Ansøg om midler

Nyt nationalt læringscenter skal få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab

Novo Nordisk Fonden står bag et nyt initiativ, som gennem mobile laboratorier, digital undervisning og et læringscenter skal løfte undervisningen i naturvidenskab for børn og unge i hele landet. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S.

Novo Nordisk Fonden vil med et nyt stort almennyttigt læringscenter, LIFE, stille gratis undervisningstilbud inden for naturvidenskab til rådighed for skoler i hele landet. En bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 123 mio. kroner dækker opstarten af centret de første to år. Herefter er det hensigten, at bevillinger på op til i alt knapt 1,6 mia. kroner skal finansiere centrets aktiviteter de næste 10 år.

”Vi ønsker med initiativet at være med til at gøre det mere spændende at lære om naturvidenskab. Formålet er at øge interessen og kompetencen blandt børn og unge for naturvidenskab, så flere vil vælge en naturvidenskabelig uddannelse, ” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

LIFE omfatter en digital platform med bl.a. virtuelle laboratorier og spil, et fysisk læringscenter i Lyngby, samt mobile laboratorer etableret i specialbyggede lastvogne, der vil komme rundt til skoler i hele landet. Alle aktiviteterne vil blive stillet gratis til rådighed for skolerne. Når initiativet er fuldt indfaset, vil ca. 100.000 børn og unge hvert år enten få besøg af de mobile laboratorier eller komme på besøg i læringscentret. Det er samtidig forventningen, at omkring en halv million elever hver år vil benytte sig af de digitale læringsforløb.

”Vi vil gerne skabe et tilbud, som både er attraktivt for lærerne og skolerne, og som har en klar appel til børn og unge. Derfor har vi lagt vægt på, at aktiviteterne skal være gratis, nemme at gå til og bidrage til læringsmålene i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Samtidig skal undervisningen være virkelighedsnær og motiverende for den enkelte elev, ” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Kernen i LIFEs tilbud er en række læringspakker, som gør det let for lærerne at gennemføre virkelighedsnære eksperimentelle og digitalt understøttede undervisningsforløb. Læringspakkerne vil bygge på virkelige forhold, som er relevante i forhold til elevernes hverdag og/eller aktuelle samfundsudfordringer.

LIFE etableres med et 12-årigt sigte, hvor de første år vil blive brugt på at udvikle læringspakker, herunder et helt nyt digitalt univers, indkøb og klargøring af en række mobile laboratorier samt at bygge det nye LIFE læringscenter i Lyngby, som ventes at stå færdig i begyndelsen af 2021. De mobile laboratorier og den digitale platform ventes at gå i luften allerede i løbet af 2019.

Fakta:

Med etableringen af LIFE ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til, at Danmark udvikler et af verdens bedste uddannelsessystemer inden for det naturvidenskabelige og tekniske område og derigennem styrker den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse i det danske samfund.

Ambitionen er, at LIFE skal være et samlende og inkluderende initiativ. LIFE har været under udvikling i mere end et år med bred involvering af de mange aktører, der arbejder med forskellige aspekter af formidling af naturvidenskab til børn og unge.

Ambitionen med LIFE er i samarbejde med andre aktører:

1) at sætte nye standarder for anvendelsesorienteret naturfagsundervisning i Danmark ved at tilbyde undervisningsforløb, der er vedkommende for elever og studerende, og som inddrager eksperimenter med udgangspunkt i forskeres og virksomheders autentiske problemstillinger

2) at sikre, at tilstrækkeligt mange og dygtige unge vælger uddannelse og karriere inden for det naturvidenskabelige felt, hvor Danmark har markante styrkepositioner og potentialer

3) at den kommende generation får den nødvendige viden til at kunne forholde sig kritisk og kreativt til de muligheder, der knytter sig til en hastigt accelererende videnskabelig og teknologisk udvikling

LIFE-navnet:

LIFE er et akronym, som fortæller, hvad LIFE ønsker at skabe hos børn og unge, når det gælder naturvidenskaben og dens anvendelse: Læring, Inspiration, Fascination og Engagement. LIFE signalerer samtidig, at anvendt naturvidenskab handler om noget, der vedkommer os: hverdagen og de store spørgsmål om vores fælles liv på jorden.

LIFEs aktiviteter:

Kernen i LIFEs almennyttige tilbud til uddannelsesinstitutionerne er en række læringspakker udviklet i samarbejde med virksomheder, som bygger på autentiske problemstillinger, hvilket gør dem mere virkelighedsnære og spændende for eleverne. Læringspakkerne omfatter både konkrete hands-on-eksperimenter og digitale læringsaktiviteter. Der kan også indgå udstyr og materialer pakket i materialekasser, som skoler og gymnasier bestiller hos LIFE og får stillet gratis til rådighed.

Læringspakkerne designes og udvikles løbende af LIFEs udviklingsafdeling i tæt samarbejde med eksterne partnere. Der er allerede sammen med forskningsbaserede virksomheder udarbejdet og testet fire læringspakker til forskellige klassetrin. Fuldt indfaset ventes LIFE at have en portefølje på omkring 30 læringspakker, der løbende udvikles, evalueres, fornys eller udskiftes til nye.

Læringspakkerne vil udvikles på tre forskellige platforme:

  • Et digitalt univers: Vil bestå af en webportal med adgang til undervisningsmaterialet for både elever og lærere og af spil, virtuelle laboratorier og modeller, som kan inddrages i undervisningen.
  • 10 mobile laboratorier: Lastbiler vil blive fuldt udstyret med et klasselaboratorium og bemandes med LIFE-medarbejdere, som kan lede det eksperimentelle arbejde i samarbejde med klassens lærer. De mobile laboratorier har til formål at nå rundt til alle skoler og kommuner, også hvor der ikke nødvendigvis er et tidssvarende laboratorium på skolen.
  • Et læringslaboratorium i Lyngby: Bygningen nyopføres på Dyrehavegårds Jorde i Lyngby og vil rumme moderne laboratorier og fungere som besøgscenter for skoleklasser. Bygningen bliver centrum for LIFEs udviklingsarbejde og dermed et fysisk knudepunkt for samarbejdet med skoler, virksomheder, forskningsmiljøer og formidlere af naturvidenskab.

Målgrupper:

Aktiviteterne retter sig mod elever på følgende fire niveauer: indskoling (0.-3.-klasse), mellemtrin (4.-6. klasse), udskoling (7.-10.-klasse) og ungdomsuddannelser (STX, HTX, HF).

På lærersiden vil det være lærere inden for følgende fag:

Naturfag i grundskolen:

Biologi
Fysik/kemi
Geografi
Matematik
Natur/teknologi

Naturvidenskabelige fag på STX, HTX og HF:

Biologi
Bioteknologi
Fysik
Geovidenskab
Kemi
Matematik
Naturgeografi
Naturvidenskabelig Faggruppe
Naturvidenskabeligt grundforløb
Teknologifag

Novo Nordisk Fonden ønsker også med LIFE at være med til at styrke og udbrede evidensen for, hvilke læringsformer og undervisningsaktiviteter der mest effektivt vækker og vedligeholder børn og unges interesse og engagement for naturvidenskab. Derfor vil LIFE også indeholde følgeforskning.

Læs mere i drejebogen, som du finder på LIFEs hjemmeside life.dk, hvor der løbende vil blive lagt nyheder ud om projektet.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden
tlf.: 3067 4805, [email protected]