Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden uddeler over 80 mio. kr. til talentfulde danske og internationale forskere

Novo Nordisk Fonden har i foråret 2018 uddelt stipendier for over DKK 80 mio. til 24 talentfulde danske og internationale forskere. Stipendierne går til postdocs, yngre gruppeledere, samt kliniske forskere, der alle udfører exceptionel forskning inden for lægevidenskab, biomedicin og bioteknologi.

Stipendiemodtagerne blev fejret ved en højtidelighed i Novo Nordisk Fondens hovedkvarter den 8. maj 2018. Stipendiaterne gav en kort præsentation af deres forskningsprojekter for et publikum som inkluderede deres familier, venner og samarbejdspartnere. Novo Nordisk Fondens CSO, Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, var vært ved fejringen sammen med flere medlemmer af Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer, som præsenterede og lykønskede stipendiemodtagerne.

Alle stipendiemodtagerne er fundet på baggrund af indsendte ansøgninger og udvalgt at Novo Nordisk Fondens videnskabelige komiteer, hvis medlemmer er forskere og eksperter inden for deres respektive områder.

Herunder ses stipendiemodtagerne og en kort beskrivelse af deres projekter:

 

Stipendiemodtagerne og deres projekter:

Forskningsstipendium i almen medicin (2):

Rasmus Køster-Rasmussen, MD PhD
Bevilget beløb: 1.596.856
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: Forskningsenheden for Almen Medicin, Københavns Universitet
Projekttitel: MUVAP – Motion uden vægttab i almen praksis
Beskrivelse: Hvordan håndteres overvægt bedst i almen praksis? De fleste overvægtige kan ikke vedligeholde et vægttab, hvilket er frustrerede og stressede for dem. Motion er dog sundt uanset om det resulterer i vægttab eller ej. MUVAP-studiet foregår i almen praksis i Danmark. Målet er at få overvægtige til at motionere uden det har til formål at de skal tabe sig. Skridttælleren i patienternes egen telefon og konsultationer hos den praktiserende læge er nogle af de midler der tages i brug. Efter et år sammenlignes livskvalitet og daglige antal skridt i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen. Strategien er ”Tæl ikke kilo – tæl kilometer”.

 


Anders Prior, MD, PhD, GP trainee
Bevilget beløb: 1.600.000
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet
Projekttitel: Kompleks multisygdom og behandlingsveje i almen praksis
Beskrivelse: I dette forskningsprogram vil vi undersøge, om effektiv behandling i almen praksis kan forbedre prognosen for patienter med en kompleks sygdomshistorie og mange lidelser (multisygdom). Disse patienter oplever ofte deres behandling som fragmenteret. Vi vil udvikle en model til at forudsige, hvilke patienter, der har den højeste risiko for forebyggelige indlæggelser og død ved hjælp af information om fysisk og psykisk helbred, behandlinger, livsstil og socioøkonomiske faktorer fra de danske sundhedsregistre og spørgeskemaundersøgelser. Vi vil desuden undersøge forbruget af sundhedsydelser i primær- og sekundærsektoren til at karakterisere behandlingsfragmenteringen og til at vurdere forskellige behandlingsstrategier i primærsektoren. Forskningsresultaterne vil kunne hjælpe praktiserende læger med at reducere risikoen for suboptimal behandling hos patienterne med de største og mest komplekse behov.

Borregaard klinisk forskerstipendium (4):


Henrik Kjærulf Jensen, Associate Professor
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Aarhus Universitetshospital
Projekttitel: Forebyggelse af død forårsaget af arvelig hjertesygdom gennem forbedret klinisk og molekylær genetisk diagnostik
Beskrivelse: Hjertesygdom er den anden mest hyppige dødsårsag i Danmark. Ofte optræder det som pludselig uventet hjertedød – uden forudgående symptomer. Arvelig hjertesygdom kan være den underliggende årsag hertil, og det er anslået at mindst 50.000 danskere lever med en arvelig hjertesygdom. I de senere år har nye fremskridt indenfor molekylær genetisk teknologi gjort det muligt at skabe ny indsigt i årsagerne til arvelige hjertesygdomme. Hovedformålet med projekterne er at reducere risikoen og dermed tragedien ved pludselig uventet hjertedød gennem optimeret diagnosticering og målrettet behandling af patienter med arvelig hjertesygdom. Projekterne vil samlet muliggøre forbedret klinisk og molekylær genetisk diagnose og behandling med ”precision medicine”.

