menu
https://novonordiskfonden.dk/da/timeline/2010/

2010

Fonden får nyt hovedkvarter i Hellerup

Fondens sekretariat og datterselskabet Novo A/S, der varetager de erhvervsdrivende aktiviteter, samles under ét tag på Tuborg Havnevej i Hellerup.

2010

Novo Nordisk Fonden satser stort på strategiske bevillinger

Novo Nordisk Fonden satser stort på strategiske bevillinger: The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research 885 mio.; The Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology (DanStem) ved Københavns Universitet 350 mio. samt The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU 700 mio. De tre bevillinger svarer til 90 % af NNFs samlede bevillinger på DKK 2197 mio. kroner i 2010.

2011

Novo Nordisk Fonden lancerer i samarbejde med Novo Seeds et nyt ”Exploratory pre-seed grants” initiativ.

Novo Nordisk Fonden lancerer i 2011 i samarbejde med Novo Seeds et nyt ”Exploratory pre-seed grants” initiativ. Programmet er rettet mod forskningsmiljøer i Norden og er et initiativ, som skal accelerere den tidlige kommercialisering af anvendelsesorienterede forskningsfund og ideer inden for biomedicin og bioteknologi med potentiale til at kunne udvikles til nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier.

2012

Positive udvikling i de økonomiske resultater for selskaberne i NovoGruppen

Som følge af den positive udvikling i de økonomiske resultater for selskaberne i Novo Gruppen, er fonden i stand til at øge sine årlige uddelinger markant de kommende år. Derfor har fondsbestyrelsen besluttet, at den samlede årlige udbetaling skal nå ca. 850-900 mio. kr. i 2014. Fonden støtter bl.a. etableringen af the Danish Diabetes Academy med 201,88 mio. kr. over en 5-årig periode. Akademiets ambition er at frembringe ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på, og det udbyder ph.d.-, postdoc- og professorstipendier, som alle diabetesforskere i ind- og udland kan søge.

2013

Strategi for uddelinger i 2014-2018

Direktør Sten Scheibye indtræder som bestyrelsesformand den 19. marts i stedet for direktør Ulf J. Johansson. Fondsbestyrelsen vedtager i efteråret 2013 en strategi for uddelinger i 2014-2018, hvor fonden over de kommende fem år vil fordoble udbetalingerne til dansk lægevidenskabelig og bioteknologisk forskning fra knap 900 mio. kr. til op mod 1,6 mia. kr. – om året. Det skal bl.a. ske gennem særlige ph.d.-programmer og brobygningsstipendier til topuniversiteter verden over, ved at øge bevillinger til den støtte, som søges i åben konkurrence, og ved at styrke dem ved fx at udbyde flere treårige bevillinger frem for etårige.

2014

Novozymes og EASD priserne oprettes

Fondsbestyrelsen opretter den første store internationale pris, Novozymes Prisen, der har til formål at øge bevidstheden om bioteknologisk grundforskning og anvendt forskning. Prisen tildeles som en anerkendelse af banebrydende overvejende europæisk forskningsindsats eller teknologibidrag, der fremmer udviklingen af bioteknologisk videnskab til innovative løsninger. Prisen uddeles af en priskomite under Novo Nordisk Fonden på baggrund af modtagne nomineringer. Prisen uddeles årligt og er på 5 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. til prismodtagerens forskning, mens 0,5 mio. kr. er til prismodtageren personligt. Prisen følges op i 2015 med endnu en international pris, EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence, der tildeles en internationalt anerkendt forsker, der har ydet signifikante bidrag til diabetesforskningen.

2015

Novo Nordisk Fonden igangsætter ”impact assessment"

I 2015 igangsætter Novo Nordisk Fonden ”impact assessment”, effektmåling og monitorering af de forskningsaktiviteter, der er støttet af bevillinger fra fonden. Det skal ske ved systematiske rapporteringer af alle støttede forskningsaktiviteter i et online system, Researchfish. 99% af fondens bevillingsmodtagere indrapporterer det første år ca. 8.000 aktiviteter for den periode deres bevillinger har været aktive. Der bliver registreret i alt ca. 2.000 forskellige videnskabelige publikationer publiceret i 2015. De fleste er artikler i internationale tidsskriftsartikler, men der er også bøger, bogkapitler, afhandlinger mv. Efter planen skal registreringen over tid også måle de afsmittende effekter af støtten i samfundet, fx skabte arbejdsplader, nye behandlingsmetoder og forbedret samfundsøkonomi.

