Ansøg om midler

Børn, Sundhed og Bevægelse

Kald åbner
18 January 2022
Kald lukker
20 April 2022 12:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
September 2022
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme en sund fysisk og mental udvikling blandt børn og unge i alderen 3-16 år i Danmark ved at begrænse stillesiddende adfærd samt fastholde og fremme bevægelse og fysisk aktivitet i aldersgruppen. Fonden ønsker derfor at støtte projekter, der søger at øge børn og unges bevægelse og fysisk aktivitet. Samtidig opfordrer vi til at integrere andre sundhedsfremmende elementer fx søvn, mad og trivsel i projekter om bevægelse og fysisk aktivitet, så der skabes holistiske og tværfaglige projekter. Formålet med dette opslag er at støtte offentlige institutioner, non-profit organisationer og forskere i at engagere sig i evidensbaserede og innovative tilgange på tværs af sektorer for at øge niveauet for fysisk aktivitet og fremme sundhed i målgruppen og samtidig adressere social ulighed og inklusion af målgrupper i størst risiko for stillesiddende adfærd.

 

Formålet med opslaget er også at støtte projekter, hvor forskning og praksis mødes og sammen udvikler løsninger baseret på bedst tilgængelige viden på en måde, der realistisk og langvarigt kan fungere i praksis, og som genererer og deler viden og evidens. Alle projekter, der ansøger om støtte, skal således have forskning som en integreret del af projektet eller indeholde en grundig evalueringsplan med henblik på at kunne dokumentere effekt og læring, samt identificere potentiale for implementering og skalering.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 60 million

Kontakt

Baggrund

Blot et mindretal af danske børn og unge opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen af moderat til høj intensitet. Fx når kun 26% af de 11-15-årige op på de daglige 60 minutters aktivitet med den anbefalede intensitet. Samtidig har børn og unge generelt mange timer med stillesiddende aktiviteter – ofte foran en skærm. Det gælder både i hverdagen og i weekenden. Verdenssundhedsorganisationen WHO og de canadiske myndigheder har for nyligt opdateret anbefalingerne for bevægelse, der for alle aldersgrupper inkluderer et 24-timers perspektiv med en anbefalet balance mellem bevægelse, søvn og stillesiddende aktiviteter, hvilket understreger vigtigheden af fx også at få tilstrækkelig søvn af god kvalitet.

Der er stor social ulighed i sundhed i Danmark. Børn fra mindre ressourcestærke familier er mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt og har oftere overvægt. Der er tale om en social gradient, hvor forældres uddannelsesniveau har betydning for børns sundhed. Jo længere uddannelse forældre har, jo mere sundhedsfremmende adfærd gør sig gældende for børn inden for både bevægelse og madvaner samt sund vægtudvikling.

Et øget aktivitetsniveau blandt børn og unge er blevet sat i forbindelse med en række vigtige parametre for sundhed, fx bedre mental sundhed, bedre motorisk udvikling, lavere talje-omkreds, øget knogle- og muskelstyrke, og til en vis grad forbedrede akademiske færdigheder. Interventioner, der stimulerer til mere bevægelse og fysisk aktivitet er derfor ikke kun sandsynlige drivkræfter for at opnå en sund vægtudvikling, men kan også medføre andre positive effekter, der er relateret til sundhed og udvikling i barndommen.

Projektfelt

Novo Nordisk Fonden vil støtte implementerings- og udviklingsprojekter, der fremmer bevægelse blandt børn og unge på 3-16 år. Projekter kan være rettet mod den generelle målgruppe af 3-16-årige, men skal i så fald aktivt adressere social ulighed samt inkludere overvejelser om, hvordan projektet kan fremme lighed i sundhed. Projekter kan også være specifikt målrettet grupper af børn og unge i særlig risiko for at have et lavt aktivitetsniveau, såsom etniske minoritetsgrupper eller børn og unge i udsatte positioner. Projekter kan vælge at arbejde med hele den definerede aldersgruppe eller med dele af den.

Der kan søges om støtte til projekter med fokus på at nedsætte børn og unges stillesiddende aktiviteter ved at øge bevægelse og fysisk aktivitet. Projekterne kan fx have fokus på at undersøge og afprøve innovative tilgange, der kan føre til et mere fysisk aktivt hverdagsliv blandt børn og unge, arbejde med børns bevægelse og sundhed i et 24-timers perspektiv eller på anden måde øge det fysiske aktivitetsniveau i gruppen af 3-16-årige. Der kan også søges om støtte til forskningsmæssig evaluering, videreudvikling og/eller skalering af eksisterende indsatser, der har vist lovende resultater. Alle projekter skal indeholde integreret forskning eller grundig evaluering, som skal beskrives i ansøgningen.

Der kan søges om støtte til udvikling af metoder og indsatser, til materialer m.v. og til ressourcer til understøttelse af kommunale og lokale initiativer (i dagtilbud, skoler, fritidsklubber, foreninger m.v.), der har fokus på at fremme et aktivt blandt børn og unge. Projekter kan også inkludere fokus på søvn, madvaner og trivsel, men det er ikke et krav.

Multikomponente indsatser, som ud fra eksisterende evidensgrundlag tyder på at have større mulighed for succes, vil blive foretrukket.

Projekter kan arbejde direkte med børn og/eller med voksne omkring børnene, fx medarbejdere, frivillige og forældre. Novo Nordisk Fonden opfordrer ansøgere til at arbejde involverende med relevante aktører og målgrupper for projektet.

Støtte

Der er samlet DKK 60 mio. til uddeling i 2022.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 3.000.000 og 10.000.000 til indsatser med en varighed på 2-5 år. Projekter kan tidligst starte fra d. 1. september 2022.
Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. Novo Nordisk Fonden ser gerne, at flere ansøgere med interesser på området søger sammen således, at der skabes grobund for bredtfavnende og bæredygtige løsninger.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelses- og vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark.

Private virksomheder kan ikke ansøge om støtte via dette opslag, men kan godt være samarbejdspartner i projekter.

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen (se ansøgningsvejledningen).

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • Lønmidler til ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af professionelle til udvikling og/eller deltagelse i projekter.
 • Driftsudgifter, dvs. direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr.
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet.
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter direkte relateret til det ansøgte projekt.
 • Projektevaluering og (følge)forskning.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme og vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk. Ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evalueringen af ansøgningen.
Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om processen. Se vejledning her.
Hvis du oplever tekniske udfordringer med NORMA, kontakt da [email protected].

Evalueringskriterier

Ansøgninger vurderes af Novo Nordisk Fondens Komite for Børn, Sundhed og Bevægelse ud fra følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål og projektfelt
 • Relevans, kvalitet og vigtighed af det foreslåede projekt, herunder projektets afsæt i eksisterende viden på området
 • Projektets potentiale for forankring (fx samarbejde eller partnerskaber med eksisterende institutioner og etablerede aktører) og skalerbarhed (fx hvor stor og relevant en målgruppe, man når med projektet)
 • Den samlede projektplans soliditet og gennemførlighed – herunder plan for evaluering, forventet genereret viden og vidensdeling
 • Hovedansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Kvalifikationer i det samlede partnerskab, herunder forskningsmæssige (herunder også forskningsmæssig publicering) og praksisorienterede kvalifikationer til understøttelse af opslagets formål

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.