Ansøg om midler

9 nye coronavirus-relaterede projekter i Danmark og Grønland får støtte fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden offentliggør 9 nye bevillinger til coronavirus-relaterede projekter i Danmark og Grønland. Der uddeles i alt 8,5 mio. kr. til de nye projekter.

I de nye projekter bliver der blandt andet sat fokus på at:

  • Etablere nødherberg og håndtere akut syge hjemløse borgere.
  • Undersøge, hvordan diabetes spiller ind som en risikofaktor i forbindelse med COVID-19.
  • Styrke rådgivningsindsatsen til de mest udsatte hiv-positive for at modvirke negative fysiske og mentale sundhedsmæssige konsekvenser.
  • Udgive en tosproget informationsavis samt materiale om COVID-19 målrettet børn i Grønland.

Den samlede støtte fra fonden til akutte projekter relateret til coronavirus-epidemien er nu oppe på 60,5 mio. kr. Fonden havde som udgangspunkt afsat 50 mio. kr. til akutpuljen, men har grundet de mange gode ansøgninger valgt at gå ud over det afsatte budget. Der er sidste frist for ansøgninger på fredag kl. 14.00.

Et samlet overblik over Novo Nordisk Fondens samlede støtte til coronavirus-relaterede projekter findes her.

Læs mere om de 9 nyeste projekter herunder.

Etablering af nødherberg i Odense Kommune for socialt udsatte smittet med COVID-19, Odense Kommune: 2.425.410 kr.
Formålet med indsatsen er at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser ved COVID-19-epidemien blandt socialt udsatte i Odense Kommune. Projektet vil etablere et nødherberg i Odense for socialt udsatte, der er smittet med COVID-19. Projektet skal sikre, at de får den rette omsorg og behandling, og at de ikke spreder smitten blandt øvrige socialt udsatte, medarbejdere, frivillige samt i samfundet generelt. Projektet vil desuden arbejde med at identificere borgere med COVID-19, som kan have behov for en særlig indsats og omsorg, samt med at mindske smitterisikoen. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Universitetshospital og Kirkens Korshær.

Håndtering af akut syge hjemløse borgere, Slagelse Kommune: 2.069.555 kr.
Projektet skal inddæmme smitte og sikre hjemløse borgeres behov ved at samle syge hjemløse og hjemløse, der udviser symptomer på COVID-19. Projektet sikrer etablering og drift af 12 akutstuer til syge og smittede hjemløse borgere. Projektet skal medvirke til at bryde smittekæder blandt de hjemløse borgere. Projektets erfaringer skal samles og evalueres med henblik på at udarbejde en særlig beredskabsplan for håndteringen af smittespredning og håndtering af akut syge hjemløse borgere. Projektet udføres i samarbejde mellem Slagelse Kommune og Forsorgshjemmet Toften (KFUM Sociale Arbejde).

Ekstra overnatningspladser til hjemløse i København, Blå Kors Danmark: 1.791.116 kr.
Projektet skaber mulighed for at udvide antallet af pladser for udenlandske hjemløse med lovligt ophold, så de kan bo på et hostel, der i øjeblikket fungerer som Blå Kors’ midlertidige nødherberg. Pladsantallet udvides fra 40 til 65 pladser i april og kan fastholdes på 65 pladser i maj, hvor tilbuddet ellers skulle være lukket ned igen. De hjemløse tilbydes overnatning, mad og vask og bliver også tilbudt tilsyn af sundhedspersonale. De hjemløse kan på den måde i det store og hele holdes væk fra gaden, og på den måde mindskes smitterisikoen for en meget udsat gruppe. Der vil være mulighed for at lave karantænepladser, hvis nogle af de hjemløse udviser symptomer på COVID-19. Projektet drives af Blå Kors Danmarks hjemløsearbejde, Grace.

Can cardio-renal benefits of new glucose lowering agents mitigate the excess risk associated with COVID-19 infection in type 2 diabetes, a nationwide registry-based evaluation, Steno Diabetes Center Copenhagen: 785.000 kr.
Diabetes er en risikofaktor i forbindelse med COVID-19. Det er uvist, hvad der betinger den øgede risiko. Det kunne være senkomplikationer eller højt blodsukker. Betydningen af blodtryksbehandling med ACE-hæmmer har været diskuteret, og det er uafklaret, om ny hjerte- og nyrebeskyttende diabetesbehandling (GLP1- og SGLT2-hæmmer) kunne være en fordel ved COVID-19. Projektet vil belyse dette og er baseret på danske nationale registerdata. Det vil analysere, hvad der karakteriserer personer med diabetes, der testes positive for SARS-CoV-2, og risikofaktorer for alvorlige komplikationer og død ved indlæggelse med COVID-19. Det kan forhåbentlig hjælpe med at identificere dem, der skal passes særligt på, og hvem der ikke har en forhøjet risiko trods diabetes. Projektet kan også hjælpe med at afklare betydningen af behandlingen for højt blodsukker og blodtryk ved COVID-19.

