Apply for grants

Ulighed i sundhed – støtte til at børn og unge i sårbare positioner kan leve et sundere liv 2023

Call opens
9 June 2023
Call closes
28 September 2023 2:00pm (CEST)
Announcement of results
January 2024
Recurring calls
The call will open on June 9th 2023
Application guidelines Send application

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at reducere ulighed i sundhed blandt børn og unge i Danmark. Fonden vil derfor med dette opslag støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet i indsatser for børn i sårbare positioner i Danmark.

Formålet er at give børn og unge i sårbare positioner bedre muligheder for at leve et sundere liv. Fonden ønsker at fostre modeller for tværsektorielle samarbejder, som skaber en bedre synergi mellem social- og sundhedssektoren i Danmark. Dette kan for eksempel skabes ved at inkorporere sundhedsaspekter i eksisterende sociale indsatser, og/eller ved at indtænke sociale aspekter i eksisterende sundhedsfremmende indsatser. Dette kan derudover indebære sociale, innovative projekter, der sammentænker og udvikler nye tilgange og metoder til at mindske de barrierer, der kan stå i vejen for at børn og unge i sårbare positioner kan leve et sundt liv.

Fonden ønsker dertil at være med til at kapacitetsopbygge og modne feltet til at samarbejde på tværs af sektorer og til at arbejde aktivt med dagsordenen om at reducere social ulighed i sundhed for denne målgruppe.

Vi vil d. 21. juni afholde et netværksmøde for interesserede og potentielle ansøgere. Du kan læse mere om dette nederst og tilmelde dig via linket her: https://www.tilmeld.dk/nnf

About the grants

Amount

Up to DKK 25 million

Committee

Komite for ulighed i sundhed

Contact

For grant inquiries
Maja Lund
Senior Project Manager
+45 6024 3807 [email protected]
Caroline Bjerring
Grant Manager
+45 2830 9687 [email protected]

Baggrund

Til trods for at Danmark på mange parametre er et af de mest lige samfund i verden, så er social ulighed i sundhed stadig systematisk, afhængig af socioøkonomisk status og den er stigende. Børn fra mindre ressourcestærke familier er mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt, har oftere overvægt og oplever oftere mental mistrivsel. I gennemsnit har 18 procent af danske børn overvægt, når de forlader grundskolen. Blandt børn i sårbare positioner er det 33 procent. Børn af forældre med lavere indkomst og kortere uddannelse rammes desuden oftere af ensomhed og mobning.

Den sociale sektor i Danmark er allerede i tæt kontakt med børn fra mere sårbare grupper i samfundet. Samtidig har sundhedsfremmende initiativer stor erfaring med at skabe rammen om en sund hverdag for børn, men kan opleve udfordringer med at nå børn i sårbare positioner. Samarbejder mellem de to sektorer giver derfor en unik mulighed for at drive projekter, der kan bidrage til at give børn i sårbare positioner bedre muligheder for at leve et godt liv.

Støtte

Der er i alt op til DKK 25 mio. til uddeling i 2023.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 1.000.000 og 5.000.000 til indsatser med en varighed på 1-5 år, med opstart i perioden januar-december 2024.  Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet.

Målgruppen er børn og unge (0-18 år) i sårbare positioner. Projekterne kan arbejde direkte med børnene og/eller med professionelle, frivillige eller familierne omkring børnene eller med de rammer og strukturer, som de befinder sig i.

Projekter kan beskæftige sig med at udvikle, teste, implementere og/eller evaluere initiativer, der sigter mod at fremme sundhed blandt børn og unge i sårbare positioner. Sundhed skal forstås som fysisk såvel som mental sundhed – og meget gerne begge dele.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en klart defineret del af et større projekt, som også støttes fra anden side. I tilfælde af sidstnævnte skal hele projektet, dets partnere og dets totale budget angives i ansøgningen, og det skal tydeliggøres, hvilken del der søges støtte til af Novo Nordisk Fonden.

Alle projekter, der søger om støtte, skal indeholde en grundig evalueringsplan med henblik på at kunne dokumentere effekt og læring samt identificere potentialet for implementering og skalering. Fonden støtter evalueringskomponenter som fx kan udføres af en ekstern evaluator. Fonden støtter dertil også formidlingsaktiviteter til at dele viden og læring fra projektet med andre aktører på feltet.

