Ansøg om midler

Integrerede Social- og Sundhedsindsatser for Børn

Kald åbner
5 April 2022
Kald lukker
15 September 2022 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
December 2022
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at bekæmpe ulighed i sundhed blandt børn i Danmark. Fonden vil derfor støtte innovative projekter af høj kvalitet, der sigter mod at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet i indsatser for børn i sårbare positioner i Danmark. Formålet med opslaget er at inspirere til tværsektorielt samarbejde. Det kan f.eks. ske ved at prioritere og indarbejde sunde madvaner, bevægelse eller mental sundhed i eksisterende sociale indsatser målrettet børn eller inkludere børn i sårbare positioner og tage højde for sociale udfordringer i eksisterende sundhedsfremmende indsatser.

I den forbindelse ønsker Fonden at støtte samarbejder mellem sociale aktører og aktører fra sundheds- og forebyggelsessektoren. De tværsektorielle samarbejder kan sikre, at børn i sårbare positioner får gavn af sundhedsfremmende tilbud i deres hverdag. Løsningerne bør integreres og forankres i eksisterende strukturer på en måde, der danner grundlag for bæredygtige løsninger og tager højde for den kompleksitet, som sundhedsfremme og sociale udfordringer kan medføre.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 20 million

Lokation

Denmark

Komite

Komite for ulighed i sundhed

Kontakt

Baggrund

Der er stor social ulighed i sundhed i Danmark. Børn fra mindre ressourcestærke familier er mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt, har oftere overvægt og oplever oftere mental mistrivsel. I gennemsnit har 18 procent af danske børn overvægt, når de forlader grundskolen, men blandt børn i sårbare positioner er det 33 procent. Børn af forældre med lavere indkomst og kortere uddannelse rammes desuden oftere af ensomhed og mobning. Børn i sårbare positioner har ofte komplekse og omskiftelige år i barndommen med udfordringer både i og uden for hjemmet.

Sociale organisationer er allerede i tæt kontakt med børn fra de mest sårbare grupper i samfundet. Samtidig har sundhedsfremmende initiativer stor erfaring med at skabe rammen om en sund hverdag for børn i Danmark, men kan opleve udfordringer med at nå børn i de mest sårbare positioner. Samarbejde mellem de to sektorer giver derfor en unik mulighed for at gøre en positiv forskel for børns sundhed og samtidig håndtere andre alvorlige omstændigheder.

Opslaget opfordrer til nye tilgange og samarbejder mellem den sociale sektor og sundhedssektoren. Målsætningen er at fremme sundhed for de børn, der har mest brug for det.

Non-profit organisationer og offentlige institutioner kan ansøge om støtte via dette opslag – helst i tværsektorielt og tværfagligt samarbejde med andre aktører.

Projektfelt

Der kan søges om støtte til projekter med fokus på at integrere elementer fra både social- og sundhedsområdet i indsatser og eksisterende strukturer for børn i Danmark. Projekter kan fokusere på at udvikle, teste, implementere og/eller evaluere initiativer, der sigter mod at fremme sundhed blandt børn og unge i sårbare positioner. Sundhed skal forstås som fysisk såvel som mental sundhed – og meget gerne begge dele. Projekter kan også være nye indsatser, hvor det er vigtigt at overveje projektets levedygtighed og mulighed for forankring.

Målgruppen er børn og unge i sårbare positioner. Projekterne skal gøre konkret forskel for målgruppen. Projekterne kan arbejde direkte med børnene og/eller med medarbejdere, frivillige og familier omkring børnene. Det kan f.eks. være i regi af foreninger, kommuner, sociale tilbud, fritidstilbud, sportsklubber, sommerlejre osv.

Der kan søges om støtte til udvikling af metoder, initiativer og materialer samt til ressourcer og lønninger relateret til projektet. Projekter kan omfatte sociale indsatser med integrerede sundhedselementer eller sundhedsindsatser med integrerede sociale elementer for børn og unge i sårbare positioner.

