar til ansøger
Januar 2025
Tilbagevendende ansøgningsrunde
Juni 2025
Bevillingsvilkår Kursusliste

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed blandt børn og unge i Danmark.

Formålet med efteruddannelsespuljen er at understøtte læreres løbende fagdidaktiske udvikling og faglige engagement gennem individuelt tilpasset og praksisnær efteruddannelse på korte formelle eller uformelle kurser. Formålet er desuden at give tid til refleksion, arbejdsglæde, sparring med kolleger og udvikling af undervisningen på egen uddannelsesinstitution.

Hvem kan søge?

Lærere, som er ansat til at undervise i et eller flere af nedenstående fag på en offentlig eller privat grundskole eller gymnasium, kan søge om støtte til egen efteruddannelse. Der skal ansøges personligt fra den enkelte lærer og efter aftale med leder.

Fag i grundskolen:
Natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi, matematik samt håndværk og design. Børnehaveklasse for kompetenceområderne matematisk opmærksomhed og naturfaglige fænomener.
 

Fag i gymnasiet (stx, htx, hhx, hf, vuc):
Naturvidenskab
eligt grundforløb (NV), fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi, geovidenskab, astronomi, matematik, informatik, teknikfag, teknologi og naturvidenskabelig faggruppe.  

Hvad kan der søges om støtte til?

Den samlede pulje er på op til DKK 20 millioner til efteruddannelsesaktiviteter, som foregår i foråret 2025 samt skoleåret 2025/26.

Der kan søges om støtte til deltagelse på ét kursus per ansøgningsrunde. Der kan kun søges om støtte til deltagelse på de kurser, som er listet i Kursuslisten. Støtten dækker følgende udgifter for den ansøgende lærer:

  • Kursusafgift
  • Kursusdage: Vikardækning/løntimer for op til fem dages kursusdeltagelse
  • Udviklingsdage: Vikardækning/løntimer for tre dage til udvikling af egen undervisning eller vidensdeling og samarbejde med kolleger på egen uddannelsesinstitution

Støtten dækker udelukkende disse tre udgifter. Eventuelle meromkostninger skal afholdes af uddannelsesinstitutionen. Det kan f.eks. være moms, transport, forplejning, overnatning og materialer, som ikke er indeholdt i kursusafgiften. Uddannelsesinstitutionen skal desuden medfinansiere kollegers tid ved vidensdelingsaktiviteter.

Bemærk, at bevillingen først udbetales, når læreren har indberettet om de afholdte aktiviteter ca. tre måneder efter afsluttet kursusdeltagelse. Dette betyder, at uddannelsesinstitutionen skal lægge ud for omkostninger ved kursusdeltagelsen.

Vejledning til ansøgere – følg syv trin

Trin 1: Vælg et kursus

Find et kursus, som interesserer dig, i Kursuslisten. Du skal vælge et kursus, som er rettet mod din beskæftigelse (grundskole eller gymnasium) og mindst et af de fag, du underviser i. Kurserne afholdes i foråret 2025 eller i skoleåret 2025/26. Spørg gerne en eller flere kolleger, om de er interesseret i samme kursus – det giver god mulighed for at samarbejde om undervisningsudvikling med inspirationen fra kurset. Du og dine kolleger skal dog fortsat ansøge hver for sig. Novo Nordisk Fonden kan ikke garantere, at kurserne oprettes. Derfor er det muligt at søge et kursus mere som anden prioritet, for det tilfælde, at der ikke er nok ansøgere til det først prioriterede kursus (eller at det er overtegnet).

Trin 2: Få accept fra leder

Ansøgningen og de vilkår, som fremgår af dette opslag og af bevillingsbrevet, skal du på forhånd få godkendt af din skoleleder/rektor eller nærmeste leder. Der er link til vilkårene i bevillingsbrevet øverst til højre i dette opslag. Din leder skal acceptere at understøtte og skabe plads til din deltagelse på det valgte kursus samt til tre ekstra dage, som er reserveret til udvikling af din undervisning eller til vidensdeling og samarbejde med kolleger. Kollegers eventuelle tidsforbrug til dette skal uddannelsesinstitutionen medfinansiere. Herudover skal leder godkende, at uddannelsesinstitutionen administrerer en eventuel bevilling, som ikke udbetales, før efteruddannelsesaktiviteterne er gennemførte og indrapporteret til Novo Nordisk Fonden.

