Ansøg om midler

Styrket indsats over for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland

Ny ambitiøs indsats skal sikre, at mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme kan tilbydes forskningsbaseret behandling og forebyggelse på højeste niveau, uanset hvor i Grønland de bor.

Projekt data

Projekt website

Novo Nordisk Fonden og Grønlands Selvstyre har indgået et langsigtet samarbejde om at styrke forebyggelse og behandling af diabetes og andre udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland.

Visionen for indsatsen er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle mennesker i hele landet med diabetes og udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme samt at bidrage til en sammenhængende behandlingsindsats.

Type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme er ligesom i flere andre lande i verden i hastig vækst i Grønland. I dag er der ca. 6.500 patienter med diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk, og tallet forventes at stige med mere end 40 pct. til ca. 9.300 patienter i 2030. En stor andel vil være multisyge og modtage behandling for flere sygdomme.

Hovedtiltaget i samarbejdet er etableringen af Steno Diabetes Center Grønland, som skal være et landsdækkende videns-, udviklings- og ambulant behandlingscenter. Steno Diabetes Center Grønland integreres i den eksisterende struktur i Det grønlandske Sundhedsvæsen. Centret skal være drivkraft for udvikling af nye behandlingsmuligheder og styrkelse af forskning. Indsatserne er målrettet:

  • Behandling og patientuddannelse: Den samlede behandlingsindsats og patientuddannelse skal i tæt samarbejde med sundhedsregionerne styrkes i hele Grønland. Forebyggelse af komplikationer til diabetes og et sammenhængende individuelt tilpasset tilbud til patienter med flere sygdomme står centralt i denne indsats.
  • Forskning: De eksisterende forskningsindsatser og -miljøer konsolideres og videreudvikles. Ambitionen er at udvikle et internationalt og arktisk funderet forsknings- og uddannelsesmiljø, som er kendetegnet ved et nært samspil mellem forskning og praksis.
  • Tværgående samarbejde og forebyggelse: Centret skal drive og udvikle projekter, der understøtter et stærkt tværfagligt og tværgående samarbejde med bl.a. kommuner om forebyggelse af type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme. Et særligt indsatsområde vil i denne sammenhæng være forebyggelse målrettet overvægtige børn.

På grund af Grønlands geografi og til tider vanskelige vejrforhold er anvendelsen af telemedicin en helt afgørende forudsætning for at sikre, at alle i landet får adgang til de indsatser, der udvikles og tilbydes af centret. Steno Diabetes Center Grønland skal derfor styrke og udvikle den telemedicinske infrastruktur.

En styrket behandlingsindsats med det beskrevne ambitionsniveau forudsætter også, at der arbejdes målrettet og struktureret med kompetenceudvikling af alle involverede personer. Centret skal være drivkraften bag en styrket kompetenceudvikling af ansatte i sundhedsvæsenet og udvikle projekter og tilbud målrettet ansatte i kommunerne.

Novo Nordisk Fonden har i 2020 bevilget 382 mio. kr. i støtte til den styrkede indsats over en 10-årig periode. Bevillingen kommer efter, at Novo Nordisk Fonden siden 2016 har bevilget i alt 7,4 mia. kr. til etablering af Steno-centre i alle fem danske regioner.

I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 3 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden, og i 2017 bevilgede fonden hhv. 1,4 mia. til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus i Region Midtjylland, 1,4 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Odense i Region Syddanmark samt 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland. Endelig godkendte fonden i 2018 en bevilling på 0,8 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland i Region Sjælland.