Apply for grants

Sundhed Integreret i Sociale Indsatser

Call opens
2 June 2021
Call closes
6 October 2021 2:00pm (CET)
Announcement of results
December 2021
Application guidelines

Purpose

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme lighed i sundhed blandt børn i Danmark. Fonden vil derfor støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere ​​sundhedselementer i sociale indsatser i Danmark. Formålet med opslaget er at inspirere sociale organisationer til at prioritere og indarbejde f.eks. sunde madvaner eller bevægelse i eksisterende sociale indsatser målrettet børn. Fokus på madvaner og bevægelse kan integreres på en positiv måde til gavn for både fysisk sundhed, velvære og trivsel. I den forbindelse ønsker Fonden at støtte samarbejder mellem sociale aktører og aktører fra sundheds- og forebyggelsessektoren – og derved fremme sundhed blandt de mest sårbare grupper af børn og unge i Danmark. De tværsektorielle samarbejder kan sikre, at sundhedselementerne beror på bedst tilgængelige viden samtidig med, at de integreres og forankres i eksisterende strukturer på en måde, der danner grundlag for bæredygtige løsninger og ikke mindst, som tager højde for den kompleksitet, som sociale udfordringer kan medføre.

About the grant

Amount

Up to DKK 20 million

Committee

Committee of Inequity in Health

Contact

For grant inquiries
Maja Lund
Senior Project Manager
[email protected]

Baggrund

Der er stor social ulighed i sundhed i Danmark. Børn fra mindre ressourcestærke familier er mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt og har oftere overvægt. I gennemsnit har 18 procent af danske børn overvægt, når de forlader grundskolen, men blandt udsatte og sårbare børn er det 33 procent. Sociale organisationer er allerede i tæt kontakt med børn fra de mest sårbare grupper i samfundet. De har derfor en unik mulighed for også at gøre en positiv forskel for børnenes sundhed uden at forsømme andre alvorlige omstændigheder.

Opslaget opfordrer til nye tilgange og samarbejder mellem den sociale sektor og sundhedssektoren. Målsætningen er at fremme sundhed for de børn, der har mest brug for det. Projekterne skal gøre konkret forskel for børn og unge.

Non-profit organisationer kan ansøge om støtte via dette opslag – gerne i tværsektorielt og tværfagligt samarbejde med f.eks. offentlige institutioner.

Projektfelt

Der kan søges om støtte til projekter med fokus på at integrere sundhed i eksisterende sociale indsatser eller strukturer. Projekter kan fokusere på at udvikle, teste, implementere og/eller evaluere initiativer, der sigter mod at fremme sundhed blandt sårbare børn og unge. Projekter kan også være nye indsatser, hvor det er vigtigt at overveje projektets levedygtighed og mulighed for forankring.

Projekter kan arbejde direkte med børnene og/eller med medarbejdere, frivillige og voksne omkring børnene.

Der kan søges om støtte til udvikling af metoder, initiativer og materialer, samt ressourcer til sociale indsatser med fokus på at integrere sundhedselementer blandt sårbare børn og unge i f.eks. foreninger, sociale tilbud, fritidstilbud, sommerlejre osv. og for lønninger relateret til projektet.

Støtte

Der er i alt op til DKK 20 mio. til uddeling i 2021.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 1.000.000 og 5.000.000 til indsatser med en varighed på 1-5 år.

Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en klart defineret del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Novo Nordisk Fonden ser gerne, at flere ansøgere med interesser og kompetencer på området søger sammen således, at der skabes grobund for bredtfavnende og bæredygtige løsninger.

Forudsætninger

I løbet af bevillingsperioden skal hovedansøger være leder eller projektleder i en non-profit organisation i Danmark.

Projekter, der oprettes i partnerskaber på tværs af den sociale sektor og sundhedssektoren, vil blive foretrukket.

Private virksomheder kan ikke ansøge om støtte via dette opslag, men kan godt være samarbejdspartner i projekter.

Eventuelle medansøgere eller samarbejdspartnere skal være anført i ansøgningen.

Ansøgere kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • Løn til ansøgere eller projektdeltagere tilknyttet projektet (på alle niveauer) inklusiv projektledelse.
 • Løn til konsulenter tilknyttet projektet.
 • Driftsudgifter, såsom direkte udgifter til udvikling, drift og gennemførelse af projektet, herunder materialer og udstyr.
 • Formidling af resultater fx konferencer, publikationer og anden vidensdeling.
 • Administrationsbidrag på op til 5% af og inkluderet i det samlede budget for administrationsomkostninger, der er direkte relateret til projektet.

Fonden tildeler ikke støtte til:

 • Kommercielle aktiviteter
 • Bygninger
 • Overhead (såsom husleje, el, vand og vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk. Ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evalueringen af ansøgningen.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Se vejledning her.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vurderes af Novo Nordisk Fondens Komite for Sundhed Integreret i Sociale Indsatser ud fra følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål.
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, herunder projektets afsæt i eksisterende viden på området.
 • Projektets faglige kvalitet, potentiale for forankring og skalérbarhed.
 • Den samlede projektplans soliditet og gennemførlighed – herunder plan for evaluering og vidensdeling.
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet.
Listings

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.