menu

God fondsledelse

Juridiske rammer for fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de, der indgår i fondens formålsbestemmelse.

Fonden er underlagt Erhvervsfondsloven, hvorfor Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med fonden.

Endvidere er Novo Nordisk Fonden omfattet af Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse.

Formål

Novo Nordisk Fondens formål er:

 1. at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, der er beskæftiget med forskning i, udvikling, produktion og salg af farmaka og relaterede produkter og ydelser, af Novozymes A/S, der er beskæftiget med at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, og af andre fremtidige aktie- eller anpartsselskaber, hvori fondens datterselskab, Novo Holdings A/S, måtte besidde en væsentlig ejerandel, eller over hvilke Novo Holdings A/S måtte udøve væsentlig indflydelse, gennem fuldmagt eller på anden måde
 2. at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning
 3. at yde støtte til forskningshospitalsvirksomhed inden for diabetes i Danmark,
 4. og i øvrigt at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og sociale formål

Fondsbestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af i alt 9 medlemmer, hvoraf seks er vedtægtsvalgte og tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens vedtægtsvalgte medlemmer (hvoraf to skal have læge- eller naturvidenskabelig indsigt) vælges af de vedtægtsvalgte medlemmer for et år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil, der beskriver de foretrukne kompetencer for medlemmer af bestyrelsen. Kompetenceprofilen er tilgængelig i menuen til venstre på hjemmesiden.

Med henblik på at sikre varetagelsen af fondens erhvervsmæssige og uddelingsmæssige formål er det således hensigtsmæssigt, hvis to af de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer har erfaring fra selskaber i Novo Gruppen, to har læge- eller naturvidenskabelig indsigt, og to har erhvervsindsigt, men er uafhængige af Novo Gruppen.

Derudover er det fondens mål inden 2019 at have mindst et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem af udenlandsk nationalitet og mindst to vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer af hvert køn.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand på det ordinære bestyrelsesmøde i marts. Disse udgør bestyrelsens formandskab, som står for planlægningen af bestyrelsesmøderne. I juni 2018 blev Lars Rebien Sørensen valgt som formand og Marianne Philip valgt som næstformand.

Fondsbestyrelsen har nedsat en Nomineringskomite bestående af to eller flere medlemmer valgt af bestyrelsen blandt sine medlemmer. Et medlem er udpeget som formand. Bestyrelsen har i juni 2018 valgt Lars Rebien Sørensen som formand for Nomineringskomiteen og Lars Munch som medlem. Nomineringskomiteen bistår fondsbestyrelsen med gennemgang af kompetenceprofilen for ​​fondsbestyrelsen, forslag til valg af fondsbestyrelsesmedlemmer samt gennemgang af indstillinger fra Novo Holdings A/S vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen i Novo Holdings A/S.

Med udgangspunkt i kompetenceprofilen fremlægger Nomineringskomiteen forslag til nominering af eksisterende og nye vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsen. Ordinært valg af vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker hvert år og finder sted på et ordinært bestyrelsesmøde i marts. Ifølge vedtægterne fratræder bestyrelsesmedlemmer ved udgangen af vedkommendes valgperiode, men kan genvælges indtil det fyldte 70. år.

Herudover omfatter fondens bestyrelse tre medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejderne i fondens dattervirksomheder i henhold til dansk lovgivning. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen

 • godkender den overordnede strategi for fonden
 • beslutter alle uddelinger, og beslutter en ramme for andre virkemidler, hvor et udvalg identificerer modtageren
 • fører tilsyn med kommercielle aktiviteter i Novo Holdings A/S, herunder selskaberne i Novo Gruppen, og godkender bl.a. den finansielle strategi for fonden og Novo Holdings A/S, investeringsstrategien for Novo Holdings A/S og større investeringer planlagt af Novo Holdings A/S
 • fører tilsyn med aktiviteterne i fonden og direktionen
 • sikrer en forsvarlig organisation af fonden

Fondsbestyrelsen fastlægger fondens støtteområder og nedsætter en række sagkyndige komiteer og udvalg bestående af faglige eksperter på højt internationalt niveau, ligesom fonden gør brug af eksterne internationale eksperter. Således har enhver ansøgning, som modtager en bevilling fra fonden, gennemgået fagfællebedømmelse, som sikrer, at enhver ansøgning er bedømt på dens kvalitet, potentiale og gennemførlighed samt ansøgers kvalifikationer, inden beslutning om bevilling tages.