Oplysning om coronavirus for børn i Grønland, UNICEF Danmark: 360.000 kr.
Projektet vil producere forebyggende oplysningsvideoer om coronavirus på grønlandsk til børn i alderen 10-17 år. Videoerne omhandler både forebyggende tiltag såsom hygiejne, oplysninger for børn om coronavirus generelt samt myndighedernes anbefalinger kommunikeret på en børnevenlig måde.

Hjælp til særligt udsatte hiv-positive, AIDS-Fondet: 336.000 kr.
Projektet vil gennem en styrket rådgivningsindsats modvirke negative fysiske og mentale sundhedsmæssige konsekvenser hos de mest udsatte hiv-positive, der som følge af coronavirus oplever utryghed og symptomer i relation til følgesygdomme og mental mistrivsel og samtidig er afskåret fra fysiske konsultationer. Det sker gennem øget kontakt til AIDS-Fondets rådgivere, nye digitale redskaber og intensiveret rådgivning efter nedlukningsperioden, hvor det etablerede sundhedsvæsen vil opleve ressourceknaphed.

Hjemmeside med hjemmetræningsvideoer til mennesker med sclerose, Scleroseforeningen: 309.750 kr.
I projektet vil Scleroseforeningen hasteproducere en hjemmeside, hvor mennesker med multipel sclerose kan finde en lang række hjemmetræningsvideoer på flere forskellige niveauer. Det er dokumenteret, at netop aktiv vedligeholdelse af funktionsevnen er essentiel for både evnen til selvhjulpenhed og for livskvalitet, og for at risikoen for komorbiditet nedsættes. I forbindelse med corona-krisen er alle tilbud om vedligeholdelse af funktionsevne blandt mennesker med sclerose lukket ned. Det gælder adgang til vederlagsfri fysioterapi og indlæggelse på sclerosehospitalerne, og projektet vil derfor sikre, at mennesker med sclerose får trænet hjemme.

Ansøgning om økonomiske midler til informationsavis om COVID-19 i Grønland, Mediehuset Sermitsiaq.AG: 241.881  kr.
Bevillingen skal bruges til at udgive en tosproget informationsavis om COVID-19. Informationsavisen udkommer med Grønlands to landsdækkende aviser Sermitsiaq og AG, ligesom temaet i en gratis version bliver tilgængelig på hjemmesiden Sermitsiaq.AG – landets mest besøgte nyhedssite. Dermed bliver informationsavisen tilgængelig for alle i såvel bygder som byer i Grønland. Endelig bliver informationsavisen husstandsomdelt til Nuuks 16.500 indbyggere, da alle smittetilfælde hidtil er opdaget i den tætbefolkede hovedstad. Projektet gennemføres i samarbejde mellem det grønlandske mediehus Sermitsiaq.AG og det grønlandske Sundhedsdepartement.

Fællesskab og formidling til børn med udviklingshandicap – midt i en corona-tid, LykkeLiga: 162.500 kr.
LykkeLiga er Danmarks største fællesskab blandt børn med udviklingshandicap og deres familier. Projektet skal sikre fortsat fysisk aktivitet og holdånd i en tid, hvor børnene ikke kan mødes fysisk. Desuden rummer projektet formidling af information om coronavirus til målgruppen. Udviklingshandicappede børn er særligt udsatte og kommer nemt til at blive isolerede med den aktuelle situation. Der udarbejdes små film som støtte og inspiration til fysisk aktivitet og socialt samvær for udviklingshandicappede børn og deres familier. Filmene skal desuden informere de udviklingshæmmede børn om coronaviruskrisen i et sprog, de forstår og kan håndtere. Alt indhold, der produceres i projektet, formidles åbent gennem LykkeLigas sociale kanaler og er dermed offentligt tilgængeligt. Desuden stiller organisationen al opsamlet erfaring og viden til rådighed for interesserede.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]