Ansøg om midler

Standarder for god forskningspraksis

Det er Novo Nordisk Fondens ønske at støtte forskning af høj kvalitet, der lever op til Fondens standarder for god forskningspraksis.

Ansøgere skal bekræfte at ville overholde Fondens standarder for god forskningspraksis og overholdelse af disse er en forudsætning for at modtage bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

1. Love og regulativer

Bevillingsmodtager skal overholde almindeligt anerkendte standarder for god forskningspraksis[1], som et minimum den pågældende forskningsinstitutions regler, samt alle relevante love og regulativer i landet, hvor bevillingen anvendes.

Forskere skal for så vidt angår god forskningspraksis herudover også efterleve Uddannelses- og Forskningsministeriets ”The Danish Code of Conduct for Research Integrity”[2], hvis de er bevillingsmodtagere og ansøgere, der skal udføre deres forskning i Danmark.

Bevillingsmodtager skal overholde de internationale og nationale regler for sikkerhed og rettigheder for patienter og raske forsøgspersoner, herunder Nürnbergkoden[3], Helsinki deklarationen[4] og andre etiske retningslinier. Såfremt bevillingsmodtager ønsker at afvige fra disse regler, skal dette dels anføres i ansøgningen, dels skal der indhentes tilladelse fra den relevante myndighed.

Bevillingsmodtager skal overholde de internationale og nationale regler for dyrevelfærd. Jf. Dyreforsøgstilsynets regler[5].

Bevillingsmodtager skal ikke kun overholde alle love og regulativer om forbud mod bestikkelse og korruption i det pågældende land, men helt afholde sig fra at deltage i sådanne aktiviteter[6].

2. Arbejdsforhold

Medarbejderne ved projektet

  • skal som minimum modtage overenskomstmæssig løn

  • skal have arbejdstid og ferie efter de nationale regler
  • skal have ret til organisering og kollektiv forhandling i det omfang, det er praksis eller tilladt ved lov
  • må ikke udsættes for diskrimination (race, køn, etnicitet, religion, politik, alder, handicap mv.)
  • skal behandles med respekt og værdighed

3. Arbejdsmiljø

Bevillingsmodtagers institution skal sikre, at medarbejderne ved projektet har en sikker og sund arbejdsplads.

4. Miljø

Overordnet skal bevillingsmodtager sikre, at den udførte forskning har så begrænsede negative virkninger på miljøet som muligt.

Det sker ved at

  • overholde miljølovgivningen
  • fastlægge systemer til sikring af sikker håndtering, opbevaring etc. af anvendte materialer, utensilier, affald mv.
  • undgå forurening af lokalmiljø
  • løbende at forbedre sin miljøpræstation

I tilfælde af overtrædelse

Hvis Fonden bliver bekendt med, at bevillingsmodtager har eller kan have overtrådt Fondens standarder, vil forholdet blive forelagt støttemodtager til udtalelse.

Hvis der foreligger en afgørelse fra en relevant instans, som indikerer en overtrædelse af Fondens standarder, eller hvis Fonden i øvrigt anser standarderne for overtrådt, kan Fonden stoppe udbetalinger under en bevilling, ligesom Fonden kan forlange tilbagebetaling af allerede udbetalt støtte.

Fonden kan beslutte ikke at yde støtte til bevillingsmodtager i fremtiden.

 

NOVO NORDISK FONDEN, SEPTEMBER 2010.

FODNOTER REVIDERET 11. FEBRUAR 2015. JXPL

SIDST OPDATERET 11. FEBRUAR 2015 AF JXPL


[1] Eksempelvis:The Swedish Research Council (2006) ”Good Research Practice – What is it?”; Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2009) “Vejledninger i God Videnskabelig Praksis”; Medical Research Council (2005) “Good Research Practice”.

[2] http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity?searchterm=code%20of%20conduct

[3] Nürnbergkoden, se http://www.hhs.gov/ohrp/archive/nurcode.html

[4] Helsinki deklarationen, se World Medical Associations hjemmeside, http://www.wma.net/http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

[5] Dyreforsøgstilsynets regler, se http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Dyreforsoegstilsynet.aspx

[6] FN’s konvention mod korruption, se hjemmeside United Nations, Office of Drugs and Crime, www.unodc.org  og http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside