Ansøg om midler

Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser – 2023

Kald åbner
7 June 2023
Kald lukker
31 August 2023 2:00pm (CEST)
Tidspunkt for afgørelse
December 2023
Tilbagevendende kald
June 2024
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Formålet med dette opslag er at bidrage til at styrke interessen for og kvaliteten af undervisningen i STEM-fagene på erhvervsuddannelserne (EUD og EUX), således at elevernes kompetencer inden for STEM-fagene styrkes, og de som færdiguddannede kan udøve deres erhverv inden for bæredygtighed og sundhed på et stærkt naturvidenskabeligt og teknisk grundlag. Formålet er endvidere at styrke rekrutteringen af elever til STEM-relaterede erhvervsuddannelser.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 million per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

Contact regarding content: Maj Leth-Espensen. Contact regarding application/NORMA: Julie Krener.
Maj Leth-Espensen
Senior Project Manager
+45 3527 6612 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Projektindhold

Der kan søges om støtte til projekter, som styrker kvaliteten af undervisningen inden for STEM-grundfag og de STEM-relaterede dele af de uddannelsesspecifikke fag på erhvervsuddannelserne (EUD og EUX). Det gælder også støtte til projekter, som kan styrke STEM-fagenes bidrag til den grønne omstilling i samfundet, herunder også inden for bæredygtig fødevareproduktion, klima, energiproduktion og sundhed. Ansøgere kan også søge om støtte til projekter der har til formål at motivere flere unge til at vælge en STEM-relateret erhvervsuddannelse.

Der kan eksempelvis søges om støtte til:

 • Udvikling og implementering af metoder, materiale og ressourcer til STEM-undervisning, herunder til styrkelse af sammenhængen mellem det STEM-faglige indhold i grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag
 • Udviklingsprojekter til kompetenceløft af undervisere inden for STEM-grundfag og de uddannelsesspecifikke fag med STEM-indhold på erhvervsuddannelserne, herunder til styrkelse af helhedsorienteret undervisning og grønt mindset. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt
 • Aktiviteter der har til formål at øge søgning til og gennemførsel af en STEM-relateret erhvervsuddannelse inden for bæredygtighed og sundhed, sciencekonkurrencer og talenttilbud og aktiviteter rettet mod elever inden for de STEM-rettede erhvervsuddannelser

Projektets aktiviteter skal rette sig mod målgrupper i det danske rigsfællesskab.

Der opfordres til, at samarbejde med virksomheder indgår i projekterne.

Forudsætninger

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab.

Private virksomheder kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution.

Der er tre opslag inden for uddannelse og formidling i 2023: Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser, Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer samt Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi. Man kan kun være hovedansøger på en ansøgning i de tre opslag inden for uddannelse og formidling i 2023. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer samt Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi vil ikke blive behandlet i dette opslag.

Læs mere om generelle regler for ansøgninger i ansøgningsvejledningen.

Støtte

Der er i alt op til DKK 20 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.

Der kan i dette opslag søges om støtte til udviklingsprojekter samt til følgeforskning tilknyttet det ansøgte udviklingsprojekt. Opslaget inkluderer ikke rene forskningsprojekter.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse
 • Fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på universiteter og professionshøjskoler kan søge om lønmidler til forskningsmedarbejdere, som ansættes i forbindelse med projektet, men ikke om midler til egen løn. Dog kan fastansatte forskere søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et udviklingsprojekt, hvis projektet rækker ud over deres stillingsbeskrivelse (fx udvikling af undervisningsmateriale til målgrupper uden for universitetet/professionshøjskolen)
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr
 • Transportudgifter relateret til projektet, fx i forbindelse med konference, workshopdeltagelse eller vidensdeling af resultater fra projektet
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet
 • Evaluering og følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekter
 • Ekstern revision, hvis den administrerende institution ikke er underlagt løbende offentlig revision. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre ekstern revision i bevillingsperioden
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Samarbejdende virksomheder kan ikke modtage støtte fra en projektbevilling.

Sprog

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens komite for STEM-erhvervsuddannelser ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt, og hvordan det bygger på eventuel eksisterende viden og initiativer
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
 • Hvor relevant: forskningshøjde og forskningsmiljø

Vejledning

Vejledning med yderligere information om opslag og ansøgningsproces kan tilgås her.

Se tidligere bevillingsmodtagere her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.