Ansøg om midler

Tre Projekter Skal Give Ny Viden Om Effekter Af Forskning I Sundhed Og Sygdom

Hvorfor har uligheden i sundheden hos forskellige samfundsgrupper været stigende over de seneste årtier? Det er et af de spørgsmål, lektor Mette Gørtz og hendes forskningsgruppe vil bruge de næste fire år på at undersøge.

”Vores overordnede hypotese er, at gevinsterne ved nye behandlinger og sundhedsteknologier er ulige fordelt. I kraft af bl.a. forskelle i adfærd hos patienter og læger spredes nye behandlinger i et forskelligt tempo til forskellige grupper i samfundet. Det bidrager til at øge gabet i sundhed og dødelighed,” siger Mette Gørtz, lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Projekt er ét af tre projekter, der netop har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Et andet af projekterne vil undersøge samfundsøkonomiske og sundhedsmæssige effekter af forskning i sundhed, mens det tredje projekt har fokus på den socioøkonomiske betydning af forløbsprogrammer i Danmark.

De tre bevillinger er givet i Novo Nordisk Fondens samfundsvidenskabelige forskningsprogram: Samfundsøkonomiske effekter af forskning i Danmark, der i år uddeles for anden gang. Dette års tema for programmet er styrkelse af evidensbaseret viden om samfundsøkonomiske effekter af forskning i sundhed og sygdom på forskellige niveauer.

”Med disse tre bevillinger ønsker vi at bidrage til udviklingen af ny viden om de økonomiske effekter af sundhedssystemer og deres prioriteter til gavn for patienterne og sundheden i samfundet. Jeg vil gerne lykønske bevillingsmodtagerne og ser frem til følge de tre innovative projekter over de kommende år,” siger Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden.

OM PROJEKTERNE:

Projekttitel: Adfærdstilpasninger til sundhedsinnovationer og konsekvenserne for socioøkonomiske forhold
Bevillingsmodtager: Mette Gørtz, lektor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet.
Beskrivelse: Ulighed i sundhed har været stigende over de seneste årtier. Trods stigende sundhedsudgifter og en øget bevidsthed om forebyggelse er gevinsterne ved nye og bedre behandlinger i sundhed imidlertid ulige fordelt. En fremherskende forklaring er, at folk med højere indkomster og bedre uddannelse er hurtigere til at tage nye sundhedsteknologier til sig end andre. Nye sundhedsteknologier gavner således i højere grad de veluddannede og øger dermed uligheden i sundhed. Det udgør en presserende udfordring for samfundet.

Projektet ønsker at besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvordan omdannes innovationer i sundhed til samfundsøkonomiske effekter?
  2. Hvilken betydning har innovationer i sundhed og patienters adfærd for uligheden i dødelighed på tværs af indkomstgrupper?
  3. Hvilke mekanismer kan forklare, hvorfor vi observerer en sammenhæng mellem uddannelse og sundhed?

 

Projekttitel: Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter
Bevillingsmodtager: Mickael Bech, professor, direktør, KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
Beskrivelse: I dette projekt evalueres de socioøkonomiske effekter af forskellige politikker, som samler, integrerer og omsætter forskning i sundhed til bedre behandling af patienter. Projektet fokuserer på tre overordnede politikker: specialeplanlægning, kliniske retningslinjer og opbygning af forskningskapacitet på hospitalerne. Der benyttes både kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge forskningsspørgsmålene. I de kvalitative undersøgelser udvælges tre hospitaler, som vil blive underlagt dybdegående etnografiske feltstudier og interviews med forskellige typer af medarbejdere. De kvantitative undersøgelser er effektstudier, hvor der benyttes registerdata.

”Forskning i sundhed og sygdomme kan være afgørende for befolkningens livskvalitet, og det kan måske også spare samfundet for penge, fordi man via forskningen finder nogle mere effektive behandlingsmetoder. Hidtil har man ikke forsket ret meget i forskningens effekter. Sammen med vores engelske kolleger vil vi bidrage med forskning om, hvordan viden oversættes til praksis,” siger Mickael Bech.

 

Projekttitel: Lighed og den socioøkonomiske betydning af forløbsprogrammer i Danmark
Bevillingsmodtager: Karsten Vrangbæk, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Beskrivelse: Dette projekt retter sig mod to vigtige sundhedsøkonomiske udfordringer. For det første analyseres betydningen af komplekse forløbsprogrammer. Forløbsprogrammer er et landsdækkende, tværfagligt og tværsektorielt koncept for udvikling af systematiske og evidensbaserede behandlingsforløb. Der er på baggrund af en generisk model for forløbsprogrammer udarbejdet detaljerede forløbsbeskrivelser for en række kroniske lidelser inklusiv diabetes, lænde/ryg, hjertesygdomme, KOL, skizofreni og kræftrehabilitering. Sådanne tværgående interventioner har stor betydning, men de repræsenterer også en udfordring i forhold til traditionelle evalueringsteknikker. Projektet analyserer tilblivelsen og implementeringen af forløbsprogrammer i Danmark. Dernæst vurderes deres effekt for udvalgte patientgrupper ved hjælp af sundhedsregistre og survey-data.

Projektets andet hovedsigte er at sætte fokus på lighed i de sundhedsmæssige effekter som en del af den sundhedsøkonomiske vurdering af forløbsprogrammer. Mens sundhedsøkonomien er god til at vurdere omkostningseffektivitet, så er den mindre veludviklet i forhold til at vurdere, om nye behandlingsformer har lige gode effekter for forskellige patientgrupper.

”Projektet vil demonstrere, hvordan lighed kan indgå som en del af den sundhedsøkonomiske evalueringsteori, og hvordan dette kan påvirke vurderingen af sundhedsinterventioner. Samlet set giver projektet et grundigt og nyskabende input til vurdering af de socioøkonomiske effekter ved anvendelse af sundhedsforskning til udvikling og implementering af forløbsprogrammer for store sygdomsgrupper i Danmark,” siger Karsten Vrangbæk.

 

YDERLIGERE INFORMATION:

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]