Ansøg om midler

Projektstøtte til studier i sammenhængende behandlingsforløb

Kald åbner
24 November 2022
Kald lukker
21 March 2023 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
July 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Programmets formål er at støtte forskningsbaserede projekter, der, inden for rammerne af det eksisterende sundhedssystem, sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet i Danmark, oplevet fra et patient- og  borgerperspektiv. Derudover er formålet, igennem forskningssamarbejder på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, at skabe evidensbaseret viden om hvordan nye og optimerede patientforløb og løsninger kan testes og implementeres.

Der vil være fokus på forløb med gentagne kontakter til sundhedssystemet på alle niveauer, f.eks. for patienter med kroniske sygdomme og hyppige interaktioner med sundhedssystemet. Desuden er der særlig fokus på projekter, der samarbejder på tværs af sundhedsvæsenets sektorer med bred involvering af forskellige aktører og faggrupper. Dette er ikke et krav, men vil være en klar fordel for at kunne indfri formålet med programmet.

Projekter kan adressere følgende emner (listen er ikke udtømmende):

 • Sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer i sundhedssystemet.
 • Betydning af incitamentsstrukturer i det danske sundhedssystem for sammenhængende behandlings- og patientforløb.
 • Patienternes forventninger til sammenhæng i sundhedssystemet, herunder oplevelse af sektorovergange.
 • Udvikling af behandlingsforløb med inddragelse af patienter og pårørende.
 • Implementering af viden på tværs af sektorer inden for sundhedssystemet.
 • Anvendelse af nye teknologier og digitale løsninger som kan forbedre sammenhængen i behandlingsforløb.
 • Civilsamfundets rolle i patienters håndtering af kroniske sygdomme.
 • Udveksling af data/viden mellem aktører i sundhedssystemet – barrierer og muligheder.
 • Ulighed i sundhed og betydningen heraf for sammenhængende patientforløb.

Projektet kan være selvstændigt, tidsmæssigt afgrænset til projektperioden for dette opslag, eller det kan fungere som en forlængelse af allerede igangsatte projekter, f.eks. støttet via NNF’s eksplorative studier i sammenhængende behandlingsforløb.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 mio.

Lokation

Denmark

Karrieretrin

Clinicians & Nurses, Postdoctoral fellowships, Research Leaders (Established/Prof.), Research Leaders (junior/non-tenured), Research Leaders (Mid-career/Associate Prof.)

Komite

Komite for “Coherence in Health Care”

Kontakt

For grant inquiries
Eugenia Krasnopjorova
Grant Manager
[email protected]

Forudsætninger

 • Projektgruppen skal bestå af en hovedansøger og 1 til 3 medansøgere.
 • Ph.d. studerende kan ikke være hovedansøger.
 • Hovedansøger og medansøgere skal være ansat ved danske offentlige institutioner eller tilknyttet det danske sundhedsvæsen (f.eks. praktiserende læger, universiteter, hospitaler, kommuner mm.).
 • Projektets tværsektorielle og/eller tværfaglige sigte skal fremgå af ansøgningens indhold såvel som af projektgruppens sammensætning.
 • Der opfordres til at relevante aktører uden for den formelle forskningsverden, f.eks. kommuner, regioner, patientforeninger eller private virksomheder, involveres i projekterne.
 • Mindst en ansøger skal have dokumenteret forskningserfaring svarende til mindst ph.d. niveau.
 • Mindst en ansøger skal have formel tilknytning til et relevant forskningsmiljø på en ikke-kommerciel forskningsinstitution i Danmark.
 • Der skal foreligge støttebreve fra alle ansøgernes arbejdspladser, uanset institutionstype, hvor deres rolle i projektet er beskrevet, inkl. begrundelse af hvorfor projektet er vigtigt for dem. Støttebreve skal være underskrevet af nærmeste leder.

Ansøgning til dette program begrænser ikke mulighederne for at søge andre NNF programmer, eller omvendt.

Støtte

Der er i alt DKK 60 mio. til uddeling til projektbevillinger på op til DKK 6 millioner af op til 4 års varighed.

Ansøgninger under DKK 500.000 vil ikke blive taget i betragtning. Der kan søges om støtte til følgende udgifter:

 • Løn til hovedansøger, medansøgere, forskere, sygeplejersker, forskningstekniker, forskningssekretær, projektkoordinator på administrerende institution. Forskere i faste stillinger kan ikke få midler til egen løn. Dog kan fastansatte forskere søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et projekt, hvis aktiviteterne i projektet rækker ud over deres normale stillingsbeskrivelse.
 • Løn til postdoc forskere.
 • Løn til ph.d. studerende (inkl. studieafgift op til 80.000 kr. årligt, som skal udspecificeres i budgettet).
 • Løn til medarbejdere eller projektkonsulenter på alle stillingsniveauer, herunder projektledelse.
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, implementering og drift af projektet, herunder materialer og mindre udstyr.
 • Samarbejds- og netværksaktiviteter, fx organisering af udvidede møder med andre aktører og grupper (såsom på kursuscentre) for at udvikle og styrke projekter og samarbejde.
 • Rejseudgifter i relation til projektet, fx konference- og workshopdeltagelse og præsentation af forskningsresultater som led i projektet, op til 25.000 kr. pr. budgetår.
 • Publikation af resultater, der stammer fra projektet, op til 25.000 kr. pr. budgetår.
 • Uddannelse, der er relevant for forsknings- og/eller implementeringsaktiviteter.
 • Faglig formidling/videndeling i form af seminarer, symposier eller anden formidling med direkte oprindelse i projektet.
 • Evaluering og følgeforskning i forbindelse med projektet.
 • Omkostninger til underleverandør.
 • Administrationsbidrag (op til 5%).

Ansøgningsproces

Ansøgning skal sendes via Fondens ansøgningssystem NORMA (den grønne ‘Apply’ knap øverst på skærmen) fra den angivne ‘Call opens’ dato. Det er vigtigt at læse ”Vejledningen til ansøgere” grundigt, inden man går i gang, da vejledningen indeholder den fulde tekst om opslaget samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Hent vejledning til ansøgere på engelsk – Information and guidelines for applicants.

Se listen af tidligere modtagere af bevillinger indenfor dette program her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.