Ansøg om midler

Program for Clinical Research Infrastructure

Danmarks veludviklede elektroniske databaser og registre skaber mange fordele for udførelse af klinisk og epidemiologisk forskning, men der er stadig behov for forbedringer.

Kontakt

Novo Nordisk Fonden

Forbedring af infrastruktur

Danmarks veludviklede elektroniske databaser og registre skaber mange fordele for udførelse af klinisk og epidemiologisk forskning, men der er stadig behov for forbedringer. Et fokusområde identificeret af førende kliniske forskere og hospitalsledere er behovet for forbedrede medicinske databaser og registre, især i forhold til spørgsmål om datakvalitet og -indhold.

Novo Nordisk Fonden har efter international fagfællevurdering tildelt en toårig ​​bevilling på DKK 24.330.250 til Danske Regioner til medfinansiering af Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN). Lundbeckfonden har bevilget et tilsvarende beløb til programmet. Gennem støtte af PROCRIN ønsker fondene at katalysere nye aktiviteter og samarbejder, som vil forbedre den samlede danske infrastruktur vedr. sundhedsdata, der allerede er sat i værk i det offentlige regi.

Formålet med PROCRIN er at styrke forskning i medicinske data gennem udvikling af effektive nationale strukturer og procedurer. Standardisering og optimering af analyserbare sundhedsdata vil øge kliniske forskeres mulighed for at identificere sygdomsfaktorer og behandlingseffekter, hvilket i sidste ende vil gavne kvaliteten af patientbehandling og -sikkerhed.

Et hovedmål er at integrere forskningsresultater i det daglige kliniske arbejde og herved bygge bro mellem forskning of klinisk praksis.

Danske Regioner er bevillingshaver for det samlede program. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er formand for styregruppen, der også tæller Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Regioner, DAK-E og Lægevidenskabelige Selskaber.

PROCRIN består af fem delprogrammer med følgende delprogramansvarlige:

  • Professor Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (videnskabelige leder af programmet)
  • Professor Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet
  • Direktør Paul Daniel Bartels, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
  • Afdelingschef Poul Erik Hansen, Statens Serum Institut
  • Professor Lars Pedersen, Aarhus Universitet

Derudover er de fire klinisk epidemiologiske funktioner ved universitetshospitalerne i Glostrup, Odense, Aalborg og Aarhus en integreret del af programmet.

Programstart er planlagt til den 1. januar 2015.