Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Fordobler Sin Støtte Til Forskning Og Andre Formål I 2016

Novo Nordisk Fonden vil i 2016 øge sine samlede udbetalinger til forskning samt humantære og sociale formål til ca. DKK 2 milliarder, siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden vil i 2016 øge sine samlede udbetalinger til forskning samt humantære og sociale formål til ca. DKK 2 milliarder.

Beløbet er en fordobling i forhold til 2015, hvor fonden udbetalte knap DKK 1 milliard.

”Den positive udvikling i de økonomiske resultater for selskaberne i Novo Gruppen har muliggjort, at Novo Nordisk Fonden i de kommende år vil være i stand til at øge sine udbetalinger markant,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Udbetalingsniveauet i 2016 svarer til, at fonden udbetaler knap 4 procent af sine ikke-bundne midler.

”Fondsbestyrelse har fastsat som vejledning, at der fremadrettet i et givent kalenderår kan udbetales op til 4 procent af fondens ikke-bundne midler. Det gør det muligt for fonden at øge sine udbetalinger betragteligt fra det nuværende niveau, samtidig med at fonden fortsat kan konsolidere sig og udgøre et stabilt grundlag for virksomhederne i Novo Gruppen,” siger Sten Scheibye.

De uddelte midler fra Novo Nordisk Fonden er hidtil overvejende gået til at støtte offentlig forskning og innovation inden for biomedicin og bioteknologi ved universiteter og hospitaler i Danmark og resten af Norden.

Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Fonden vil fortsat øge uddelingsniveauet til offentlig forskning inden for biomedicin og bioteknologi. Herudover vil vi fokusere på at uddele flere midler til forbedring af diabetesbehandling og klinisk forskning. Endelig vil fonden også øge sine bevillinger til humanitære og sociale formål.”

”Vi ønsker at støtte original frontlinjeforskning. Både gennem bevillinger til korterevarende projekter samt gennem langsigtet støtte til udvikling af dynamiske internationale kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige og nytænkende talenter får de bedst mulige rammer til at kunne udføre forskning af højeste kvalitet,” siger Birgitte Nauntofte.

For at sikre, at de bedste projekter og personer opnår støtte, evalueres alle forskningsansøgninger af uafhængige fageksperter, inden Novo Nordisk Fonden giver en bevilling. Det er en grundregel for alle bevillinger, at forskerne har fuld forsknings- og publikationsfrihed.

”Fonden støtter hele forskningens fødekæde – fra uddannelse til innovation. Hvis Danmark skal have en førerposition inden for biomedicin og bioteknologi, er det afgørende at kunne tiltrække de bedste forskere og samtidig anspore unge til at vælge en karriere inden for natur- og sundhedsvidenskaberne,” siger Birgitte Nauntofte.

UDVALGTE BEVILLINGER 2015

I 2015 bevilgede Novo Nordisk Fonden i alt knap 1,2 milliarder kroner og udbetalte 914 millioner.

Bevillingerne inkluderede 609 millioner til bl.a. forskningsprojekter, stipendier og forskningslederprogrammer uddelt i åben konkurrence og 432 millioner til bl.a. forskningscentre, uddannelsesprogrammer og formidlingsprojekter. Fonden offentliggjorde desuden, at den har til hensigt at bevilge op til 2,8 milliarder til etablering og drift af et nyt stort diabetes center, Steno Diabetes Center Copenhagen.

FONDENS BEVILLINGER OG UDBETALINGER SIDEN 2010

Da mange af Novo Nordisk Fondens bevillinger strækker sig over flere år, udbetales et hensat støttebeløb ikke altid på én gang i året, det er bevilget, men løbende over de år, bevillingen strækker sig. Eksempelvis vil støtten til et forskningscenter ofte have en fem- eller tiårig horisont. Grafen viser fondens uddelinger og udbetalinger siden 2010.

OM NOVO NORDISK FONDEN

Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond.

Fonden har to hovedformål:

  • at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og
  • at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 6 milliarder kroner, primært til forskning inden for biomedicin og bioteknologi ved offentlige vidensinstitutioner. Fonden støtter hele forskningens fødekæde – fra uddannelse til innovation. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Kontakt venligst direktør Birgitte Nauntofte via presseansvarlig Christian Mostrup Scheel, mobil: 3067 4805, e-mail: [email protected].