Ansøg om midler

Projektstøtte til styrkelse af erhvervs- og professionsrettede uddannelser inden for teknologi, bæredygtighed og sundhed – 2024

Kald åbner
20 June 2024
Kald Lukker
5 September 2024 2:00pm (CET)
Offentliggørelse af resultat
December 2024
Tilbagevendende kald
June 2025

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi, bæredygtighed og sundhed.

Formålet med dette opslag er at bidrage til at styrke interessen for og kvaliteten af undervisningen på erhvervs- og professionsrettede uddannelser som EUD/EUX, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, således at eleverne og de studerende som færdiguddannede kan udøve deres erhverv inden for bæredygtighed og sundhed på et stærkt naturvidenskabeligt og teknologisk grundlag.

Formålet er endvidere at motivere flere unge til at vælge en erhvervs- eller professionsrettet uddannelse inden for bæredygtighed og sundhed.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab.

Private virksomheder kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution.

Der er tre opslag inden for uddannelse og formidling i 2024:

 • Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer
 • Projektstøtte til styrkelse af erhvervs- og professionsrettede uddannelser inden for teknologi, bæredygtighed og sundhed
 • Projektstøtte til nytænkende kommunikation og oplysende samtale om naturvidenskab og teknologi

Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i et af de tre opslag. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget “Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer” eller “Projektstøtte til nytænkende kommunikation og oplysende samtale om naturvidenskab og teknologi” vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 million per grant

Lokation

Denmark

Komité

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

Kontakt

Contact regarding content: Maj Leth-Espensen. Contact regarding application/NORMA: Julie Krener.
Maj Leth-Espensen
Senior Project Manager
+45 3527 6612 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Projektindhold 

Der kan søges om støtte til projekter, som styrker kvaliteten af undervisningen inden for STEM-relaterede fag og udvikling af kompetencer til erhvervs- og professionsrettede uddannelser*, der understøtter sundhed og grøn omstilling (Vær opmærksom på, at diplomingeniøruddannelser ikke er omfattet af dette opslag.)

Der kan eksempelvis søges om støtte til:

 • Udvikling og implementering af metoder, materiale og ressourcer til undervisning
 • Udviklingsprojekter til kompetenceløft af undervisere. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt
 • Aktiviteter der har til formål at øge søgning til og gennemførsel af en erhvervsrettet uddannelse, fx sciencekonkurrencer, talenttilbud og aktiviteter rettet mod elever og studerende.

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab.

Støtte

Der er i alt op til DKK 20 mio. til uddeling i efteråret 2024 til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.

Der kan i dette opslag søges om støtte til udviklingsprojekter samt til følgeforskning tilknyttet det ansøgte udviklingsprojekt. Opslaget inkluderer ikke rene forskningsprojekter.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse
 • Fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på universiteter og professionshøjskoler kan søge om lønmidler til forskningsmedarbejdere, som ansættes i forbindelse med projektet, men ikke om midler til egen løn. Dog kan fastansatte forskere søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et udviklingsprojekt, hvis projektet rækker ud over deres stillingsbeskrivelse (fx udvikling af undervisningsmateriale til målgrupper uden for universitetet/professionshøjskolen)
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr
 • Transportudgifter relateret til projektet, fx i forbindelse med konference, workshopdeltagelse eller vidensdeling af resultater fra projektet
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet
 • Evaluering og følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekter
 • Ekstern revision, hvis den administrerende institution ikke er underlagt løbende offentlig revision. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre ekstern revision i bevillingsperioden
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Samarbejdende virksomheder kan ikke modtage støtte fra en projektbevilling.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen. Ansøgningsvejledningen kan findes på denne side senest 20 juni 2024.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
 • Hvor relevant: forskningshøjde og forskningsmiljø

Vejledning

Vejledning med yderligere information om opslag og ansøgningsproces bliver tilgængelig her på siden inden 20. juni 2024. 

 

Med forbehold for ændringer i denne tekst frem til d. 20 juni.

 

Eksempler på relevante uddannelser (ikke udtømmende)

ERHVERVSUDDANNELSER: Industritekniker, industrioperatør, procesoperatør, elektriker, smed, VVS-energiuddannelsen, køletekniker, automatiktekniker, gastronomiuddannelsen, mejerist, landbrugsuddannelsen,
ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER: laborant, procesteknolog og elinstallatør)
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER UDBUDT PÅ ERHVERVSAKADEMIER MASKINMESTERSKOLER ELLER PROFESSIONSHØJSKOLER:
Maskinmester, bioanalytiker, ernæring og sundhed, natur og jordbrugsproduktion

(Diplomingeniøruddannelser er ikke omfattet af dette opslag)