Ansøg om midler

Interdisciplinære specialekurser skal styrke eksperimentel undervisning på naturvidenskabelige uddannelser

Ved selv at prøve kræfter med nyskabende teknologier og videnskabelige metoder får de kandidatstuderende mulighed for at opbygge deres eksperimentelle forskningskompetencer.

Med en pulje på i alt 18 mio. kr. har Novo Nordisk Fonden taget initiativ til at støtte udviklingen af en række nye specialekurser inden for naturvidenskabelige og tekniske universitetsuddannelser. Formålet er at fremme forskningsbaseret undervisning med en eksperimentel og interdisciplinær tilgang ved de danske universiteter. Således skal kurserne ses som et supplement til den ofte mere teoribaserede undervisning på uddannelsernes kandidatniveau, og forventningen er, at det vil inspirere de studerende til at anvende nye eksperimentelle metoder og udvikle nye kreative ideer til fremtidige forskningsprojekter.

Ved at arbejde eksperimentelt og integrere forskellige discipliner som f.eks. biologi og datalogi får de studerende samtidigt praktisk erfaring med den nyeste teknologi samt indsigt i komplementære arbejdsgange fra forskellige fagfelter, hvilket på sigt kan bane vejen for nye forskningsmæssige gennembrud.

Endelig er den overordnede ambition at give universitetsundervisningen inden for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser et kvalitetsløft. Kasper Nørgaard, der er Senior Scientific Lead ved Novo Nordisk Fonden, uddyber: ”Ud over at give de studerende hands-on erfaring med de nyeste teknologier er et vigtigt formål med denne pakke af kurser at fremme udviklingen af spændende læringsforløb, og derved bidrage til at gøre det mere attraktivt at undervise på universiteterne.”

Fire kurser med opstart i 2022/23
Af den samlede pulje på 18 mio. kr. har fonden nu uddelt fire bevillinger på hver 2 mio. kr. til udvikling og afholdelse af specialekurser med et interdisciplinært og eksperimentelt indhold. Bevillingerne er givet for en treårig periode med kursusopstart i det akademiske år 2022/23.

En bevilling er givet til Professor Kresten Lindorff-Larsen ved Biologisk Institut på Københavns Universitet til afholdelse af et kursus i Integrative Structural Biology. Kurset vil fokusere på, hvordan biologiske strukturer kan kortlægges ved at integrere data fra computerbaserede teknikker, og henvender sig både til studerende ved de sundhedsvidenskabelige såvel som de naturvidenskabelige fakulteter. For at bygge bro mellem de forskellige fagligheder får de studerende i starten af kursusforløbet mulighed for at opkvalificere sig inden for enten proteinvidenskab eller datalogi.

Professor Anders Bjorholm Dahl ved Danmarks Tekniske Universitet har modtaget en bevilling til et kursus i 3D Quantitative Imaging and Analysis. Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at arbejde med 3D-billeddannelse, f.eks. i forbindelse med design af eksperimenter, avanceret billedanalyse og kvantificering af tredimensionelle strukturer. Kurset henvender sig til studerende inden for områder som biomedicin og materialevidenskab og vil bestå af tre moduler, der kan tages separat.

Ved Syddansk Universitet har Professor Lars Porskjær Christensen modtaget en bevilling til kurset Hands-on Approach to Early-stage Drug Discovery. Kurset skal give specialestuderende ved de naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske fakulteter en forståelse for naturstoffers kemi og bioaktivitet, samt for hvordan bioaktiviteten kan undersøges ved hjælp af beregningskemi. Kurset har fokus på eksperimentelle strategier for de tidlige stadier af udviklingen af lægemidler.

Endelig har lektor Stig Uggerhøj Andersen ved Aarhus Universitet modtaget en bevilling til kurset Single-cell, Single-molecule: the Next Level in Cell Biology’, som vil beskæftige sig med, hvordan nye teknologier og kombinationen af forskellige forskningsfelter kan føre til ny viden om enkeltceller og molekyler. Kurset henvender sig bl.a. til studerende inden for molekylærbiologi, molekylær medicin, biokemi, kemi, nanoscience, bioinformatik, datavidenskab, matematik og fysik.

Ud over de fire kursusbevillinger har fonden også bevilget 2 mio. kr. til etableringen af et netværk for de deltagende undervisere og studerende. Målet er at skabe synergi mellem kurserne og fremme videns- og erfaringsudvekslingen omkring interdisciplinær undervisning og læring inden for de naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Samtidig vil netværket understøtte, at studerende ved landets øvrige universiteter har mulighed for at følge de udbudte kurser på tværs af landets universiteter.

Behov for støtte til undervisningsaktiviteter
Berith Bjørnholm, der er Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden, peger på vigtigheden af, at der ydes støtte til universiteternes undervisningsaktiviteter: ”Denne type bevilling er den første indenfor fondens nye 2030 strategi, som har fokus på kvaliteten af den naturvidenskabelige undervisning på universitetsniveau, og den udfylder et hul i fondssystemet, hvor det hidtil har været rigtigt svært at få ekstern finansiering til undervisningsaktiviteter.”

Novo Nordisk Fonden forventer at afsætte de resterende 8 mio. kr. i puljen til oprettelsen af yderligere fire kurser i løbet af 2024.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]