Ansøg om midler

Tematisk program i uddannelse og formidling: Projektstøtte til matematik i naturvidenskab og teknologi

Kald åbner
21 June 2019
Kald lukker
10 September 2019 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
November 2019
Application guidelines

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.

Med det tematiske program Matematik i naturvidenskab og teknologi ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke børn og unges matematiske og naturfaglige kompetencer på tværs af STEM-fagene og på langs af uddannelseskæden.

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 million per grant

Lokation

Denmark

Kontakt

For grant inquiries
Sofie Hoxer
Grant Specialist
[email protected]

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med naturvidenskabelig uddannelse og/eller naturvidenskabelig formidling i det danske rigsfællesskab.

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, vidensinstitutioner, foreninger eller kommuner i Danmark (den administrerende institution).

Eventuelle medansøgere og samarbejdspartnere skal være angivet i ansøgningen.

Der er tre opslag i efterårets ansøgningsrunde inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling. Man kan kun være hovedansøger på én ansøgning i ansøgningsrunden. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og formidling eller det tematiske opslag Nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi, vil ikke blive behandlet i dette opslag. Læs mere om generelle regler for ansøgninger i ansøgningsvejledningen.

For at komme i betragtning til et forskningsprojekt eller forskningsstipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer og have tilsagn om husning fra en administrerende institution. Ansøgere til et forskningsstipendium kan ikke samtidig være ansvarlig for et større forskningsprojekt.

Projektfelt

Der kan søges om støtte til projekter, der

 • illustrerer, at matematik bruges til at beskrive fænomener i naturen
 • udvikler børn og unges matematiske og naturfaglige kompetencer
 • integrerer matematik med naturvidenskab og/eller teknologi
  Herunder kan der søges om støtte til projekter inden for STEM-undervisning, naturfagsdidaktisk forskning og matematik i fritiden.

Projekter kan eksempelvis omhandle undervisning i matematisk modellering i science-eksperimenter, matematiske mønstre i naturen, matematikbaseret databehandling og simulering, model-baserede undersøgelser eller mindre børns talforståelse. Projekter kan også i bredere forstand understøtte børn og unges kompetencer inden for datahåndtering, matematik og logik og fx inddrage emner som big data, computational thinking og kodning.

Projekter om matematik i STEM-undervisningen kan være rettet mod dagtilbud, grundskoler eller ungdomsuddannelser i Danmark. Der kan søges om støtte til udvikling og implementering af metoder, materialer og ressourcer til undervisning eller til udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere og pædagoger. Bemærk, at der kun kan søges om støtte til deltagelse i efteruddannelsestilbud, som er udviklet i det ansøgte udviklingsprojekt.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier inden for naturfagsdidaktik skal forskningen være forankret på et universitet eller en professionshøjskole i Danmark.

Projekter, der giver børn og unge læring og oplevelser med matematik i fritiden, er også omfattet af dette opslag.

Støtte

Der er i alt op til DKK 45 mio. til uddeling i efteråret 2019 til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 på op til 6 års varighed.

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere.

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet:

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse.
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af pædagog- og lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter.
 • Fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på universiteter og professionshøjskoler kan søge om lønmidler til forskningsmedarbejdere, som ansættes i forbindelse med projektet, men ikke om midler til egen løn. Dog kan fastansatte forskere søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et udviklingsprojekt, hvis projektet rækker ud over deres stillingsbeskrivelse (fx formidling af naturvidenskabelig forskning eller udvikling af undervisningsmateriale til målgrupper uden for universitetet/professionshøjskolen).
 • Ikke-fastansatte forskere kan søge om et forskningsstipendium til egen løn i op til to år.
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr.
 • Faglig formidling/videndeling i form af konferencer, bøger, artikler og anden formidling med direkte oprindelse i projektet.
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder, skal føre årlig ekstern revision i forbindelse med modtagelse af bevilling.
 • Evaluering og følgeforskning i forbindelse med projekter.

Støtte gives ikke til:

 • Kommercielle formål
 • Bygninger
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse)

Såfremt ansøger har søgt eller opnået medfinansiering fra anden side, skal dette altid fremgå af budgettet.

Ansøgningsproces

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem (”NORMA”). Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen.

Ved forskningsprojekter og forskningsstipendier skal tilsagn om husning uploades til ansøgningen. I tilsagnet skal den administrerende institution bekræfte, at ansøger vil være ansat i bevillingsperioden.

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen i sin helhed, da den indeholder detaljeret information om ansøgningsprocessen. Der er link til vejledningen i boksen ’How to apply’ øverst på siden.

Evalueringskriterier

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for tematisk program i uddannelse og formidling: Matematik i naturvidenskab og teknologi ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet
 • Projektets faglige kvalitet
 • Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling
 • Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet
 • Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse
 • Hvor relevant: Forskningshøjde og forskningsmiljø

Vejledning

Læs mere om opslaget og ansøgningsprocessen i vejledningen.

Se præsentation fra informationsmøderne om efterårets ansøgningsrunde i København og Vejle her.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.