menu
https://novonordiskfonden.dk/da/timeline/1960/

1960

Novo’s Fond annoncerer første gang efter ansøgninger til bevillinger

I januar annoncerer Novo’s Fond for første gang efter ansøgninger til det nyetablerede lægevidenskabelige udvalg. ”Af Novofondens midler til lægevidenskabelig forskning vil der i år blive stillet 25.000 kr. til rådighed,” står der i annoncen i Ugeskrift for læger.

1961

Thorvald Petersen dør

Thorvald Pedersen deltager helt indtil sin død i Novo’s ledelse. Han fremhæves især for sin evne til gennem personlig kontakt at skabe bånd til forretningsforbindelser og for sin hjælpsomhed og lydhørhed over for personalet.

1961

Novo’s Fond etablerer veterinærvidenskabeligt udvalg

Novo’s Fond nedsætter et veterinærvidenskabeligt udvalg og starter uddelinger til veterinærvidenskabelig forskning. Udvalget nedlægges i 1999.

1961

Ny formand i Novo’s Fond

Thorvald Pedersen efterfølges som bestyrelsesformand for Novo’s Fond af broderen Harald (foto, 1961-66) og senere H.H. Ussing (1966-86) og Olaf Behnke (1987-89).

1963

Novo Nordisk Prisen uddeles første gang

Novo Nordisk Prisen (dengang Novo Prisen) uddeles for første gang. Den er indstiftet af Novo’s Fond og uddeles af et særligt nedsat bedømmelsesudvalg. Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Første modtager bliver professor, dr.med. Erik Warburg (foto t.h.) med begrundelsen, at Warburg har udbygget den kliniske viden om forløbet af den lidelse, der kaldes koronartrombose (blodprop i hjertets kransarterier). Dengang lød prisbeløbet på 50.000 kr. – siden er det gradvist øget, så det i dag lyder på 5.000.000 kr.

1965

1965 - Første annoncering efter ansøgninger til Nordisk Insulinfond

Nordisk Insulinfond efterlyser ansøgninger om bevillinger: ”Ansökninger om understöttelse av Nordisk Insulinfond, som önskes tatt i beträktning ved fondens årsmöte, må være innsendt senest 31. marts,” står der i en lille annonce, forfattet af fondens norske formand, der indrykkes i de nordiske lægeforeningers tidsskrifter.

1966

Harald Petersen dør

Harald Pedersen dør, og H. H. Ussing overtager formandsposten i Novo’s Fond. Den reelle leder er dog Knud Hallas-Møller, Novo Terapeutisk Laboratoriums administrerende direktør. Han har været medlem af Novo’s Fonds bestyrelse siden dens oprettelse i 1951 og har gradvist påtaget sig magten og ansvaret efter brødrene Pedersen. Selvom han som svigersøn til Harald Pedersen tilhører familien, omskaber han gennem 1960’erne og 1970’erne Novo’s Fond fra en familiefond til en erhvervsdrivende fond. Han udtræder af fonden i 1983.

1966

Hagedorn Prisen uddeles første gang

I 1965 henvender formanden for Dansk Selskab for Intern Medicin, Kurt Iversen, sig til Nordisk Insulinlaboratoriums bestyrelse med ønske om at oprette en hæderspris til ære for H.C. Hagedorn. Man enes om dette, og året efter uddeles Hagedorn Prisen, som den kommer til at hedde, første gang og går til overlæge, dr.med. Tage Hilden. Dengang er prisen på omkring 30.000 kr. – i dag er den vokset til 1.500.000 kr.

1969

Marie og August Krogh Prisen uddeles første gang

Dansk Medicinsk Selskab (i dag Organisationen af lægevidenskabelige selskaber) ønsker i 1969 at markere sit 50-års jubilæum med indstiftelsen af en årlig international forelæsning og pris og henvender sig til Novo’s Fond for at høre, om fonden vil finansiere en sådan forelæsning. Fonden går med på ideen, og samme år indstiftes Marie og August Krogh Prisen (dengang August Krogh Prisen). Brugen af August Kroghs navn er naturlig som hæder til en enestående videnskabsmand, men i lyset af det mangeårige modsætningsforhold mellem Nordisk og Novo, er det en provokation, at Novo navngiver sin pris efter stifteren af Nordisk. Første forelæser er den svenske nobelprismodtager Hugo Theorell (foto). Med prisen følger 10.000 kr. Siden er beløbet øget i fire omgange og er i dag på 1.500.000 kr.