 


Christina Rostrup Kruuse, Research Associate Professor, MD, DMSc, PhD
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Herlev Gentofte Hospital
Projekttitel: Småkarssygdom i hjernen- ny målrettet behandling
Beskrivelse: Ændringer i hjernens små blodkar er en hyppig årsag til både blødning og små blodpropper i hjernen. Men de kan også udvikle sig til demens med store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Årsagerne til forandringerne er ikke kendt, men vi ved, at forhøjet blodtryk og sukkersyge udgør de største risikofaktorer. Den sædvanlige blodpropsforebyggende medicin har ikke tilstrækkelig effekt, og det er derfor nødvendigt at gå nye veje. Via nationalt og internationalt samarbejde vil vi kombinere ide-genererende undersøgelser, test af ny medicin samt systematisk indsamling af data til kortlægning af sygdommen og dermed pege på ny målrettet og optimeret behandling til disse livsomvæltende tilstande.

 


Søren Nielsen, Chief Physician
Bevilget beløb: 4.875.410
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Aarhus Universitetshospital
Projekttitel: Hepatisk og kardiel metabolisk flexibilitet ved NAFLD og NASH. Effekt af exercise, GLP-1 agonist og SGLT-2 hæmmer behandl.
Beskrivelse: Non-alkoholisk fedtlever (NAFLD) og steatohepatitis (NASH) er kendte komplikationer  til overvægt og type 2 diabetes. NAFLD og NASH er associeret med øget hjertekar risiko og har desuden vist sig at være af betydning for udvikling af hjertesvigt. Undersøgelser tyder på at hjertemuskulaturen på et tidligt tidspunkt begynder at nedsætte forbrændingen af glucose og i stedet forbrænder fedt. Der er imidlertid ikke tilstræk-keligt med studier til at afgøre om såvel glucose som fedt forbrændingen ændres samtidigt eller om der sker lignende ændringer i resten af kroppens for-brænding. I disse studier ønsker vi af afgøre om der er tegn på tidlige ændringer i hjertets forbrændingsevne, som ikke samtidigt erkendes på helkropsniveau. Ved hjælp af innovative sporstof analyser (såkaldt PET scanning og stabile isotoper) kan disse forhold be-stemmes non-invasivt. Studierne indebærer omfat-tende kortlægning af hjerte, lever, muskel og fedt-vævs energi omsætning og regulation hos personer med og uden NAFLD samt med type 2 diabetes under behandling med GLP-1 agonist og/eller SGLT-2 hæm-mer. Undersøgelsens resultater vil være værdifulde i kortlægning af hjertets energi forbrænding hos pa-tienter i risiko for tidlig udvikling af hjertesvigt og vil kunne bidrage til fremtidige undersøgelser, der sigter mod at udvikle behandlingsmetoder til forebyggelse og behandling af tidlige stadier af hjertesvigt hos pa-tienter med kendt forøget risiko for klinisk betydende hjertesvigts sygdom.

 


Susanne Dam Poulsen, Ass. Professor, MD, DMSc
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Københavns Universitet, Rigshospitalet
Projekttitel: Betydning af immunfunktionen for patienter behandlet med immunmodulerende behandling
Beskrivelse: Immunmodulerende behandlingsformer anvendes i stigende grad til behandling af transplanterede patienter, patienter med autoimmune sygdomme og HIV-inficerede patienter. Mange patienter har ukomplicerede forløb, mens andre får komplikationer ofte i form af infektioner og for transplanterede patienters vedkommende også afstødning af det transplanterede organ. Det er uvist, hvorfor nogle patienter får komplikationer til immunmodulerende behandling. I de planlagte studier undersøges, om patienternes immunfunktion kan forklare variationen i modtagelighed for infektioner. Der anvendes moderne både funktionelle og deskriptive immunologiske undersøger. Vi ønsker at finde nye markører for modtagelighed for infektioner, og på baggrund af disse udvikle modeller, som kan anvendes til at identificere patienter med høj risiko for komplikationer. På sigt er målet at udvikle personaliseret medicin til gavn for patienterne.