Støtte

Der er i alt op til DKK 20 mio. til uddeling i 2022.

Der kan søges om bevillinger på mellem DKK 1.000.000 og 5.000.000 til indsatser med en varighed på 1-5 år.

Ansøgninger, som falder uden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, vil ikke blive behandlet.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en klart defineret del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. I tilfælde af det sidste skal hele projektet, dets partnere og dets totale budget angives i ansøgningen, og det skal tydeliggøres, hvilken del der søges støtte af Novo Nordisk Fonden til.

Novo Nordisk Fonden ser gerne, at flere ansøgere med interesser og kompetencer på området søger sammen således, at der skabes grobund for bredtfavnende og bæredygtige løsninger.

Alle projekter, der ansøger om støtte, skal indeholde en grundig evalueringsplan med henblik på at kunne dokumentere effekt og læring samt identificere potentiale for implementering og skalering. Fonden støtter evalueringskomponenter som en del af det samlede budget med mulighed for, at evalueringen udføres af en ekstern evaluator.

Forudsætninger

I løbet af bevillingsperioden skal hovedansøger være leder eller projektleder i en non-profit organisation eller offentlig institution i Danmark.

Projekter, der oprettes i partnerskaber på tværs af den sociale sektor og sundhedssektoren, vil blive foretrukket.

Private virksomheder kan ikke ansøge om støtte via dette opslag, men kan godt være samarbejdspartner i projekter.

Eventuelle medansøgere eller samarbejdspartnere skal være anført i ansøgningen.

Ansøgere kan søge om støtte til følgende udgifter:

 • Løn til ansøgere eller projektdeltagere tilknyttet projektet (på alle niveauer) inklusiv projektledelse.
 • Løn til Ph.d.-studerende (inklusiv studiegebyr på op til DKK 80.000 om året, som skal angives i budgettet)
 • Løn til konsulenter tilknyttet projektet.
 • Driftsudgifter, såsom direkte udgifter til udvikling, drift og gennemførelse af projektet, herunder materialer og udstyr.
 • Formidling af resultater, fx konferencer, publikationer og anden vidensdeling (op til DKK 25.000 om året).
 • Administrationsbidrag på op til 5% af og inkluderet i det samlede budget for administrationsomkostninger, der er direkte relateret til projektet.

Fonden tildeler ikke støtte til:

 • Kommercielle aktiviteter
 • Bygninger
 • Overhead (såsom husleje, el, vand og vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk. Ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evalueringen af ansøgningen.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Se vejledning her.

Novo Nordisk Fonden inviterer til netværksmøde for interesserede aktører mandag d. 16. maj kl. 15:00-17:00. Her vil der være mulighed for at møde andre aktører på området og finde inspiration til tværsektorielt samarbejde. Ved mødet vil du blive præsenteret for ansøgningsrunden ”Integrerede social- og sundhedsindsatser for børn”, medlemmer af bedømmelseskomiteen samt tidligere bevillingsmodtagere. Mødet vil starte med oplæg om ansøgningsrunden og Fonden med mulighed for at stille spørgsmål. Derefter bydes der på kaffe og mulighed for at mødes på tværs.

Mødet afholdes i Fondens lokaler på Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Der vil desuden være mulighed for online deltagelse i den første del af mødet, kl. 15:00-16:00. Tilmelding skal ske senest d. 9. maj 2022 via dette link: Tilmeld dig her.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vurderes af Novo Nordisk Fondens Komite for Integrerede Social- og Sundhedsindsatser for Børn ud fra følgende kriterier (ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål.
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, herunder projektets afsæt i eksisterende viden på området.
 • Projektets faglige kvalitet, potentiale for forankring og skalérbarhed.
 • Den samlede projektplans soliditet og gennemførlighed – herunder plan for evaluering og vidensdeling.
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.