Ansøg om midler

Strategi og mål

Gennem sine filantropiske aktiviteter og virksomhedsaktiviteter har fonden til formål at levere bidrag, der er til gavn for mennesker og samfund.

Sundhed

Mission: Fremme forskning og innovation, der bidrager til forebyggelse og behandling af kardiometaboliske og smitsomme sygdomme, regenerativ medicin og lighed inden for sundhed

Kardiometaboliske og smitsomme sygdomme er en stigende global udfordring, som medfører en forhøjet dødelighed, der kan forebygges. De to sygdomme påvirker hinanden, og forværres af klimaforandringerne. Derudover resulterer nuværende medicinsk praksis i, at mennesker, der lever med disse sygdomme, ofte oplever ulighed, når det gælder deres sundhed. 

I det sidste århundrede har det været en del af Novo Nordisk Fondens mission at støtte biomedicinsk og klinisk forskning med særligt fokus på diabetes og følgesygdomme. Med udgangspunkt i denne historik vil fonden i det kommende årti udvide sit arbejdsområde og øge sin støtte til forskning i forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme (CMD’er): overvægt, diabetes og hjerte-kar-sygdomme og konsekvenserne af denne gruppe af udbredte og komplekse sygdomme. 

Selv om der i de senere år er sket betydelige fremskridt i forståelsen af ætiologien og behandlingseffekterne af disse tilstande, kan der stadig gøres mere for at forbedre patientfokus og effektiviteten af nye indsatser. For mange af dem er den bedste måde at håndtere dem på at forhindre dem i overhovedet at udvikle sig. Fonden vil støtte udviklingen af nye måder at forstå, diagnosticere, forebygge og behandle disse sygdomme i et translationelt krydsfelt, der spænder over grundforskning og klinisk forskning, og med inddragelse af en bred vifte af kompetencer, metoder og teknologier. Præcisionsmedicin, som er en disciplin under udvikling, er en tilgang, der er meget lovende i forhold til at fremme mere sikre og effektive, rimelige og omkostningseffektive løsninger for den enkelte og for samfundet. Det vil kræve samarbejde på tværs af en bred vifte af interessenter, herunder f.eks. universiteter, det offentlige sundhedssystem, den private sektor og mennesker, hvor sygdom er en del af deres hverdag. 

Den globale Covid-19-pandemi har sat fokus på konsekvenserne af ikke at have et tilstrækkeligt beredskab til at håndtere nye patogener med potentiale for alvorlig sygdom og dødelighed. Risikoen for nye pandemier i fremtiden er stor, og det stigende problem med antimikrobiel resistens peger på et akut behov for at udvikle nye metoder til diagnosticering, forebyggelse og behandling. Fonden vil arbejde for at styrke og uddybe det analytiske, teknologiske og farmakologiske arsenal til bekæmpelse af patogener og vil samarbejde med vigtige interessenter om at støtte forskning og udvikling inden for forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme for at sikre, at vi er bedre forberedt på at tackle fremtidige pandemier. Derudover finder der et vigtigt samspil sted mellem kardiometaboliske sygdomme og smitsomme sygdomme, både hvad angår modtagelighed og alvorlighed, ikke mindst i lyset af klimaforandringerne og den globale opvarmning, og derfor er der et presserende behov for at behandle disse problemstillinger ud fra et videnskabeligt synspunkt. 

Ud over kardiometaboliske og smitsomme sygdomme dukker der nye innovative lægemidler, behandlinger og teknologier som kunstig intelligens og kvantecomputere op. Et af de områder, hvor der er sket store fremskridt, og som har et bredt potentiale, der spænder fra sygdomsforståelse og helbredelse af kroniske lidelser til udvikling af lægemidler, er regenerativ medicin: f.eks. stamcellebaseret videnskab og behandling. Fonden vil fortsætte med at støtte dette område for at skabe en effektiv og produktiv værdikæde fra grundforskningen til den kliniske implementering. 