 

Postdocstipendium til forskning inden for bioteknologibaseret syntese og produktion (7):


Gaston Courtade, PhD
Bevilget beløb: 2.420.000
Varighed: 3 år
Forskningsinstitution: NTNU Norwegian University of Science and Technology / Københavns Universitet
Projekttitel: LinkD: proteinkæde dynamik i biomasse nedbrydende enzymer
Beskrivelse: Omstillingen til en grønnere økonomi indebærer erstatning af oliebaserede varer med biobaserede varer. Et godt råmateriale til fremstilling af bio-baserede produkter er cellulose som består af lange kulhydratkæder. Cellulose findes i alle planter og er den mest almindelige form for biomasse på jorden. Dog er cellulose meget vanskeligt at nedbryde til simple kulhydrater og dette besværliggøre anvendelsen af cellulose som kilde til biobaserede varer. Heldigvis har naturen givet os enzymer (små molekylære maskiner), der kan hjælpe med at omdanne cellulose til simple kulhydrater. Mange af disse enzymer består af to dele forbundet af en aminosyrekæde. Vi forstår dog ikke helt hvordan disse dele arbejder sammen, og funktionen af aminosyrekæden der forbinder de to delene er også ukendt. I LinkD-projektet vil vi karakterisere strukturen af disse dele og modellere hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden på molekylært niveau. En bedre molekylær forståelse forventes at bidrage til design af nye enzymer, der vil være endnu bedre til at nedbryde cellulose og fremskynde udviklingen i retning af en biobaseret økonomi.

 


Anders Højgaard Hansen, PhD in Natural Science, Chemistry and Medicinal Chemistry
Bevilget beløb: 1.650.000
Varighed: 2 år
Forskningsinstitution: Danmarks Tekniske Universitet, DTU
Projekttitel: Biosyntetiske strategier til udvikling af bedre antistof-baserede lægemiddelkonjugater til cancerbehandling
Beskrivelse: Vi vil udvikle nye antistof-lægemiddelkonjugater til mere effektiv og sikker behandling af kræftknuder. Vores forskning vil derved medvirke til udviklingen af en bedre kræftbehandling med færre bivirkninger, som vil øge livskvaliteten for patienten. Vi ønsker at opnå tre mål med dette projekt: 1. At udvikle en robust metode til produktionen af små og optimerede antistoffer, der selektivt genkender antigener på blandt andet brystkræftceller. 2. At udvikle nye ’linkere’ med forbedrede egenskaber til selektiv fraspaltning af lægemiddel fra antistof inde i kræftcellen. 3. At forbinde små antistoffer produceret i (1) med forbedrede ’linkere’ fremstillet i (2), og teste disse antistof-lægemiddelkonjugaters effekt i kræftcelle- og dyremodeller.

 

Nina Molin Høyland-Kroghsbo, PhD
Bevilget beløb: 1.580.000
Varighed:2 år
Forskningsinstitution: Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Projekttitel: Udvikling af effektiv antimikrobiel bakteriofag terapi
Beskrivelse: Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO udgør bakterien Pseudomonas aeruginosa en af de største sundhedstrusler. Der er et akut behov for nye og effektive behandlinger mod denne bakterie. Min forskning er målrettet mod at udvikle effektiv bakteriofag terapi mod Pseudomonas aeruginosa infektion. Jeg vil videreudvikle bakteriens naturlige fjende, bakteriofagen, til at blokere bakteriens celle-celle signalering. Dette forhindrer bakterien i at koordinere dens sygdomsfremkaldende angreb. Jeg vil samtidig gøre bakteriofagen mere effektiv til at dræbe bakterien og hermed kurere sygdommen.