Ansøgere kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • Løn til ansøgere eller projektdeltagere eller konsulenter
 • Løn til Ph.d.-studerende
 • Driftsudgifter, som er direkte udgifter til udvikling, drift og gennemførelse af projektet, herunder materialer og udstyr.
 • Formidling af resultater, fx konferencer, publikationer og anden vidensdeling
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution.
 • Ekstern revision, hvis den administrerende institution ikke er underlagt løbende offentlig revision. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre ekstern revision i bevillingsperioden.

Fonden tildeler ikke støtte til:

 • Kommercielle aktiviteter
 • Bygninger
 • Overhead (såsom husleje, el, vand og vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette fremgå af budgettet i ansøgningen.

Hvad bliver en ansøgning evalueret på?

Ansøgninger vurderes af Novo Nordisk Fondens Komite på området. De vil vurdere ansøgningerne ud fra følgende kriterier, som er nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge.

 1. Projektets formål og dets match med opslagets formål
 2. Relevans og vigtigheden af projektet
 3. Projektets faglige kvalitet og afsæt i eksisterende viden på området
 4. Den samlede projektplans soliditet og gennemførlighed – herunder hvor god en plan der præsenteres for evaluering og vidensdeling
 5. Ansøgers og ansøgerinstitutionens kvalifikationer og kapacitet
 6. Hvor overbevisende, der bygges et tværsektorielt samarbejde mellem minimum to partnere på tværs af to sektorer
 7. Om hvorvidt projektet har potentiale for en videre forankring og skalering på sigt efter endt bevillingsperiode
 8. Projektets måde at indtænke ”brugeren” i udviklingen og/eller implementeringen af interventionen.

Evalueringskriterierne vil være nærmere uddybet i ansøgningsvejledningen.

Hvem kan søge?

Non-profit organisationer og offentlige institutioner kan ansøge om støtte via dette opslag. I løbet af bevillingsperioden skal hovedansøger være leder eller projektleder i en non-profit organisation eller en offentlig institution i Danmark. Private virksomheder kan ikke være hovedansøger i dette opslag, men kan godt være samarbejdspartner i projekter.

Alle projektansøgninger evalueres på baggrund af hvordan de lykkes med at skabe et tværsektorielt samarbejde på tværs af fx region og kommune, NGO og kommune, forskningsinstitution og NGO eller lignende. Derfor anbefaler vi at man søger i samarbejder. Eventuelle medansøgere eller samarbejdspartnere skal være anført i ansøgningen.

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via Fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk, men ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evalueringen af ansøgningen.

Det er vigtigt, at ansøgere læser den fulde ansøgningsvejledning, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Ansøgningsvejledningen vil blive delt på hjemmesiden senest 9 juni.

Alle ansøgninger skal udarbejde og indsende en logisk model i Fondens skabelon og som skal tilføjes gennem NORMA. Skabelonen kan tilgås her: https://novonordiskfonden.dk//app/uploads/Logic-model-template.pptx. Du kan finde mere information om dette i ansøgningsvejledningen.

Det anbefales derudover at man i ansøgningen forholder sig til de otte evalueringskriterier ift. hvordan projektet lever op til disse.

Efter ansøgningsdeadlinen vil alle ansøgninger blive screenet for at sikre at de lever op til de fremsatte krav. Derefter vil komiteen vurdere alle ansøgninger og udvælge dem, som de mener vil skabe den største forskel for børn og unge i udsatte positioner. Derefter vil ansøgere genne NORMA få enten godkendelse eller afslag. Vi forventer at kunne udsende svar i januar 2024.

Netværksmøde

Novo Nordisk Fonden inviterer til netværksmøde for interesserede aktører onsdag d. 21. juni 2023 kl. 14:00-17:00.

Mødet vil starte med et oplæg om opslaget og Fonden med mulighed for at stille spørgsmål. Der vil derefter være indlagt en session, hvor det vil være muligt at mødes på tværs af social – og sundhedssektoren og udveksle mulige projektideer og at netværke på tværs. Et nærmere program vil blive sendt ud til de tilmeldte.

Mødet afholdes i Fondens lokaler på Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Der vil desuden være mulighed for online deltagelse i den første del af mødet fra kl. 14:00-15:00, men vi anbefaler fysisk deltagelse hvis muligt.

Tilmelding skal ske senest d. 12. juni 2023. Du kan læse mere om dette nederst og tilmelde dig via linket her: https://www.tilmeld.dk/nnf