Ansøg om midler

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og oplysende samtale om naturvidenskab og teknologi – 2024

Kald åbner
20 June 2024
Kald lukker
5 September 2024 2:00pm (CEST)
Tidspunkt for afgørelse
December 2024
Tilbagevendende kald
June 2025

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt.  

Formålet med dette opslag er at bidrage til engagement og interesse i naturvidenskab og teknologi samt at facilitere kommunikation og kvalificeret offentlig debat om emner inden for naturvidenskab og teknologi, herunder sundhed og bæredygtighed.  

Om bevillingen

Beløb

Up to DKK 6 Million per grant

Lokation

Denmark

Komite

Komite for nytænkende kommunikation og debat

Kontakt

Contact regarding content: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Contact regarding application/NORMA: Sofie Hoxer.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Sofie Hoxer
Grant Specialist
+45 2465 0140 [email protected]

Projektindhold 

Der kan søges støtte til projekter, der på kreativ og engagerende vis kommunikerer og faciliterer faktabaseret samtale om samfundsrelevante udfordringer inden for naturvidenskabelig forskning, teknologisk udvikling, bæredygtighed, klima, energiproduktion og sundhed. 

Projekter om disse emner kan anvende alle typer af medier, virkemidler og kanaler for at: 

 • bidrage til at inspirere og engagere en bred målgruppe 
 • skabe opmærksomhed om samfundsrelevante problemstillinger  
 • facilitere offentlig, faktabaseret og oplysende samtale 
 • øge udbredelsen af pålidelige kilder til naturvidenskabelig viden og modvirke misinformation 

Der kan fx søges om støtte til videnskabsjournalistik, TV- og dokumentarproduktioner, podcasts, animationsvideoer, kommunikation via sociale medier, foredrag, makerlabs, workshops, værkstedsaktiviteter, teater, festivaler eller debatarrangementer. Det er også muligt at søge støtte til mindre forprojekter fra DKK 100.000-150.000. Det skal fremgå klart af ansøgningen, om der søges støtte til et forprojekt. Forprojekter kan give mulighed for at modne et større, efterfølgende projekt, fx ved at etablere samarbejder eller afklare behov og udfordringer.  

Projektets målgruppe(r) skal være inden for det danske rigsfællesskab og kan være børn, unge og/eller den brede befolkning. Projektets aktiviteter skal primært stilles til rådighed for målgruppen uden for uddannelsessystemet.  

Det er vigtigt at redegøre for, at valg af medie(r) i projektet er i tydelig overensstemmelse med projektets formål og målgruppe(r), samt at projektet er fokuseret og sammenhængende med udvalgte, relevante aktiviteter og virkemidler.  

I ansøgninger om videreførelse af et eksisterende projekt skal der fremgå resultater fra og evaluering af det forudgående projekt. 

Forudsætninger 

Ansøger skal i bevillingsperioden være leder eller projektansvarlig ved projektets administrerende institution. Projektets administrerende institution skal være en offentlig institution og/eller almennyttig organisation, herunder uddannelsesinstitutioner, kommuner, forskningsinstitutioner, museer eller foreninger i det danske rigsfællesskab.  

Private virksomheder og producenter kan søge om støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. I det tilfælde er virksomheden selv administrerende institution.  

Der er tre opslag inden for uddannelse og formidling i 2024:  

 • Projektstøtte til nytænkende kommunikation og oplysende samtale om naturvidenskab og teknologi 
 • Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer 
 • Projektstøtte til styrkelse af erhvervs- og professionsrettede uddannelser inden for teknologi, bæredygtighed og sundhed  

Man kan kun være hovedansøger på en ansøgning i et af de tre opslag. Der er ikke tilsvarende regler for medansøgere. Ansøgninger, der falder inden for opslaget Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer eller Projektstøtte til styrkelse af erhvervs- og professionsrettede uddannelser inden for teknologi, bæredygtighed og sundhed vil ikke blive behandlet i dette opslag.   

Støtte 

Der er i alt op til DKK 30 mio. til uddeling til projektbevillinger på DKK 100.000-6.000.000 af op til 6 års varighed.  

Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, som også støttes af andre partnere. Projektet kan også være et forprojekt på op til DKK 150.000 som modning af et større, efterfølgende projekt. Vær opmærksom på, at støtte til et forprojekt ikke er en garanti for støtte til det efterfølgende projekt. 

Ansøger kan søge om støtte til følgende udgifter i projektet: 

 • Aflønning af ansatte eller tilknyttede til projektet på alle stillingsniveauer, inkl. projektledelse 
 • Lønmidler til vikardækning eller frikøb af pædagog- og lærerkræfter til udvikling og/eller deltagelse i projekter 
 • Fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på universiteter og professionshøjskoler kan søge om midler til vikardækning for den tid, som de bruger i et udviklingsprojekt, hvis projektet rækker ud over deres stillingsbeskrivelse (fx formidling af naturvidenskabelig forskning til målgrupper uden for universitetet) 
 • Driftsudgifter i form af direkte udgifter til udvikling, gennemførelse og drift af projekter, herunder materialer og udstyr 
 • Transportudgifter relateret til projektet, fx i forbindelse med konference, workshopdeltagelse eller vidensdeling af resultater fra projektet 
 • Evaluering i forbindelse med udviklingsprojekter 
 • Ekstern revision, hvis den administrerende institution ikke er underlagt løbende offentlig revision. Institutioner, der ikke er underlagt revision fra offentlige myndigheder kan inkludere udgifter til dette i projektets sidste budgetår 
 • Administrationsbidrag (op til 5 pct. af, og inkluderet i, ansøgningens totale budget) til dækning af administrative udgifter, der er direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på den administrerende institution.  

Støtte gives ikke til: 

 • Kommercielle formål 
 • Bygninger 
 • Overhead (fx husleje, vand, el, varme, vedligeholdelse) 

Sprog 

Ansøgningssystemet er på engelsk, og ansøgninger skal udfærdiges på dansk eller engelsk. Valg af sprog har ingen indflydelse på evaluering af ansøgningen. 

Ansøgningsproces 

Ansøgninger skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem NORMA. 

Det er vigtigt, at ansøgere læser ansøgningsvejledningen, da den indeholder den fulde tekst om opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.  

Evalueringskriterier 

Ansøgninger vil blive evalueret af Novo Nordisk Fondens Komite for Nytænkende kommunikation og debat ud fra følgende kriterier:  

 • Projektets overensstemmelse med opslagets formål 
 • Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet med vægt på relevans for det ansøgte projekt 
 • Projektets faglige kvalitet og kvaliteten af dets rækkevidde, engagement og effekt  
 • Originalitet, relevans og vigtighed af det foreslåede projekt 
 • Projektets berettigelse ift. eksisterende initiativer på området 
 • Projektets specifikke mål (både på kort og lang sigt) og hvordan de er afstemt med metode, specifik målgruppe og ressourcer 
 • Skalerbarhed og muligheder for national udbredelse  
 • Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling 
 • Forventet udbytte hos den specifikke målgruppe samt udbytte i form af vidensopsamling og langsigtede effekter 
 • Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet 

Vejledning 

Vejledning med yderligere information om opslag og ansøgningsproces bliver tilgængelig her på siden inden 20. juni 2024. 

 

Med forbehold for ændringer i denne tekst frem til d. 20 juni.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.