Ansøg om midler

Ulighed i sundhed – støtte til at børn og unge i sårbare positioner kan leve et sundere liv 2024

Call opens
15 January 2024
Call closes
2 May 2024 2:00pm (CEST)
Announcement of results
September 2024
Application guidelines

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at reducere ulighed i sundhed blandt børn og unge i Danmark. Fonden vil derfor med dette opslag støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet i indsatser for børn i sårbare positioner i Danmark.

Formålet er at give børn og unge i sårbare positioner bedre muligheder for at leve et sundere liv. Fonden ønsker at fostre modeller for tværsektorielle samarbejder, som skaber en bedre synergi mellem social- og sundhedssektoren i Danmark. Dette kan for eksempel skabes ved at inkorporere sundhedsaspekter i eksisterende sociale indsatser, og/eller ved at indtænke sociale aspekter i eksisterende sundhedsfremmende indsatser. Dette kan derudover indebære sociale, innovative projekter, der sammentænker og udvikler nye tilgange og metoder til at fremme sundhed for børn og unge i sårbare positioner.

Fonden ønsker dertil at være med til at kapacitetsopbygge og modne feltet til at samarbejde på tværs af sektorer og til at arbejde aktivt med dagsordenen om at reducere social ulighed i sundhed for denne målgruppe.

OBS – teksten fortsætter under boksen

For questions related to the call and application guidelines please contact [email protected]. Please include your contact information in your mail, including telephone number.

About the grants

Amount

Up to DKK 25 million

Committee

Komite for ulighed i sundhed

Contact

Baggrund

Til trods for at Danmark på mange parametre er et af de mest lige samfund i verden, så er social ulighed i sundhed stadig systematisk, afhængig af socioøkonomisk position og den er stigende. Ulighed starter tidligt og allerede før vi bliver født, er vores chancer for et godt og langt liv ulige, og gennem livet vokser uligheden. Børn fra mindre ressourcestærke familier er mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt, har oftere overvægt og oplever oftere mental mistrivsel.

Aktører fra socialområdet i Danmark er allerede i tæt kontakt med børn fra sårbare grupper i samfundet. Samtidig har aktører der arbejder med sundhedsfremmende initiativer stor erfaring med at skabe rammer om en sund hverdag for børn, men kan opleve udfordringer med at nå børn i sårbare positioner. Samarbejde mellem de to sektorer giver derfor en unik mulighed for at drive projekter, der kan bidrage til at give børn i sårbare positioner bedre muligheder for at leve et godt liv og til at gøre op med siloer der kan være en barriere for samarbejde.

Støtte

Der er i alt op til DKK 25 mio. til uddeling i 2024.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 1.000.000 og 5.000.000 til indsatser med en varighed på 1-5 år, med opstart i perioden oktober 2024 – september 2025. Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet. Bemærk at det også gælder indsatser til mindre end DKK 1.000.000 og/eller mindre end 1 års varighed.

Målgruppen er børn og unge (0-18 år inkl. graviditet) i sårbare positioner. Projekterne kan arbejde direkte med børn og/eller med professionelle, frivillige eller familier omkring børn og/eller med de rammer og strukturer, som de befinder sig i.

Projekter kan beskæftige sig med at (videre)udvikle, teste, implementere og/eller evaluere indsatser, der sigter mod at fremme sundhed blandt børn og unge i sårbare positioner. Sundhed skal forstås som fysisk såvel som mental sundhed – og meget gerne begge dele. Vi opfordrer til at arbejde videre med eksisterende og lovende indsatser og evt. udvide med et socialt eller sundhedsperspektiv, og at der generelt udvikles indsatser med tanke til og relevans for eksisterende strukturer og rammer. Dette både for at begrænse ’projektitis’ og for at øge levedygtigheden af indsatser efter endt projektperiode hos Novo Nordisk Fonden.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en klart defineret del af et større projekt, som også støttes fra anden side. I tilfælde af sidstnævnte skal hele projektet, dets partnere og dets totale budget angives i ansøgningen, og det skal tydeliggøres, hvilken del der søges støtte til af Novo Nordisk Fonden.