2016

Etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen

Der indgås aftale mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden om etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), der skal sikre personer med diabetes et personcentreret behandlingstilbud i verdensklasse. Samtidig overdrager Novo Nordisk A/S det eksisterende Steno Diabetes Center til Region Hovedstaden. Frem til 2020 opføres en ny bygning ved Herlev Hospital til at huse det nye center. Udgifterne til opførelse af bygningen finansieres af Novo Nordisk Fonden. Fonden støtter ligeledes den supplerende behandling, kliniske forskningsaktiviteter samt uddannelse og sundhedsfremme, så centret kan behandle 11.000-13.000 patienter om året. Der bliver i 2016 bevilget i alt 2.964,1 mio. kr. til udviklingen af SDCC samt til SDCC i perioden 2017–2029. Bevillingen følges op i 2017 med indgåelse af aftaler med Danmarks øvrige regioner på 3,6 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes centre til også at understøtte personcentreret diabetesbehandling regionalt.

2017

BioInnovation Institut (BII) bliver godkendt

Novo Nordisk Fonden uddeler i alt 411,1 mio. kr. til udvikling af et stort center, BioInnovation Institute (BII), der skal hjælpe de bedste forskere og iværksættere til at udvikle og modne forskningsprojekter indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at tiltrække finansiering på markedsmæssige vilkår. BioInnovation Institute er et nationalt initiativ med internationalt udsyn, som får sin fysiske placering i København for at skabe synergi med allerede eksisterende forskningsmiljøer og laboratoriefaciliteter. Centret skal uddele midler til forskningsprojekter, som har et potentiale til at forbedre sundhed, bekæmpe sygdomme, bevare naturens ressourcer samt finde nye løsninger til gavn for samfundet og den enkelte borger. Fonden afsætter i 2017 19,1 mio. kr. til etablering af instituttet, og i en implementeringsfase dækkende perioden 2018-2020 afsættes der yderligere 392,0 mio. kr. med mandat til at implementere og videreudvikle initiativet i en treårig periode med fokus på transition og inkubation.

2018

Ny strategi ”Til gavn for mennesker og samfund” vedtages

Lars Rebien Sørensen bliver ny bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden med effekt fra 1. juli 2018. Han bliver samtidig formand for fondens investeringsselskab, Novo Holdings A/S. Samtidig vedtages strategien ”Til gavn for mennesker og samfund” gældende fra 2019 til 2023, hvor Novo Nordisk Fondens fokus med Danmark som omdrejningspunkt bliver at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund. De seks strategiske indsatsområder bliver: i) Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning, udvikling og anvendelse, ii) Patientcentreret, forskningsbaseret behandling, iii) Life science forskning og bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien, iv) Naturvidenskabelig og teknisk forskning og interdisciplinaritet, v) Uddannelse, formidling, og innovation samt vi) Sociale og humanitære indsatser. Det første store initiativ indenfor sidstnævnte område bliver vedtagelsen af et nyt, stort, almennyttigt læringscenter, LIFE, der skal stille gratis undervisningstilbud inden for naturvidenskab til rådighed for skoler i hele landet. En bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 123 mio. kr. dækker opstarten af LIFE de første to år. Herefter er det hensigten, at bevillinger på op til i alt knapt 1,6 mia. kr. skal finansiere LIFE’s aktiviteter de næste 10 år.

2019

Novo Nordisk Fonden lancerer Novo Holdings REPAIR Impact Fund

Som led i Novo Nordisk Fondens nye strategiske fokus på bæredygtig udvikling uddeles 203 mio. kr. til et nyt internationalt forskningsprojekt, der skal kickstarte den næste grønne revolution. Forskningen skal skabe ny viden om de mikroorganismer, der lever omkring planter. Målet er at skabe mere produktive afgrøder, som kan bidrage til at sikre tilstrækkelig produktion af fødevarer til en stigende verdensbefolkning. Det er Novo Nordisk Fondens første store bevilling inden for planteforskning. På mandat af Novo Nordisk Fonden lancerer Novo Holdings REPAIR Impact Fund med et samlet kapitalgrundlag på 1 mia. kr. til at investere i virksomheder inden for tidlig udvikling af lægemidler til at imødegå antibiotikaresistens. Fonden ventes at investere 120-240 mio. kr. årligt over en tre- til femårig periode i cirka 20 projekter i Europa og USA. Håbet er, at fondens investering vil føre til, at der udvikles nye lægemidler, som kan behandle infektioner, der er eller risikerer at blive resistente over for den antibiotika, der findes på markedet i dag.