Ansøg om midler

Ejerskab

Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter samt ejerskab i Novo Gruppens selskaber varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings A/S. Novo Holdings A/S har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

Hvor kommer pengene fra

Novo Holdings A/S

Novo Holdings er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen – Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis). Ud over dette ejerskab forvalter Novo Holdings også Novo Nordisk Fondens formue gennem:

 • Investeringer i life-science virksomheder på forskellige udviklingsstadier
  • I seed-fasen – den spæde begyndelse, hvor kapitalbehovet er beskedent
  • I venture-fasen – hvor den etablerede virksomhed skal videreudvikle sit forretningskoncept
  • I veldrevne, etablerede og profitable virksomheder på det biomedicinske og bioindustrielle område
 • Finansielle investeringer – primært i aktier og obligationer

Ejerskabet i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis)

Novo Nordisk Fondens vedtægter forpligter Fonden til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber: Novo Nordisk og Novozymes A/S (Novonesis).

Fonden ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk A/S svarende til ca. 28% af aktiekapitalen og ca. 77% af stemmerne. I Novozymes A/S (Novonesis) er de tilsvarende tal ca. 29% af aktiekapitalen og ca. 74% af stemmerne.

A-aktierne i de to selskaber er unoterede og handles ikke. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne i begge selskaber.

Læs mere om investeringerne i life-science-virksomheder på Novo Holdings A/S’ hjemmeside.

Hvordan udøves vores ejerskab af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis)?

Ifølge Novo Nordisk Fondens vedtægter [i det følgende kaldet ”fonden”], skal fonden udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis). For at kunne leve op til dette vedtægtsmæssige formål, skal fonden have en stemmemæssig majoritet i form af A-aktier og yderligere er det besluttet, at fonden bør eje mindst 25,5% af de to virksomheders aktiekapital. Fonden har bemyndiget Novo Holdings A/S, der er et 100% ejet datterselskab til fonden at agere på fondens vegne i udøvelsen af fondens langsigtede ejerskab af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis).

Udgangspunktet for fondens ejerskab af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis) er, at de to virksomheder ledes af uafhængige og kvalificerede bestyrelser, hvorfor fonden sikrer, at der opretholdes en ”armslængderelation” mellem fonden og de to selskaber.

Som stemmemæssig majoritetsaktionær er fonden særligt opmærksom på, at andre aktionærers rettigheder respekteres.

Med baggrund i sit permanente ejerskab har fonden formuleret en række langsigtede mål for sit ejerskab af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis) med det udgangspunkt, at de skal være globale markedsledere inden for deres respektive områder med distinkte kommercielle og forskningsmæssige aktiviteter. Gennem sit ejerskab søger fonden således blandt andet at bidrage til at virksomhederne;

 • Virkeliggør en fælles vision om at bidrage positivt til menneskers liv og samfundets bæredygtighed.
 • Har et involverende og inspirerende arbejdsmiljø.
 • Genererer konkurrencedygtige, langsigtede finansielle resultater.
 • Lever op til Novo Charteret

Fonden lægger vægt på at være en ansvarlig, relevant og kompetent ejer for dermed at bidrage med både et økonomisk fundament for virksomhederne og at understøtte en samfundsmæssig udvikling, der kan være til gavn for både Novo Nordisk A/S og Novonesis A/S og resten af samfundet. Dette har for fonden en række konkrete implikationer, f.eks. i forhold til fondens kapitalreserver og politikker.

I løbet af året har fondens formandsskab møder med formanden for henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis). Ligeledes har fondens ledelse møder med ledelserne i henholdsvis Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis).

Gennem fondens ejerskab understøttes det, at formanden i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis) skal være uafhængig af fonden, og at begge bestyrelser skal have et flertal af uafhængige medlemmer. Bestyrelsen i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis) vælger formandsskabet fra egen midte efter den årlige generalforsamling.

Fonden indstiller to bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis). Et af de medlemmer, der er indstillet af fonden, kan indstilles som næstformand i bestyrelserne. Fonden har endvidere en intention om at være repræsenteret i bestyrelsernes nominerings- og kompensationskomitéer. Fondsbestyrelsen forholder sig til principperne for vederlæggelse af bestyrelserne og direktionerne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis).

31. januar 2024

Indtægter og beskatning

Novo Nordisk Fonden modtager dividende fra Novo Holdings A/S.

Dividenderne er beskattet i de underliggende virksomheder i henhold til de danske regler om beskatning af selskaber.

Formueforhold, forpligtelser og “Det stabile fundament”

Novo Nordisk Fondens samlede formue forvaltes af Novo Holdings A/S, som tillige er forpligtet til at bevare bestemmende ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis).

Formuen opdeles som:

 • Den vedtægtsmæssigt bundne formue, som hidrører hovedsageligt fra aktiebesiddelserne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis). Beholdningen af aktier (kapitalandele) i hver af de to virksomheder er ca.  28 % og ca. 29 %, fordelt på A-aktier og B-aktier. A aktierne er unoterede, handles ikke, og har en stemmevægt på 10 gange B-aktiens. De sikrer den bestemmende indflydelse i virksomhederne i kraft af den stemmeandel de repræsenterer.  Novo Nordisk Fonden er gennem Novo Holdings A/S forpligtet til at opretholde et finansielt beredskab med henblik på at kunne støtte Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S (Novonesis) i tilfælde af behov for kapitaltilførsel.
 • Den ikke-vedtægtsmæssigt bundne formue, som er den del af formuen, der ikke er bundet op til ejerskabet af i Novo Nordisk A/S eller Novozymes A/S (Novonesis).

Den ikke-vedtægtsmæssigt bundne formue er placeret i:

 • Likvide finansielle reserver, som består af aktier i børsnoterede selskaber, virksomhedsobligationer samt stats- og realkreditobligationer.
 • Langsigtede investeringer i selskaber inden for life-science og bioindustri.

Ikke alle aktiver kan umiddelbart omsættes til kontanter og en stor del af denne formue er underlagt erhvervsmæssige forpligtelser.

Hvad går pengene til?

Novo Nordisk Fonden giver ca. 5 mia. kr. om året til almennyttige formål. De senere år har vi øget omfanget af vores uddelinger markant og i dag støtter vi mange forskellige formål særligt i Danmark og Norden. Men hvad går pengene til og hvad støtter vi egentlig? Det kan du høre mere om her.

Charter

Det er Novo Nordisk Fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen (Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S (Novonesis)) positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører inden for forbedring af sygdomsbekæmpelse og udnyttelse af naturens ressourcer.

Charter for virksomhederne i Novo Gruppen

Virksomheder i Novo Gruppen – nuværende såvel som kommende – skal gennem en målrettet indsats vise vilje og evne til at leve op til følgende kriterier, som udgør Novo Gruppens charter:

 • Virksomhedens produkter og serviceydelser gør en væsentlig forskel ved at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår
 • Virksomheden betragtes som fornyer – med hensyn til teknologi, produkter, serviceydelser og/eller tilgang til markedet
 • Virksomheden er blandt de bedste inden for sit område og en udfordrende arbejdsplads
 • Virksomheden opnår konkurrencedygtige økonomiske resultater

Virksomheder i Novo Gruppen forpligter sig til:

 • Værdibaseret ledelse
 • Åben og ærlig dialog med sine interessenter
 • Løbende udvikling af
  • økonomisk ansvarlighed
  • miljømæssig ansvarlighed
  • social ansvarlighed
 • Rapportering i henhold til relevante, internationalt vedtagne, konventioner

Hvor kommer pengene fra

Udgivet
12 March 2019

Hvad går pengene til?

Udgivet
02 December 2020