 


Silas Mellor, PhD
Bevilget beløb: 2.380.000
Varighed: 3 år
Forskningsinstitution: Copenhagen Plant Science Center, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Projekttitel: En integreret tilgang til småmolekyle produktion i Nicotiana tabacum
Beskrivelse: Kommercielle og bæredygtige faktorer er vigtige drivkræfter for udvikling af bio-baseret molekyleproduktion. Størstedelen af produktionen i dette hurtigt voksende område er baseret på mikroorganismer. Planter er attraktive som næste generations produktionssystemer, men det kræver mere forskning og udvikling for at opnå sådan brug. Fordelen ved planter er bla. direkte adgang til en veletableret infrastruktur til industriel produktion og til effektiv udnyttelse af ressourcer. Dette projekt har til formål at udvikle afgrødeplanten Nicotiana tabacum til en industriel relevant næstegenerations produktionsorganisme. Gennem integration af innovative teknologier såsom lysdreven biosyntese og high-throughput genetiske transformationer sættes planters potentiale til molekyleproduktion i fokus i vores fremtidige bioøkonomi, og planter i front indenfor moderne bio-baseret produktion.

 


Karel Miettinen, Post Doctoral Fellow
Bevilget beløb: 1.580.000
Varighed: 2 år
Forskningsinstitution: Københavns Universitet
Projekttitel: CYPsensor: A synthetic biology design for a universal in vivo cytochrome P450-substrate interaction biosensor
Beskrivelse: Cytochrome P450 enzymes (CYPs) are found in all domains of life and represent an immense potential for industrial bio-production of chemicals and bio-medical applications such as drug discovery. However, exploitation of this markedly versatile family of enzymes is still hampered by the lack of high-throughput methods for CYP discovery, characterization and engineering. To help overcome this limitation synthetic biology principles will be applied and an interdisciplinary approach taken to develop a new type of yeast-based biosensor depending on a novel sensing mechanism that can be used to display productive interactions of any CYP with any substrate. This sensor has a great number of potential applications, for example in the development and optimization of industrial biocatalysts and biomedical assays.

 

Johan Andersen-Ranberg, PhD
Bevilget beløb: 1.560.000
Varighed: 2 år
Forskningsinstitution: Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Projekttitel: DeepBlueC – Biosyntese af kartenoider fra dybhavs alger, involveret i photosyntese der udnytter det blå spektrum
Beskrivelse: Alger fra det dybe ocean er vigtige allierede i jagten på en bæredygtig fremtid med biobaserede produktionssystemer. Over halvdelen af al CO2 der bliver omsat til biomasse på jorden sker i verdenshavene. Hovedsageligt er det marine alger der assimilerer CO2 i oceanerne, men på trods af deres rolle er de blevet studeret i meget mindre grad end andre biologiske systemer. Marine alger udgør et skatkammer af værdifulde naturstoffer og derfor er DeepBlueC et projekt hvori essentielle enzymatiske trin i biosyntesen af unikke karotener fra alger, vil blive studeret sammen med karotenernes rolle i photosyntese og algevækst. Karotener har farverige egenskaber, men udover deres anvendelse som naturlige farvestoffer i mad og kosmetik, kan de og så anvendes som vitaminer og antioxidanter. Derfor vil DeepBlueC og så fokusere på at etablere bæredygtige biologiske produktionssystemer til produktion af algekarotener, der allerede i dag anvendes i en lang række produkter.

 

Mariela Paula Mezzina, Dr.
Bevilget beløb: 2.230.000
Varighed: 3 år
Forskningsinstitution: The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain).
Projekttitel: PHAME – Phasin-mediated polyhydroxyalkanoate (PHA) metabolic channeling platform for efficient bioproduction in bacteria
Beskrivelse: Metabolic engineering seeks to provide an alternative for the production of biochemicals as a sustainable replacement of fossil-based chemical production, yet, many issues still need to be overcome to achieve efficient biochemical production in bacteria. PHAME aims to circumvent these drawbacks by developing an intracellular “nanofactory”, produced by the same bacteria, that anchors and connects biosynthetic enzymes to favor transformation of the substrate into the desired product. PHAME will be adopted for enhanced synthesis of bulk chemicals and specialty chemicals for the pharmaceutical industry.

