Ansøg om midler

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer – 2023

Kald åbner
7 June 2023
Kald lukker
31 August 2023 4:00pm (CEST)
Tidspunkt for afgørelse
December 2023
Tilbagevendende kald
June 2024
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 Million per grant

Lokation

Denmark

Komite

Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling

Kontakt

Contact regarding content: Thomas Dyreborg Andersen. Contact regarding application/NORMA: Caroline Bjerring.
Thomas Dyreborg Andersen
Project Manager
+45 7730 1501 [email protected]
Caroline Bjerring
Grant Manager
+45 2830 9687 [email protected]

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og oplevelser med naturvidenskab og teknologi i fritiden. Det gælder også støtte til projekter med fokus på bæredygtighed, klima, energiproduktion og sundhed.

Uddannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Det er desuden muligt at inkludere lærer- og pædagogstuderende i projekter, såfremt disse retter sig mod praksissamarbejde med dagtilbud og/eller grundskoler.

Eksempelvis kan der søges om støtte til:

 • Udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til sciencepædagogik samt undervisning i naturfaglige og naturvidenskabelige fag, herunder matematik
 • Sciencekonkurrencer, talenttilbud samt aktiviteter, der er målrettet specifikke børne- og elevgrupper
 • Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier inden for naturfagsdidaktik skal forskningen være forankret på et universitet eller en professionshøjskole i Danmark.

Fritidsprojekter kan være rettet mod børn, unge, familier og/eller den brede befolkning. Der kan fx søges om støtte til naturvidenskabelige aktivitetscentre, museer, fritidstilbud eller sommerskoler.

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab.

Private virksomheder og producenter kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution.

Der er tre opslag inden for uddannelse og formidling i 2023: Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer, Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi, samt Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser. Man kan kun være hovedansøger på en ansøgning i et af de tre opslag. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi eller Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Læs mere om generelle regler for ansøgninger i ansøgningsvejledningen.

Støtte

Der er i alt op til DKK 70 mio. til uddeling i efteråret 2023 til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af pædagog- og lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter.
 • Fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på universiteter og professionshøjskoler kan søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et udviklingsprojekt, hvis projektet rækker ud over deres stillingsbeskrivelse (fx udvikling af undervisningsmateriale til målgrupper uden for universitetet/professionshøjskolen).
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr.
 • Transportudgifter relateret til projektet, fx i forbindelse med konference, workshopdeltagelse eller vidensdeling af resultater fra projektet.
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet.
 • Evaluering og følgeforskning i forbindelse med projekter.
 • Ekstern revision, hvis den administrerende institution ikke er underlagt løbende offentlig revision. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre ekstern revision i bevillingsperioden.
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Læs i ansøgningsvejledningen, hvilke projektudgifter, der kan søges om støtte til.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål.
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet.
 • Projektets faglige kvalitet.
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer.
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling.
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling.
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet.
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse.
 • Hvor relevant: Forskningshøjde og forskningsmiljø.

Vejledning

Læs ‘Information og vejledning til ansøgere‘ med yderligere information om opslag og ansøgningsproces.

Se tidligere bevillingsmodtagere her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.