Ansøg om midler

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling

Kald åbner
7 February 2019
Kald lukker
13 March 2019 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
June 2019
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 3 million per grant

Lokation

Denmark

Komite

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

Kontakt

Forudsætninger 

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling i det danske rigsfællesskab. 

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark (værtsinstitution).  

Private virksomheder kan ikke søge i denne ansøgningsrunde.

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen (se ansøgningsvejledningen). 

Projektfelt

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning og formidling af naturvidenskab. 

Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark. Eksempelvis kan der søges om støtte til udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til STEM-undervisning eller til sciencekonkurrencer, talenttilbud og udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. 

Formidlingsprojekter kan være rettet mod børn, unge og/eller mod den brede befolkning. Der kan fx søges om støtte til naturvidenskabelige aktivitetscentre, sommerskoler, videnskabsformidling og offentlig debat. 

Støtte 

Der er i alt op til DKK 25 mio. til uddeling i foråret 2019 til projektbevillinger på DKK 100.000-3.000.000 på op til 5 års varighed. 

Ansøgninger, som falder uden for denne ramme, vil ikke blive behandlet.  

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. 

Man kan kun være hovedansøger eller medansøger på én ansøgning i denne ansøgningsrunde.  

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet: 

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.  
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter. 
 • Driftsudgifter. Det vil sige direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr. 
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet. 
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på værtsinstitutionen. 
 • Evaluering i forbindelse med udviklingsprojektet. 

Støtte gives ikke til: 

 • Kommercielle formål 
 • Bygninger 
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse) 

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet. 

Ansøgningsproces 

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (NORMA). Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.  

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Se vejledning her.

Evalueringskriterier 

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier: 

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

 

Præsentation fra informationsmøderne i Aarhus, København og Odense februar 2019 kan findes her.

Q&A til opslaget kan findes her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.