 

Excellensprojekt for yngre forskere inden for endokrinologi og metabolisme (4):


Kirstine Nyvold Bojsen-Møller, MD, PhD
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Afdeling for Endokrinologi, Hvidovre hospital
Projekttitel: Hvorfor helbredes type 2 diabetes efter gastric sleeve operationen?
Beskrivelse: Overvægtskirurgi er operationer på mavetarmkanalen til behandling af svær overvægt. Gastric bypass har været anvendt de sidste 15 år, mens gastric sleeve er en nyere og mindre kompliceret metode. Begge operationer medfører et stort vægttab (ca 40 kg) og markant forbedring af type 2 diabetes. Mange kan helt undvære deres diabetesmedicin og ofte allerede i dagene efter operationen uafhængigt af vægttabet. Projektet skal afdække mekanismerne bag den markante effekt på type 2 diabetes efter gastric sleeve sammenlignet med gastric bypass. Den nye viden kan bane vejen for nye effektive behandlinger af type 2 diabetes og overvægt uden brug af kirurgi.

 


Thomas McWilliams, Assistant Professor of Mitochondrial Medicine
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: University of Helsinki
Projekttitel: Unravelling the regulation of basal mitophagy in endocrine dysfunction
Beskrivelse: Mammalian cells are critically dependent on their mitochondria for survival, and links between mitochondrial dysfunction and human disease are well established. Elimination of defective or superfluous mitochondria occurs via  the autophagy pathway, in a quality control (QC) process known as mitophagy. Due to a lack of tools, the relationship between physiological mitophagy and development/pathology has remained largely unexplored.  I have developed and characterised a novel reporter mouse model called “mito-QC”, enabling for the first time the study of mitochondrial architecture and turnover at subcellular resolutuion  in vivo (McWilliams et al, JCB 2016). This work revealed that mitophagy is a basal process with a dramatic spatiotemporal heterogenity  in vivo, particularly in tissues of high metabolic demand, such as pancreatic, neural and renal tissue. My new findings provide the first demonstration of both PTENinduced putative kinase 1 (PINK1)-independent mitophagy pathways  in vivo  (McWilliams  et al, Cell Metabolism 2018).  These discoveries provoke fundamental questions about the roles of vertebrate mitophagy and its relationship to metabolism  in vivo.  My hypothesis is that differences in mitophagic capacity of cellular subtypes underpin their selective vulnerability in disease. The combination of my expertise in classical and contemporary cell biology with new reporter mouse models provides a timely opportunity to investigate the contribution of mitochondrial homeostasis in a variety of physiological contexts, especially in well-controlled paradigms of metabolic dysfunction. My work in this area provides a solid basis for a major research programme in this new and unexplored field.

 


Lykke Sylow, Dr.
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Københavns Universitet
Projekttitel: Identifying key orchestrators of pathways in the interactions between metabolism, insulin sensitivity and muscle wasting
Beskrivelse: The preservation of skeletal muscle mass and strength is crucial for maintaining an independent lifestyle and is inversely associated with death from all causes. Skeletal muscle wasting is a common process in several conditions, including diabetes, aging and up to 80% of all cancers. Although most muscle wasting conditions are characterized by dysregulated metabolism, this has been largely overlooked and the cause of this phenomenon is unclear. Skeletal muscle has a critical role in glycemic control and metabolic homeostasis and is the predominant site of glucose disposal under insulin-stimulated conditions. I propose that skeletal muscle metabolism and insulin sensitivity are intricately linked to the regulation of skeletal muscle mass.

 


Anna Wredenberg, MD, PhD
Bevilget beløb: 5.000.000
Varighed: 5 år
Forskningsinstitution: Karolinska Institutet
Projekttitel: Mitochondrial dysfunction – a means to understanding genetic and metabolic responses in health and disease
Beskrivelse: Mitochondria form a central hub in cellular metabolism, and their dysfunction can have profound effects with significant consequences for human health. However, how mitochondrial dysfunction affect the metabolic network is not fully understood, leaving numerous patients yet undiagnosed. To understand the cellular changes caused by mitochondrial dysfunction, I will introduce clinically relevant metabolic stresses during early fruit fly embryo development and measure the initial genetic, metabolic and proteomic responses. This will allow me to identify new biomarkers for disease, as well as dissect beneficial signals for novel treatment strategies. Findings will be confirmed and tested in patients.