Ulige forhold inden for sundhedsområdet er et vedvarende globalt problem, der forværrer den eksisterende sygdomsbyrde og udgør en trussel ikke kun for enkeltpersoner og sundhedssystemer, men også for samfundets sociale sammenhængskraft. Håndtering af ulighed i sundhed vil være et tværgående tema for fonden i vores støtte til sundhedsfremmende indsatser, og både tilsigtede og utilsigtede konsekvenser vil blive taget i betragtning. Indsatsen for at mindske uligheder har mange facetter, og fonden vil støtte både målrettede indsatser over for risikogrupper samt universelle forbedringer. Det er vores ambition at bekæmpe ulighed i sundhed i Danmark såvel som globalt, hvor fokus vil være på lav- og mellemindkomstlande. En stigende mulighed for at udnytte data, udvikle banebrydende teknologier og komme i kontakt med patienter og forbrugere vil fremme udviklingen og implementeringen af mere kvalificerede, evidensbaserede og ligeværdige sundhedssystemer.


Bæredygtighed

Mission: Fremme viden samt løsninger, der støtter den grønne omstilling i samfundet

To af de største samfundsudfordringer i dag er kampen imod klimaforandringerne samt spørgsmålet om, hvordan vi kan producere sunde og nærende fødevarer til en stigende verdensbefolkning uden at udtømme vores planets ressourcer. Vi har brug for bæredygtige teknologier og metoder til at forbedre vores fødevaresystemer og udnyttelse af landbrugsarealer.

Over det næste årti vil fonden støtte den grønne omstilling i samfundet ved at fremme forskning og innovation inden for bæredygtigt landbrug, udvikling af mere effektive fødevaresystemer og afbødning af klimaforandringerne, med fokus på indfangning, lagring og genanvendelse af CO2.

Grundlæggende for fondens tilgang på området er, at vi skal blive bedre til at forstå og udnytte de komplekse biologiske systemer, som udgør agroøkosystemer inden for landbruget. Dette indebærer, at vi støtter relevante forskningsdiscipliner, f.eks. afgrødegenetik, datavidenskab, økosystembiologi, mikrobiologi og robotteknologi, såvel som udviklingen af nye teknologier og forvaltningmetoder. Afgrøder og marker vil i fremtiden både kunne bidrage til at afbøde klimaforandringerne og til at opfylde et stigende behov for plantebaseret føde, samtidigt med at hjælpe til at styrke biodiversiteten.

For at vi kan brødføde en stigende verdensbefolkning på en bæredygtig måde, skal proteiner fra husdyrhold i stigende grad erstattes af proteiner fra f.eks. planter og fermenteringsprocesser. Dette kræver en storstilet og fokuseret indsats inden for forskning og udvikling, både i forhold til fødevarevidenskabelig grundforskning og fødevareproduktion, og i forhold til at bedre forstå mekanismerne bag menneskers adfærdsændringer og kostvaner. Et fokus på ændrede kostvaner inkluderer også, at der kigges på kost, der forbedrer menneskers sundhed og bidrager til at forebygge ikke-smitsomme sygdomme.

Op mod en tredjedel af verdens fødevarer går tabt efter høsten. En reduktion i dette fødevarespild vil således have en enorm betydning for fødevaresystemers bæredygtighed og i sidste instans planetens sundhed. Derfor vil forskning og tiltag, der kan bidrage til at nedsætte spild i forbindelse med verdens fødevareproduktion også indgå i fondens initiativer.

En nedbringelse af drivhusgasser i jordens atmosfære er helt central for at vi kan gøre noget ved de globale klimaforandringer. Dette er en kæmpe udfordring, som ikke kan løses gennem en enkelt teknologi men kræver en koordineret indsats, hvor man kombinere flere teknologier, fra fangst af CO2 eller metan ved punktkilder til udvikling af kulstoffattige alternativer til brug i industrielle processer med en høj CO2-udledning, så som cementproduktion. Mange af disse teknologier, som trækker på indsigter fra biologi, kemi og fysik, har et stort potentiale, men befinder sig stadig på et eksperimenterende stadie. For at de kan modnes kræver det en betragtelig indsats i forhold til forskning og udvikling.

Den grønne omstilling af samfundet kræver en global indsats fra mange forskellige aktører. Udfordringerne er nogle af de største, menneskeheden har stået over for, men de kan godt løses. For at lykkes kræver det ikke blot forskning inden for videnskabens kernediscipliner, men også at vi inddrager samfundsvidenskab og det humanistiske discipliner, såvel som et engagement i den offentlige debat, dialog med det politiske system samt støtte til opbygningen af samfundsmæssige kompetencer gennem oplæring og uddannelse.

