menu
https://novonordiskfonden.dk/da/timeline/1950/

1951

Novo’s Fond stiftes

Novo’s Fond dannes 1. januar med Thorvald Pedersen som bestyrelsesformand og med ham og Harald Pedersen som livsvarige medlemmer. Beslutningen om oprettelsen blev forelagt på den årlige generalforsamling i Novo Terapeutisk Laboratorium A/S, hvor man vedtog at yde 100.000 kr. af overskuddet til oprettelse af en fond. Af formålsparagraffen fremgår, at fondens formål er ”at yde bistand til sociale, humanitære eller videnskabelige formål”. Denne formulering genfindes i dag i Novo Nordisk Fondens formålsparagraf, blot i omvendt rækkefølge. Endvidere fremgår det af Novo’s Fonds vedtægter, at fondsbestyrelsen med sine dispositioner også skal tage hensyn til ”at Selskabets tarv varetages på bedste måde”. Det bliver bestyrelsens opgave at beslutter, hvem der skal ydes støtte til.

1955

Første uddelinger fra Novo’s Fond

På et bestyrelsesmøde 31. januar besluttes de første uddelinger fra Novo’s Fond, i alt 80.000 kr. To bestyrelsesmedlemmer, Poul Iversen og Hans Baggesgaard Rasmussen, får hver 10.000 kr. til videnskabelige formål, Landsforeningen for Sukkersyge får 5.000 kr. til videnskab, mens Danmark-Amerika Fondet får 5.000 kr. Den største bevilling på 50.000 kr. tilfalder Københavns Universitet til brug for det planlagte biologiske institut i Botanisk Have. Da universitet efterfølgende udtrykker en holdning til Novo’s byggesag på Fuglebakkevej, som Novo ikke bryder sig om, nedsættes beløbet til 20.000 kr.

1957

Niels Steensens Hospitals Forskningslaboratorium indvies

Hospitalet, der blev indviet i 1932 og behandler diabetikere, indvier et nyt forskningslaboratorium. Her forskes i sygdommens årsag og udvikling. Resultaterne bliver med årene så gode, at Niels Steensens Hospital bliver det mest betydningsfulde diabetescenter i Skandinavien.

1959

Novo’s Fond etablerer lægevidenskabeligt udvalg

Der er i Novo’s Fonds bestyrelse almindelig enighed om, at midler fra fonden bedst når frem til de steder, hvor der virkelig er behov for dem, hvis de kan ansøges. Samtidig ønsker man sig dog ikke, at ansøgende institutioner skal kunne se sig sure på selskabet og evt. stoppe med at benytte selskabets produkter, hvis de får afslag på en ansøgning. Bestyrelsen beslutter derfor at nedsætte et udvalg med både interne og eksterne medlemmer til at tage stilling til ansøgninger. Udvalget kommer til at bestå at fire medlemmer; H. H. Ussing (foto) og Poul Iversen fra fondens bestyrelse samt en fra hvert af de medicinske fakulteter i København og Århus, hhv. Erik Husfeldt og Knud Lundbæk, to af tidens største danske lægekapaciteter. Udvalget skal varetage ”medicinen og dertil knyttede naturvidenskabelige områder”. Dette bliver begyndelsen på den udvalgs- og komitestruktur, der kendetegner Novo Nordisk Fonden i dag. Det er også starten på den Læge- og Naturvidenskabelige Komite, som eksisterer frem til 2017, hvor den ændres til Komiteen for Biovidenskab og Basal Biomedicin og Komiteen for Klinisk og Translationel Lægevidenskab.