Alle projekter, der søger om støtte, skal indeholde en grundig evalueringsplan med henblik på at kunne dokumentere effekt og læring samt identificere potentialet for implementering og skalering. Fonden støtter evalueringskomponenter som fx kan udføres af en ekstern evaluator. Fonden støtter dertil også formidlingsaktiviteter til at dele viden og læring fra projektet med andre aktører på feltet.

Ansøgere kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • Løn til ansøgere og/eller projektdeltagere eller konsulenter
 • Løn til Ph.d.-studerende (ansøgninger kan dog ikke udelukkende centreres omkring et Ph.d.-projekt)
 • Driftsudgifter, som er direkte udgifter til udvikling, drift og gennemførelse af projektet, herunder materialer og udstyr
 • Formidling af resultater, fx konferencer, publikationer og anden vidensdeling
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution.
 • Ekstern revision, hvis den administrerende institution ikke er underlagt løbende offentlig revision. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre ekstern revision i bevillingsperioden.

 

Fonden tildeler ikke støtte til:

 • Kommercielle aktiviteter
 • Bygninger
 • Overhead (såsom husleje, el, vand og vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette fremgå af budgettet i ansøgningen.

Hvad bliver en ansøgning evalueret på?

Ansøgninger vurderes af Novo Nordisk Fondens Komite på området. De vil vurdere ansøgningerne ud fra følgende kriterier, som er nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge.

 1. Projektets formål og dets match med opslagets formål, herunder relevans og vigtigheden af projektet
 2. Projektets faglige kvalitet og afsæt i eksisterende viden på området
 3. Den samlede projektplans soliditet og gennemførlighed – herunder hvor god en plan der præsenteres for evaluering og vidensdeling
 4. Ansøgers og ansøgerinstitutionens kvalifikationer og kapacitet
 5. Hvor overbevisende, der bygges et tværsektorielt samarbejde mellem minimum to partnere på tværs af to sektorer
 6. Om hvorvidt projektet har potentiale for en videre forankring efter endt bevillingsperiode
 7. Projektets måde at indtænke ”brugeren” i udviklingen og/eller implementeringen af interventionen.

Evalueringskriterierne vil være nærmere uddybet i ansøgningsvejledningen.

Hvem kan søge?

Non-profit organisationer og offentlige institutioner i Danmark kan ansøge om støtte via dette opslag.

Private virksomheder kan ikke være hovedansøger i dette opslag, men kan godt være samarbejdspartner i projekter.

Projekter i Grønland og Færøerne kan ikke søge støtte fra dette opslag.

Alle projektansøgninger evalueres bl.a. på baggrund af hvordan de lykkes med at skabe et tværsektorielt samarbejde på tværs af sektorer og/eller på tværs af social- og sundhedsområdet. Derfor anbefaler vi at man søger i samarbejder. Eventuelle medansøgere eller samarbejdspartnere skal være anført i ansøgningen.

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via Fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk, men ansøgninger kan indsendes på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evalueringen af ansøgningen.

Det er vigtigt, at ansøgere læser den fulde ansøgningsvejledning, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Alle ansøgninger skal udarbejde og indsende en logisk model i Fondens skabelon og som skal tilføjes gennem NORMA som et bilag. Skabelonen kan tilgås her: https://novonordiskfonden.dk//app/uploads/Logic-model-template.pptx. Du kan finde mere information om dette i ansøgningsvejledningen.

Det anbefales derudover at man i ansøgningen forholder sig til de syv evalueringskriterier ift. hvordan projektet lever op til disse.

Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgninger blive screenet for at sikre at de lever op til de fremsatte krav. Derefter vil komiteen vurdere kvaliteten af alle ansøgninger og udvælge dem, som de mener vil skabe den største forskel for børn og unge i sårbare positioner. Endeligt vil ansøgere gennem NORMA få enten godkendelse eller afslag. Vi forventer at kunne udsende svar i slutningen af september 2024.