Mange af fondens initiativer vil være missionsdrevne, med fokus på et specifikt vidensbaseret eller teknologisk mål, hvor der inddrages forskellige videnskabelige discipliner og metoder. En bedre grundlæggende forståelse og anvendelse af biologi vil være et centralt element i mange af fondens fremtidige forskningsinitiativer.

Fondens initiativer inden for bæredygtighed vil knytte forskning og innovation sammen på tværs af akademiske miljøer og industrien, og vil søge at skabe tæt og indgående samarbejde mellem disse sektorer. Ved at kombinere forskningsresultater med Novo Holdings’ investeringsaktiviteter i tilfælde, hvor teknologier er modne til at de kan opskaleres og markederne er klar, har Novo Nordisk Fonden en unik mulighed for at gøre en mærkbar samfundsmæssig forskel.

Life science-økosystemet

Mission: Investere i videnskabelig forskning og innovation, der bidrager til et dansk life science-økosystem i verdensklasse

I næsten et århundrede har Novo Nordisk Fonden støttet grundforskning samt udviklingen af nye teknologier, der har potentiale til at gavne mennesker og samfundet. Med afsæt i dette ønsker fonden at øge sin støtte til opbygningen af et økosystem, der gør det muligt at excellere inden for life science og bæredygtighedsområdet, og dermed bidrage til at vi kan løse nogle af de store udfordringer, samfundet står over for.

Vi ser et life science-økosystem som en dynamisk størrelse, der består af mange indbyrdes afhængige komponenter. Det dækker over grundforskning og innovation inden for lægevidenskab, life science samt naturvidenskab og teknisk videnskab. Det inkluderer teknologiske landvindinger og infrastrukturer, som hjælper forskere i deres arbejde med at gøre nye opdagelser. Det dækker over uddannelse af mennesker fra grundskolen til universitetet i et samfund, der værdsætter videnskab. Desuden involverer det udviklingen af systemer, der understøtter, at nyskabende forskning og ideer omsættes til nye produkter og løsninger gennem start-ups, der bidrager til den økonomiske vækst. Fonden ser diversitet og kreativitet som vitale komponenter i et velfungerende life science-miljø; begge danner forudsætningen for et dynamisk og robust økosystem, der kan bidrage med løsninger til samfundsmæssige udfordringer.

Grundforskning kan skabe den basale viden, der sikrer det samfundsmæssige fremskridt. Den fører til idéer, hvilket skaber nye indsigter, opdagelser, innovation og teknologisk udvikling, hvilket igen baner vejen for løsninger, produkter og andre indsigter til gavn for samfundet.

Frem mod 2030 vil fonden både støtte nysgerrighedsdrevet forskning og forskning som er translationel eller missionsdrevet, ofte med en tværdisciplinær tilgang. Dette kan f.eks. være inden for områder som data videnskab og materiel videnskab, kunstig intelligens, genomforskning, robotteknologi, kvanteteknologi, mikrobiom- og systembiologi. Derudover vil vi bidrage til at etablere samarbejder mellem danske og internationale forskningsgrupper ved universiteterne, for derved at skabe et videnskabeligt miljø i verdensklasse, som understøtter hele life science-økosystemet.

Uddannelse af høj kvalitet er vigtig for at opbygge fremtidens arbejdsstyrke såvel som for at uddanne den næste generation af forskere og i det hele taget øge opmærksomheden om vigtigheden af videnskab. I de kommende år vil fonden fortsætte med at støtte opbygningen af science-kapital i Danmark, ved at styrke uddannelse såvel som uformelle læringsmiljøer på alle niveauer.

Det er vores ambition at bidrage til at skabe et dansk innovationsmiljø som er førende i verden, og derved hjælpe til, at videnskabsbaserede opdagelser inden for life science og den grønne omstilling kan omsættes til løsninger, der gavner mennesker og samfundets bæredygtighed. Dette vil kræve indgående samarbejde med mange forskellige aktører, nationalt såvel som internationalt, med den offentlige sektor, politiske beslutningstagere, finansierings- og investeringssektoren samt industrien.