Fondsbestyrelsen fastlægger forretningsordener og hvert år rammerne for komiteernes/udvalgenes virke, herunder for deres specifikke virkemidler samt uddelingsbeløb til disse.

Valgperioden for komiteer og udvalg er op til fire år med mulighed for genvalg for yderligere op til to år. Den samlede periode som formand og medlem kan dog ikke overstige 10 år.

Bestyrelsen afholder årligt mindst fire ordinære bestyrelsesmøder samt et antal yderligere møder med mere strategiske emner.

Bestyrelsen fastsætter og godkender bestyrelseshonoraret for det forgangne regnskabsår på et ordinært bestyrelsesmøde i marts, hvor årsrapporten også bliver behandlet. Det er fondens honorarpolitik, at bestyrelsesmedlemmerne modtager et rimeligt basis-honorar for arbejdet i bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen modtager 3 gange basishonoraret, næstformanden modtager 2 gange basishonoraret, og de øvrige medlemmer modtager 1 gange basishonoraret. Hertil kommer, at formanden for Nomineringskomiteen modtager 0,5 gange basishonoraret, og det andet medlem af Nomineringskomiteen modtager 0,25 gange basishonoraret. Endelige modtager de to læge- og/eller naturvidenskabelige bestyrelsesmedlemmer honorar for arbejde som medlemmer af fondens videnskabelige komiteer som nærmere fastsat af fondsbestyrelsen i tillæg til deres bestyrelseshonorar.

I marts 2018 godkendte fondsbestyrelsen, at basishonoraret for 2018 skal være kr. 300.000, næstformandens honorar kr. 600.000 og formandens honorar kr. 900.000, mens honoraret til formanden for Nomineringskomiteen skal være kr. 150.000, og honoraret til det andet medlem af Nomineringskomiteen skal være kr. 75.000.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen med henblik på at identificere områder, hvor arbejdet i bestyrelsen kan forbedres. Selvevalueringen faciliteres af formandskabet.

Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, der regelmæssigt evalueres for at sikre, at den til enhver tid lever op til fondens virksomhed.

Bestyrelsen har besluttet, hvem der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold. Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og om fondens erhvervsdrivende formål. Direktionen udtaler sig på fondens vegne om de af bestyrelsen vedtagne uddelingspolitikker og -strategier samt om alle operationelle forhold i relation til fondens virke, mens ledende medarbejdere kan, efter sædvanlig koordinering med direktionen, udtale sig om forhold, der ligger inden for deres fagområder, herunder bevillinger og publikationer.

Novo Nordisk Fonden har fastlagt en CSR politik omfattende fondens uddelingsaktiviteter.

Direktion

Den daglige ledelse af fonden varetages af en direktion, som har ansvaret for alle operationelle anliggender i fonden samt implementering af de af bestyrelsen vedtagne politikker og strategier.

Fondsbestyrelsen godkender ansættelsen af direktionen efter indstilling fra formandskabet. Formandskabet forestår evalueringen af direktionens præstationer.

Direktionen udgøres af administrerende direktør Birgitte Nauntofte og viceadministrerende direktør Niels Peder Nielsen.

Revision

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af fondsbestyrelsen efter indstilling fra formandskabet. Valget af revisor sker hvert år og finder sted på det ordinære bestyrelsesmøde i marts, hvor koncernregnskabet også bliver behandlet.

PricewaterhouseCoopers blev i marts 2018 genvalgt som fondens revisor for en 1-årig periode.

Anbefalinger for god fondsledelse

I overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde har Komiteen for god Fondsledelse udarbejdet et sæt ’Anbefalinger for god Fondsledelse’, som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (’følg eller forklar’-princippet).

I marts 2018 konstaterede bestyrelsen, at Novo Nordisk Fonden følger alle anbefalinger, bortset fra anbefalingen om valgperioder for bestyrelsesmedlemmer. Komiteen har anbefalet, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. Novo Nordisk Fondens bestyrelse besluttede i 2004 med fondsmyndighedens godkendelse, at valgperioden for de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev ændret fra tre år til et år. Det er bestyrelsens vurdering, at en valgperiode på et år giver en god mulighed for at koordinere succession i bestyrelser mv. i hele Novo Nordisk Fonden koncernen, både i de erhvervsdrivende selskaber, i fondens komiteer og i fondsbestyrelsen.

For en gennemgang af fondens overholdelse af de enkelte anbefalinger henvises menuen til venstre på hjemmesiden.