Trin 3: Indsend ansøgning

Klik på det valgte kursus fra computer, tablet eller mobil. Derved åbner et ansøgningsskema. Ansøgningen kan ikke gemmes i udkast, men den tager kort tid at udfylde. Det kan gøres i en frokostpause. Du skal indtaste nogle få oplysninger om dig selv. Det er vigtigt, at du indtaster din egen e-mail (arbejds- eller privatmail) og ikke skolens e-mail, da den personlige ansøgning knyttes til den personlige e-mail. Man kan ikke sende ansøgninger på vegne af kolleger, men du må gerne sende en ekstra personlig ansøgning til et andet kursus som anden prioritet. Du skal også indtaste din leders e-mail og finde din uddannelsesinstitution på en liste (søg på skolenavn eller adresse). Endelig skal du i et afkrydsningsfelt erklære, at du har sikret leders accept til ansøgningen. Der er deadline for ansøgninger d. 9. oktober 2024. Når ansøgningen er korrekt indsendt, modtager du, din leder og din uddannelsesinstitution en kvittering på mail.

Trin 4: Få svar fra fonden

Ansøgninger evalueres ud fra kriterier om bred dækning på tværs af skoler, gymnasier og fag, og herefter ved lodtrækning. Efter evalueringen vil alle ansøgere i januar 2025 modtage svar på mail fra [email protected]. Ved bevilling sendes et bevillingsbrev til dig, din leder og din uddannelsesinstitution. Novo Nordisk Fonden giver ikke begrundelse til ansøgere, som ikke modtager støtte.

Trin 5: Meld dig til kurset

En bevilling fra Novo Nordisk Fonden betyder ikke, at du er tilmeldt kurset. Husk at tilmelde dig til kurset hos kursusudbyder og få din uddannelsesinstitution til at lægge ud for kursusafgift.

Trin 6: Deltag på kurset

Når du har været på kursus, har du tre ekstra udviklingsdage på din egen uddannelsesinstitution. Disse dage kan bruges til at udvikle og forberede din undervisning på baggrund af det, du har lært på kurset. Udviklingsdagene kan også anvendes til vidensdeling (f.eks. via faggruppe-oplæg eller samundervisning) eller samarbejde (f.eks. via lektionsstudier eller fælles planlægning). Det er op til dig og din leder at beslutte, hvordan de tre udviklingsdage bruges bedst. De skal afholdes i forlængelse af kursusdeltagelsen og senest to måneder efter sidste kursusdag.

Trin 7: Meld tilbage til fonden

Kort tid efter du har været på kursus, vil du modtage en mail med et link til et spørgeskema fra Novo Nordisk Fonden om dit udbytte af kursus- og udviklingsaktiviteterne. Skemaet består af afkrydsningsfelter og enkelte fritekstfelter, og det tager mindre end en time at udfylde. Det skal besvares senest tre måneder efter din deltagelse på kurset. Du og din leder kan måske også blive kontaktet senere i forbindelse med følgeforskning på efteruddannelsespuljen. Når du har meldt tilbage til fonden, udbetales bevillingen til din uddannelsesinstitution.

Kontakt

Novo Nordisk Fonden kan ikke kontaktes telefonisk om dette opslag. Henvendelser kan sendes på mail (forventet svartid er 1-3 uger): [email protected]

Læs også svarene til ofte stillede spørgsmål (opdateres løbende).

Det er desuden muligt at stille spørgsmål på et digitalt informationsmøde d. 28. august 2024 kl. 16-17. Tilmelding til informationsmødet skal ske her. Informationsmødet er ikke obligatorisk, da det gennemgår de oplysninger, som også kan læses i dette opslag.

Om Efteruddannelsespuljen

Samlet pulje

Op til DKK 20 millioner

Lokation

Denmark

Komite

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

2025/26