Ansøg om midler

Retningslinjer for habilitet

1. Hvem kan ikke søge om eller modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden

Følgende kan ikke søge om eller modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden:

a) Ansatte i Novo Nordisk Fonden, Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og i andre selskaber, som Novo Nordisk Fonden direkte eller indirekte har en formel eller reel kontrollerende indflydelse over, samt ansatte i BioInnovation Institute Fonden og LIFE Fonden, i BII Holdings A/S og LIFE A/S og andre selskaber, som BioInnovation Institute Fonden eller LIFE Fonden direkte eller indirekte har en formel eller reel kontrollerende indflydelse over.

b) Bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk Fonden, BioInnovation Institute Fonden og LIFE Fonden, samt disses ægtefæller og hjemmeboende børn.

c) Komitemedlemmer i Novo Nordisk Fonden. Dog kan komitemedlemmer godt være samarbejdspartner eller vejleder på en ansøgning. Ligeledes kan komitemedlemmer være ansøger og medansøger på en ansøgning indsendt til en anden komite eller udvalg, end den/det de er medlem af.

d) Tidligere medlemmer af Novo Nordisk Fondens komiteer vil, for en periode af to år efter de er trådt ud af en komite, ikke være berettiget til at ansøge om en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, såfremt ansøgningen skal behandles af samme komite, som de har siddet i.

e) Ansøgere, der samarbejder med eller har modtaget støtte fra BioInnovation Institute Fonden eller LIFE Fonden, kan søge om eller modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden, forudsat at denne støtte ikke tilfalder eller videredistribueres til BioInnovation Institute Fonden eller LIFE Fonden.

2. Inhabilitet ved bedømmelse af ansøgninger

a) Medlemmer af Novo Nordisk Fondens bestyrelse, komitemedlemmer og eksterne bedømmere (”medlemmer”) anses for inhabile, hvis vedkommende har en:

i. personlig,
ii. professionel eller
iii. økonomisk

interesse i sagens udfald, f.eks. hvis vedkommende er leder i forhold til ansøger, er ansat på den faglige enhed, hvor ansøger er leder, eller har en familiær relation til ansøger. I denne sammenhæng anses følgende at udgøre familiære relationer:

i. børn/børnebørn etc.
ii. forældre, søskende, niecer/nevøer etc.,
iii. bedsteforældre, onkler/tanter, fætre/kusiner etc.,
iv. ægtefælle, partner, samlever og dennes forældre, søskende, børn etc.

b) Medlemmer må ikke deltage i bedømmelsen af ansøgninger fra en ansøger, som vedkommende har haft forskningssamarbejde med eller har publiceret sammen med (bog, videnskabelig artikel, rapport eller lignende) inden for de seneste fem år. Om der er tale om en interessekonflikt vil dog afhænge af samarbejdets art og omfang.

c) Et medlem, der er inhabil i forhold til en ansøgning, er også inhabil i forhold til andre ansøgninger, der konkurrerer med ansøgningen. Dette gælder dog kun i tilfælde, hvor puljen af ansøgninger udgør 5 ansøgninger eller derunder. Hvis den eller de ansøgninger, vedkommendes inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan den pågældende deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.

3. Proces i tilfælde af inhabilitet

a) Medlemmer skal senest 10 hverdage efter modtagelse af ansøgninger til bedømmelse gøre formanden for komiteen og Novo Nordisk Fondens sekretariat opmærksom på eventuel inhabilitet eller en mulig interessekonflikt. I tilfælde af tvivl skal komiteformanden konsultere repræsentanter fra Novo Nordisk Fonden.

b) Hvis et medlem har en mulig interessekonflikt ved en ansøgning, der skal behandles, afgør komiteen ved en almindelig flertalsbeslutning, om interessekonflikten medfører inhabilitet. Den person, som behandlingen angår, må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, og skal forlade mødelokalet under behandlingen og afstemningen om spørgsmålet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

c) I tilfælde af inhabilitet kan medlemmet ikke deltage i behandlingen af ansøgningen, herunder eventuelle interviews, og skal forlade lokalet, hvor bedømmelsen finder sted.

d) Hvis komiteen ikke er beslutningsdygtig, eller det af hensyn til komiteens sammensætning kan give anledning til væsentlig betænkelighed for bedømmelsen, skal komiteen overlade behandling af ansøgningen til Novo Nordisk Fondens bestyrelse.