 

Postdocstipendium inden for endokrinologi/metabolism ved udenlandske eliteforskningsmiljøer (3):


Robert Koivula, Dr.
Bevilget beløb: 4.000.000
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: University of Oxford
Nordisk værtsinstitution: Lund Universitet
Projekttitel: Characterising the relationship between non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes using genetic insights
Beskrivelse: My research project will be looking to disentangle the complex relationship between two related metabolic diseases – non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and type 2 diabetes (T2D). NAFLD and T2D frequently co-exist but the causal relationships between them are poorly understood. Important clues are provided by human genetics: variants significantly associated with NAFLD-risk have widely-divergent effects on T2D: at genes PNPLA3 and TM6SF2, NAFLD-risk alleles are predisposing to T2D, whilst in genes GCKR and PPP1R3B, they are protective. These findings highlight heterogeneous mechanisms underlying NAFLD, which, I hypothesise, reflect primary defects in hepatic lipid output (HLO) and hepatic glucose output (HGO) respectively. These findings will deliver a detailed mechanistic description of the NAFLD-T2D relationship with substantial biological and clinical implications for personalised medicine.

 


Milena Schönke, Ph.D.
Bevilget beløb: 3.987.089
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: Leiden University Medical Center
Nordisk værtsinstitution: Karolinska Institutet
Projekttitel: Running from cardiometabolic disease: Role of lipoprotein metabolism and the timing of exercise
Beskrivelse: Obesity is a risk factor for cardiovascular diseases where atherosclerotic plaques form in the walls of blood vessels as a result of a disturbed lipid metabolism. Exercise improves metabolic health but it is not fully understood how it protects against atherosclerosis. We will investigate the molecular effects of exercise training on the development and progression of atherosclerosis in obese mice. Here we will focus specifically on the metabolic regulation of lipoproteins, complexes that transport lipids in the blood. Since most metabolic processes in the body are adjusted to demands connected to the time of day (or night) by internal clocks, we will furthermore investigate whether the timing of training has an impact on its effect on cardiovascular health.

 


Sally Winther, Postdoctoral Fellow
Bevilget beløb: 3.946.397
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: Dana Farber Cancer Institute
Nordisk værtsinstition: Københavns Universitet
Projekttitel: Nye måder at øge energiforbruget – ravsyre som aktivator af brunt fedtvæv
Beskrivelse: Den global stigning i overvægt, og de dertil hørende følgesygdomme såsom type II diabetes, udgør en stadig større byrde for folkesundheden. En ny strategi i behandlingen af fedme er at øge energiforbruget farmakologisk ved at aktivere det brune fedtvæv. Når det brune fedtvæv aktiveres, forbrænder det store mængder fedt og sukker, hvorved der produceres varme i en proces kaldet thermogenese. Vi har opdaget at der specifikt i aktive brune fedtceller ophobes store mængder af succinat (ravsyre) og at dette kan være med til at booste energiforbruget. Dette forskningsprojekt har til formål at identificerer hvad der gør de brune fedtceller i stand til at ophobe lige præcis denne metabolit, og hvordan succinat kontroller thermogenesen og dermed energiforbruget. Med studiet håber vi at kunne integrere metabolit-signalering som et vigtigt regulatorisk led i aktiveringen af brunt fedt. Det er allerede vist i mennesker at aktiveringen af brunt fedt kan medføre vægttab og øge insulinfølsomheden, og altså har et værdifult terapeutisk potentiale i opretholdelsen af en sund vægtbalance.