Koncernstruktur

Novo Nordisk Fonden stiftede i 1999 et helejet datterselskab, Novo Holdings A/S (i 1999 kaldet Novo A/S, men ændrede navn til Novo Holdings A/S i 2017), gennem indskud i selskabet af en del af fondens obligationsbeholdning. Pr. 31. december 1999 blev fondens samlede beholdning af A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S overført til Novo Holdings A/S. I november 2000 blev Novo Nordisk A/S spaltet i to fortsættende selskaber, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Ved udgangen af 2017 besad Novo Holdings A/S ca. 28,1% af aktiekapitalen i Novo Nordisk A/S og 75,5% af stemmerne i Novo Nordisk A/S. Tilsvarende besad Novo Holdings A/S 25,5% af aktiekapitalen i Novozymes A/S og 71,2% af stemmerne i Novozymes A/S. Herved er der ikke taget højde for Novo Nordisk A/S’ og Novozymes A/S’ beholdning af egne aktier.

Fondens aktier i Novo Holdings A/S er ikke omsætningspapirer og må ikke afhændes, så længe fonden består. Fondsbestyrelsen skal stedse være pligtig gennem fondens stemmeret i Novo Holdings A/S til at

 • forhindre enhver kapitaludvidelse i Novo Holdings A/S, hvorved fonden ville miste sin stemmemæssige majoritet i Novo Holdings A/S
 • forhindre enhver afhændelse af Novo Holdings A/S’ A-aktier i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S
 • sikre, at enhver beslutning i Novo Holdings A/S træffes i overensstemmelse med og respekterer bestemmelserne i fondens vedtægter.

Det påhviler i øvrigt fondsbestyrelsen gennem passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo Holdings A/S, at sikre en rimelig konsolidering bl.a. med henblik på, at fonden, herunder eventuelt gennem Novo Holdings A/S, i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nødvendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og derigennem bevare en bestemmende indflydelse i selskaberne.

I det omfang hensynet til en bevarelse og udvikling af Novo Nordisk og Novozymes erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som konkurrencedygtige virksomheder på internationalt plan efter fondsbestyrelsens overbevisning måtte nødvendiggøre dette, kan fonden i forbindelse med kapitaludvidelse i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S, fusion e.l. af disse med andre selskaber give afkald på en bestemmende indflydelse i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S. En væsentlig indflydelse for fonden gennem Novo Holdings A/S i Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S bør dog fortsat tilstræbes opretholdt.

Novo Holdings A/S’ formål

Novo Holdings A/S har til formål at administrere de af fonden i Novo Holdings A/S indskudte obligationer, at administrere og udøve stemmeret på Novo Holdings A/S’ A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og derigennem sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

Dette formål skal opnås gennem Novo Holdings A/S’

 • tilsikring af, at alle virksomheder, hvori selskabet har en væsentlig indflydelse, bidrager aktivt til Novo Gruppens udvikling og driver deres virksomhed i overensstemmelse med Novo Gruppens visioner og værdier
 • opretholdelse af en væsentlig indflydelse i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S
 • overholdelse af de regler og principper, som er fastlagt i Novo Nordisk Fondens vedtægter vedrørende udøvelse af stemmerettigheder på A- og B-aktier i henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og
 • investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder og i fast ejendom i ind- og udland.

Bestyrelsen for Novo Holdings A/S er ansvarlig for og varetager alle operationelle og strategiske anliggender i relation til sådanne investeringsaktiviteter.

Udøvelse af ejerskab og stemmepolitik

Da Novo Holdings A/S er et helejet datterselskab af Novo Nordisk Fonden, udgør bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden i realiteten den ordinære generalforsamling i Novo Holdings A/S.

I henhold til fondens vedtægter kan og bør fondsbestyrelsen foranledige medlemmer af fondsbestyrelsen indvalgt i bestyrelsen for Novo Holdings A/S. I henhold til fondsbestyrelsens kompetenceprofil tilstræbes det, at fondens formand og et yderligere fondsbestyrelsesmedlem til enhver tid er indvalgt i bestyrelsen for Novo Holdings A/S.

Udøvelse af ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S påhviler Novo Holdings A/S. Fonden vil dog altid blive involveret, såfremt en beslutning kræver fondens godkendelse.

De respektive bestyrelser for Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er ansvarlige for og varetager alle operationelle og strategiske anliggender i relation til Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

 

Sidst opdateret af JXPL den 29. august 2018.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close