Ansøg om midler

Børn, Sundhed og Bevægelse

Kald åbner
29 January 2020
Kald lukker
31 March 2020 1:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Juni 2020
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme en sund udvikling blandt børn i alderen 10-15 år ved at nedsætte stillesiddende adfærd samt fastholde og fremme bevægelse og fysisk aktivitet i aldersgruppen. Fonden ønsker derfor at støtte projekter, der søger nye veje i forhold til at øge børn og unges engagement i bevægelse og fysisk aktivitet. Formålet med dette opslag er at støtte offentlige institutioner, non-profit organisationer og forskere i at engagere sig i evidensbaserede og innovative tilgange på tværs af sektorer for at øge niveauet for fysisk aktivitet i målgruppen.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 60 mio

Lokation

Denmark

Kontakt

For grant inquiries
Maja Lund
Senior Project Manager
+45 6024 3807 [email protected]

Baggrund

Blot et mindretal af danske børn og unge opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen af moderat til høj intensitet. Nye tal viser fx, at kun 26% af de 11-15 årige når op på de daglige 60 minutters aktivitet med den angivne intensitet. Samtidig har børn og unge mange timer med stillesiddende adfærd – ofte foran en skærm. Det gælder både i hverdagen og i weekenden.
Et forbedret aktivitetsniveau blandt børn og unge er blevet forbundet med en række vigtige parametre f.eks. talje-omkreds, knogle- og muskelstyrke, motorisk udvikling, positive mentale sundhedsresultater og til en vis grad forbedrede akademiske færdigheder f.eks. matematisk præstation. Interventioner, der stimulerer bevægelse og fysisk aktivitet, er derfor ikke kun sandsynlige drivkræfter for at opnå en sund vægtudvikling, men kan også føre til andre positive resultater, der er relateret til sundhed og udvikling i barndommen.

Projektfelt

Der kan søges om støtte til projekter med fokus på at nedsætte store børn og unges stillesiddende aktiviteter ved at øge bevægelse og fysisk aktivitet. Projekterne kan fx have fokus på at undersøge og afprøve nye tiltag og innovative tilgange, der kan føre til et mere fysisk aktivt hverdagsliv blandt børn og unge, eller på anden måde øge det fysiske aktivitetsniveau i gruppen af 10-15-årige. Der kan søges om støtte til udvikling af metoder og indsatser, til materialer m.v. og ressourcer til understøttelse af kommunale og lokale initiativer (skoler, fritidsklubber, foreninger m.v.), der har fokus på at fremme en aktiv livsstil blandt børn og unge.
Projekterne kan være rettet mod den generelle målgruppe af 10-15-årige eller mod udvalgte dele heraf – herunder gerne grupper af børn og unge i særlig risiko for at have et lavt aktivitetsniveau, så som etniske minoritetsgrupper, teenagepiger eller socialt udsatte børn og unge.

Støtte

Der er samlet DKK 60 mio. til uddeling i foråret 2020. Der kan søges om to former for bevillinger:

 • Bevillinger til afprøvning eller videreførelse af vidensbaserede indsatser i kommunalt, privat eller frivilligt regi. Der kan søges mellem DKK 500.000-3.000.000 til sådanne indsatser. Det forudsættes, at indsatserne evalueres grundigt og at mindst 10% af budgettet afsættes til dette formål.
 • Forskningsbevillinger til udvikling, test, implementering og/eller forskningsmæssig evaluering af indsatser. Der kan søges mellem DKK 3.000.000 og 10.000.000 til sådanne projekter.

Begge former for projekter kan have projektperioder på op til 5 år.

Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet.
Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. Novo Nordisk Fonden ser gerne, at flere ansøgere med interesser på området søger sammen således, at der skabes grobund for bredtfavnende og bæredygtige løsninger. Fx kan kommunale institutioner ansøge sammen med lokale foreninger eller kommuner kan søge om projekter, der går på tværs af enheder og forvaltninger.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelses- og vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark.
Private virksomheder kan ikke søge i denne ansøgningsrunde.
Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen (se ansøgningsvejledningen).
Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • Lønmidler til ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af professionelle til udvikling og/eller deltagelse i projekter.
 • Driftsudgifter, hvilket vil sige direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr.
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet.
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på værtsinstitutionen.
 • Projektevaluering.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk. Ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evalueringen af ansøgningen.
Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Se vejledning her.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vurderes af Novo Nordisk Fondens Komite for Børn, Sundhed og Bevægelse ud fra følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, herunder projektets afsæt i eksisterende viden på området
 • Projektets faglige kvalitet, originalitet, potentiale for forankring og skalerbarhed
 • Den samlede projektplans soliditet og gennemførlighed – herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.