 

Postdocstipendium til forskning i udlandet – Biovidenskab og basal biomedicin (4):


Simon Erlendsson, Cand. Scient., ph.d.
Bevilget beløb: 4.000.000
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: Medical Research Council’s Laboratory of Molecular Biology (MRC-LMB), Cambridge, UK.
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Projekttitel: Synaptisk plasticitet via virus-lignende intercellulær signalering
Beskrivelse: Synaptisk plasticitet er en proces hvori nerveceller er i stand til at skalere deres respons i forhold til udefrakommende signaler og indbefatter alt fra små kemiske ændringer til radikale ændringer af form og funktion. Arc er et gen som regulerer plasticitet specielt i regioner af hjernen der er ansvarlige for indlæring og hukommelse, og Arc har samtidig også vist sig at nedstamme fra en tidlig retroviral infektion. Arc proteinet stadig danner funktionelle virus-lignende partikler i vores hjerner og disse partikler bidrager muligvis også til regulering af synaptisk plasticitet. Dette peger i retning af at retrovirale infektioner igennem evolutionen, kan have påvirket måden vi husker og lærer på. Ved hjælp af cryo elektron tomografi vil jeg i dette projekt undersøge struktur og indhold af de Arc virus-lignende partikler for på den måde at forstå deres funktion.

 


Pernille Madsen, Postdoctoral Fellow
Bevilget beløb: 3.999.073
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: Center for Translational Neuromedicine, University of Rochester Medical Center
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Projekttitel: En humaniseret musemodel for Pelizaeus-Merzbacher sygdom: molekylære mekanismer for myelinisering og perspektiver for cellebaseret terapi
Beskrivelse: Pelizaeus-Merzbacher sygdom (PMD) er en genetisk lidelse, der opstår i barndommen. Oligodendrocytter er specialiserede støtteceller, som danner myelinskeder, og beskytter nerveceller i centralnervesystemet. I PMD bærer disse en mutation i myelin genet PLP1. Denne mutation resulterer i fejldannelsen af myelin og børnedødelighed. I dette projekt vil vi undersøge potentialet for cellebaseret terapi. Ved at omdanne PMD-patienters hudceller til forstadieceller af oligodendrocytter (OPC’er), vil vi undersøge de genomiske og anatomiske mekanismer, der regulerer human myelinisering i en humaniseret musemodel. Ved hjælp af genredigeringsteknikker vil vi korrigere mutationerne i PMD-patienters celler, og undersøge om genetisk korrigerede celler kan danne myelin, og derved få musemodellen til at overleve. Denne model bygger et fundament for patientspecifik sygdomsmodellering, og kan give ny viden om OPC-baseret behandling af mange sygdomme med myelinforstyrrelser i barndommen.

 


Mei Mei Jaslyn Elizabeth Wong, Dr.
Bevilget beløb: 3.440.571
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: MRC Laboratory of Molecular Biology
Dansk værtsinstitution: Aarhus Universitet
Projekttitel: Cryo-electron tomography studies of the mTORC1 and mTORC2 complexes assembled on lipid membranes
Beskrivelse: The mammalian mTOR (mechanistic target of rapamycin) is a central regulator of cell metabolism, growth, proliferation and survival, through integration of at least four major signals: growth factors, energy status, oxygen and amino acids. Deregulation of the mTOR pathway is implicated in many pathological conditions, such as type II diabetes and cancer. mTOR nucleates two distinct complexes, mTORC1 and mTORC2. The goal of the project is to assemble the mTORC1 and mTORC2 super complexes on lipid membranes, and to determine the structures via cryo-electron tomography. This could facilitate the design of new classes of mTOR inhibitors that target the membrane activation mechanism.

 

Christoffer Norn, MSc Eng
Bevilget beløb: 3.986.386
Varighed: 4 år
Forskningsinstitution: University of Washington
Dansk værtsinstitution: Københavns Universitet
Projekttitel: Computerbaseret design af modulære sensor proteiner
Beskrivelse: Vi vil skabe en ny type molekylære sensorer til diagnostisk og biokemisk brug. Hertil bruger vi computere til at lave et sæt modulære, Lego-lignende protein byggeklodser, som kan kombineres så de binder relevante molekyler. Ved at designe sensorerne fra bunden, vil de være forenelige med allerede etablerede molekylære reporterteknologier, der kan signalere ved skinne lys eller ændre en sensororganismes adfærd. Gennem eksperimentel karakterisering af millioner af byggeklods kombinationer vil vi forsøge at identificere principperne for robust modulær protein design. Foruden at gavne design af nye sensorer vil dette også være værdifuldt til forbedring af enzymer og biomedicin.